REKRUTACJA I ZGŁOSZENIA

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisy:

Aby zapisać dziecko na półkolonie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do:

1)    Wypełnienia  elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.polkolonie.gdanska.zhp.pl lub dokonanie zapisu osobiście w Punkcie Informacyjnym, najpóźniej 13 dni przed rozpoczęciem turnusu (wtorek). Formularz zostanie uruchomiony 1 czerwca 2017 r. o godz. 9.00
2)    Pobrania ze strony www.polkolonie.gdanska.zhp.pl lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym karty kwalifikacyjnej uczestnika i wypełnienie jej.
3)    Wpłaty na konto zadania „Na szlaku przygody” numer 18 1240 5400 1111 0010 7310 9737 kwoty 100 zł stanowiącej pokrycie kosztów wyżywienia najpóźniej 13 dni przed rozpoczęciem turnusu (wtorek).  Tytuł przelewu: „szkoła, turnus, imię i nazwisko uczestnika”. Odbiorcą przelewu jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. W przypadku rezygnacji z półkolonii lub poszczególnych dni, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na półkolonie w związku z brakiem miejsc, odpłatność zostanie zwrócona na konto bankowe wpłacającego, w terminie 3 dni od rozpoczęcia turnusu.
4)    Dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej do Organizatora: u kierownika placówki najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu lub w Punkcie Informacyjnym najpóźniej do czwartku poprzedzającego turnus.
5)    Zapisy przyjmowane są wyłącznie na pełne turnusy, nie ma możliwości pobytu dziecka na półkolonii w krótszym okresie.
6)    Rodzic/Opiekun może zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus lub w miarę wolnych miejsc przedłużyć pobyt dziecka na półkolonii na kolejny turnus.
7)    W przypadku przedłużenia pobytu dziecka  na półkolonii:
1)    Rodzic/opiekun informuje kierownika placówki i wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy, kierownik potwierdza możliwość wydłużenia pobytu w biurze rekrutacji do środy poprzedzającej rozpoczęcie turnusu
2)    Rodzic  dokonuje wpłaty na konto za wyżywienie na kolejny turnusy najpóźniej w czwartek poprzedzający rozpoczęcie turnusu
3)    Rodzic najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu składa u kierownika placówki kartę kwalifikacyjną uczestnika na kolejny turnus półkolonii oraz przedstawia dowód uiszczenia opłaty.
8)    W przypadku dużego zainteresowania Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby turnusów dla jednego dziecka.

Potwierdzenie przyjęcia na placówkę:

1)    O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty za wyżywienie.
2)    Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub zapisaniu w Punkcie Informacyjnym, dziecko jest wpisywane na tymczasową listę uczestników. Rodzic/Opiekun jest informowany o lokacie dziecka na liście. 
3)    Powyżej pozycji 45 tworzona jest lista rezerwowa, z której dzieci zapraszane są do udziału w półkolonii, w przypadku niedokonania wpłaty za wyżywienie osób znajdujących się na początku listy.
4)    Dziecko wpisywane  jest na ostateczną listę uczestników  w dniu wpłynięcia na konto zadania kosztów wyżywienia lub dostarczenia przez rodzica/opiekuna potwierdzenia dokonania wpłaty do Organizatora. Dokonanie wpłaty i dostarczenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej 13 dni przed rozpoczęciem turnusu (wtorek).
5)    11 dni (czwartek) przed rozpoczęciem turnusu do udziału w półkolonii zapraszane są osoby z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
6)    Potwierdzenie przyjęcia dziecka na półkolonie dokonywane jest na adres mailowy wskazany przez rodzica, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie najpóźniej do piątku poprzedzającego turnus.


‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku