preloder

Archiwum

Powstaną wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji i inne usługi opiekuńcze dla seniorów. Dla dzieci organizowane będą podwórkowe Placówki Wsparcia Dziennego. 12 kwietnia 2018 roku podpisanych zostało kolejnych 6 umów z gminą Kobylnica oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim.

Umowy z wnioskodawcami podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 13,5 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 11 mln zł. — Miło mi powiedzieć, że Zarząd Województwa Pomorskiego starta się odblokować kolejne środki z unijnej rezerwy wykonania – powiedział marszałek Mieczysław Struk podczas podpisywania umów. — Chodzi o to, że jeśli do końca 2018 roku uda nam się wywiązać się z umowy, którą zawarliśmy z Komisją Europejską na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy mogli uruchomić środki z rezerwy. Wtedy na rozwój usług społecznych, zamiast dotychczasowych 21 mln euro, będziemy mogli przeznaczyć aż 48,5 mln euro — wyjaśnił marszałek.

(…)

Pięć projektów ZHP dla rodziców i dla dzieci

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska przygotował pięć projektów, które skupią się głównie na pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na stworzenie Centrów Pomocy Rodzinie i dzienne placówki dla najmłodszych. Chodzi przede wszystkim o wsparcie rodzin wielodzietnych i w trudnych sytuacjach życiowych Każde z zadań będzie realizowane w partnerstwie z innym podmiotem.

Projekt „Otwieramy horyzonty!” Będzie realizowany wspólnie z powiatem lęborskim, a konkretnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dla rodzin z gmin: Lębork, Nowa Wieś Lęborska i Cewice powstanie podwórkowa Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do dzieci i młodzieży. W działalność placówki mają być angażowani rodzice i innych członkowie rodziny. Będą organizowane m.in. dni otwarte dla rodzin zastępczych. Wartość projektu to 1 930 308, 00 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 1 833 792,60 zł.

Projekt „W rodzinie siła” będzie polegał na rozwoju usług społecznych w Malborku i sąsiednich gminach. Przy współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy w Malborku powstanie Poradnia Rodzinna, a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Rodziny z gmin Malbork, Nowy Staw i Stare Pole będą mogły liczyć na pomoc w postaci grup wsparcia czy konsultacji z ekspertami. Wartość całego projektu 1 934 797,20 zł. Dofinansowanie z EFS wynosi 1 838 057,34 zł.

Projekt „Rodzina to podstawa” będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Hufiec ZHP Kwidzyn będzie prowadzić Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci młodzieży. Obszar realizacji projektu dotyczy gmin: Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki. Wartość projektu to 2 337 312,90 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 2 200 447,25 zł.

„Ku gwiazdom” to projekt, który będzie realizowany na terenie gmin: Bytów, Miastko i Parchowo przy partnerstwie z gminą Miastko. Działania obejmą 25 rodzin i 50 dzieci oraz ich opiekunów. Podobnie jak w innych projektach ZHP utworzy Placówkę Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji z ekspertami. Wartość projektu to 1 943 542,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 846 364,92 zł.

Projekt „Uwierz w siebie” zostanie zrealizowany na terenie powiatu kościerskiego oraz w partnerstwie z nim. Wsparciem otrzymają rodziny z gmin: Dziemiany, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Podobnie jak w pozostałych projektach, również w Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku tym dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną, która ma zapobiegać i ograniczać występowanie dysfunkcji ich zachowań. Na wsparcie mogą także liczyć rodziny mające trudności w wychowaniu dzieci, rodziny wielodzietne i piecze zastępcze, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wartość projektu to 2 131 505,84 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 2 024 930,55 zł.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Za www.pomorskie.eu

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun/ka rodziny – wsparcie w rodzinie biologicznej w ramach projektu Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie kwidzyńskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Przewidujemy zatrudnienie 2 osób w wymiarze ½ etatu.

Miejsce pracy: powiat kwidzyński

Zakres obowiązków:

 1. Rekrutacja rodzin do projektu wymagających wsparcia usługami społecznymi – uczestników i uczestniczek projektu – rodzin
 2. Współpraca z pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.
 3. Prowadzenie prac związanych z procesem diagnoz rodziny i dziecka.
 4. Wsparcie specjalistów w procesie opracowywanie diagnozy rodziny i dziecka.
 5. Udział w wypracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR) rodziny i dziecka.
 6. Monitoring realizacji IPR.
 7. Współpraca ze specjalistami m.in. psycholog, pedagog, diabetyk itp.
 8. Prowadzenie działań wspierających rodziny biologiczne, m.in. kontakt z rodzicami, specjalistami itp.
 9. Współpraca z opiekunem rodziny Partnera projektu.
 10. Organizacja grup wsparcia dla rodzin uczestniczących w projekcie.
 11. Współorganizacja warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców, dobór tematów, osób prowadzących na podstawie IPR uczestników
 12. Organizacja warsztatów socjoterapeutycznych.
 13. Wsparcie w realizacji działań związanych z profilaktyką czasu wolnego m.in. przy organizacji spotkań okolicznościowych i wydarzeń.
 14. Współpraca z opiekunami i specjalistami prowadzącymi dzienną placówkę.
 15. Prowadzenie dokumentacji projektowej
 16. Bieżący kontakt ze specjalistami zgodnie z zapotrzebowaniem UU.
 17. Wsparcie UU w realizacji pozostałych działań projektowych.

Wymagania:

 1. Posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 •  wykształcenie średnie, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności

Dodatkowo mile widziane:

 1. Wysokie umiejętności organizacyjne.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Minimum 1 rok doświadczenia pracy metodą projektową
 4. Elastyczność

Zainteresowane osoby prosimy przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: karolina.weiner@zhp.net.pl lub w wersji papierowej (pocztą lub osobiście): Komenda Chorągwi Gdańskiej, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia kwiecień 2018 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

„To my mamy hymn Chorągwi?!” To pytanie zadała większości osób, którym mówiliśmy o naszym pomyśle. Pieśń, którą śpiewały pokolenia harcerek i harcerzy naszej Chorągwi, zagubiła się na przestrzeni lat. Gdy jednak Komenda Chorągwi Gdańskiej dowiedziała się o jej istnieniu, postanowiła do niej wrócić – jest to ważne zwłaszcza w roku rocznic: 100- lecia ZHP oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy, aby zabrzmiała ona w czasie Święta Chorągwi 26 maja. Dlatego też wszystkie gromady, drużyny i patrole biorące udział w Rajdzie Rodło i apelu chorągwi. dostają zadanie przed rajdowe – nauczyć się hymnu Chorągwi. Niewątpliwą pomocą będzie nagranie pieśni w wykonaniu Grupy Muzycznego Wsparcia oraz załączony tekst. Druhny i Druhowie! Do dzieła!

Utwór powstał w 1919 r., sławiąc odzyskanie przez Polskę niepodległości i dostępu do Bałtyku. Jest jedną z najważniejszych pieśni na Wybrzeżu, wykonywaną podczas uroczystości państwowych i wojskowych. Pierwsza zwrotka i refren są hymnem Chorągwi Gdańskiej od 15 grudnia 1957 r., przyjętym na naradzie instruktorów chorągwi. (Rozkaz L.1/58 z dn. 10 stycznia 1958 r.)

 

HYMN CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP

Hymn do Bałtyku

 

muzyka: Feliks Nowowiejski

słowa: Stanisław Rybka – Marius

 

Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal.
Z okrętu dumnie polska flaga
uśmiecha się do złotych fal.

 

ref.
I póki kropla jest w Bałtyku
polskim morzem będziesz ty,
bo o Twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.

Limk do pobrania mp3 :

https://www.dropbox.com/s/9ccj157a84bwac0/Hymn%20do%20Ba%C5%82tyku.mp3?dl=0

 

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Agnieszka Święcicka
z-ca Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP
ds. prgramu

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl