Plan kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2017-2018


Macierzysty - to taki, od którego coś bierze początek, to również taki, z którym ktoś związany jest urodzeniem, przynależnością, pochodzeniem. I takie jest właśnie jedno z podstawowych założeń naszej AKADEMII. Staramy się, by to, co dajemy było niepowtarzalne, dające nowy początek służbie. Tym samym instruktorzy poznają się we własnym, macierzystym, chorągwianym środowisku, w chorągwianej rodzinie instruktorskiej - chcą ze sobą współpracować.

Akademia - to filozoficzna szkoła założona przez Platona w gaju Akademosa (IV w. p.n.e.) w Atenach. Stworzyliśmy taką właśnie szkołę, skupiającą wielu wspaniałych specjalistów i wybitnych, doświadczonych instruktorów. Należą do niej również osoby spoza harcerstwa. Jakże wspaniale w codziennej działalności Akademii sprawdzają się cechy metody harcerskiej: wzajemność oddziaływań, pozytywność, dobrowolność, indywidualność... Akademia skupia instruktorów z różnych krańców i hufców naszej Chorągwi. Mimo to znajdujemy wspólny język, zaczynamy zwyczajnie rozmawiać, co niejednokrotnie prowadzi do zawiązywania przyjaźni, do współpracy, do wspólnego działania...

Kształcić - to dawać komuś pewien zasób wiedzy, wiadomości, to rozwijanie i doskonalenie: umysłu, woli, charakteru... Tylko nieustanne, nieprzerwane kształcenie może dać w przyszłości pożądany efekt. Po wielu latach stale organizowanych kursów drużynowych, kursów instruktorskich - możemy pochwalić się już niewielkimi, ledwie zauważalnymi wynikami. Dewiza musi być jedna, a my chcemy się jej trzymać: wytrwałość i stale zmieniany styl pracy, by nie popaść w rutynę! Wiele zależy oczywiście od samych członków Akademii poddających się pewnego rodzaju procesowi - jak na razie to wspaniali, młodzi ludzie, których wiara i optymizm są dodatkową motywacją do rozwijania działalności Akademii.


WIZJA SZKOŁY

MAK tworzą instruktorzy, którzy pracują, przede wszystkim, na rzecz swoich środowisk.
Instruktora szkoły cechuje:
o dbałość o jakość harcerstwa;
o rozwijanie własnego warsztatu kształceniowego i praca nad sobą;
o osobowość instruktorska;
o osobowość (dobry ojciec/matka, uczciwy pracownik, mąż/żona);
o posiadanie/zdobywanie odznaki kadry kształcącej;
o umiejętność tworzenia wartościowych materiałów kształceniowych.

MAK ma kształtować postawy i przekazywać wiedzę i umiejętności.

Jednym z priorytetów Szkoły jest, aby uczestnicy naszych form kształceniowych czuli się jak
w najlepszej drużynie harcerskiej.

Każdy warsztat powinien być wykonany tak, jak najlepsza zbiórka.
Kurs drużynowych odzwierciedla życie drużyny.
Kursy instruktorskie stawiać mają na intelektualizm i kształtowanie samoświadomości.
Konferencja daje przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Każda forma kształcenia jest prowadzona z racjonalnym zastosowaniem elementów metody harcerskiej dostosowanych do odbiorców.

Kursy drużynowych, organizowane przez instruktorów szkoły, mają mieć na celu
przede wszystkim:
o korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk środowisk;
o stosowanie Metody Harcerskiej w praktyce i pokazanie jej cech i elementów
po każdych zajęciach;
o przeżycie harcerskiej przygody;
o przekazanie wiedzy;
o kształtowanie umiejętności i postaw.

PLAN NA LATA 2017-2018

Cel:
Przygotowanie instruktorów do funkcji, wspieranie ich w realizowaniu funkcji i tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń.

Zamierzenia:
o dbanie o bardzo wysoki poziom kształcenia organizowanego przez szkołę
poprzez stosowanie atrakcyjnych form, wybór uczestników w miarę możliwości
o wsparcie kadry hufców i absolwentów form MAK-u (instruktorzy szkoły mają silnie działać w hufcach, aby wspierać osoby, które ukończyły kursy)
o wspieranie i tworzenie międzyhufcowych/ hufcowych zespołów kadry kształcącej

Do zadań zespołu kadry kształcącej chorągwi należy:
1) wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn, opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich
2) realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami
3) tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi
4) wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej niższego szczebla
5) opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu brązowym i srebrnym dla instruktorów z terenu działania chorągwi
6) gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia
i innych prac zespołu
7) prowadzenie własnej dokumentacji
8) wspieranie i podsumowywanie form kształcenia akredytowanych przez szkołę

AKREDYTACJA

Akredytacja to potwierdzenie jakości kursów organizowanych przez hufcowe, międzyhufcowe Zespoły Kadry Kształcącej oraz inne zespoły Komendy Chorągwi Gdańskiej.
W celu uzyskania akredytacji komendant formy kształceniowej przesyła Komendantowi SI MAK kompletny plan formy, który zawiera jej cel, zamierzenia, wykaz kadry, warunki uczestnictwa oraz zasady ukończenia formy w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed rozpoczęciem zgłoszeń na formę. W terminie 7 dni Komenda SI MAK dokonuje analizy planu i w razie nieścisłości kontaktuje się z komendantem formy w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli finalny plan formy jest akceptowalny przez Komendę MAK, forma uzyskuje akredytację, co umożliwia posługiwanie się logotypem MAK w materiałach promocyjnych. Komenda MAK ze swojej strony oferuje promowanie formy przez kanały informacji MAK i Komendy Chorągwi Gdańskiej.
Komendant formy minimum 7 dni przed zakończeniem formy przesyła Komendantowi MAK wykaz uczestników w celu przygotowania dyplomów.

Dobrą praktyką form akredytowanych przez MAK jest wcześniejsza konsultacja przygotowanej formy z członkiem Komendy MAK lub innym instruktorem doświadczonym w zakresie treści obejmujących formę.

HARMONOGRAM
2017
o warsztaty HAL - maj-czerwiec;
o Jesienna Akcja Kształceniowa 2017 phm, KKK, KKP, komendantów hufców (październik, listopad, grudzień) + Zlot absolwentów MAKu jednodniowe warsztaty – jesień/zima2017;
o Kurs drużynowych dla dorosłych;
o Zlot Kadry MAK (warsztaty SOKK) listopad + warsztaty doszkalające dla KK;
2018
o warsztaty dotyczące Systemu Pracy z Kadrą w hufcach (w rejonach);
o wiosna 2018 – phm/Woodbadge;
o letnie kursy drużynowych (lipiec 2018);
o JAK 2018 – phm, KKK, KKP, KKSz;
o kurs drużynowych dla dorosłych;
o Zlot MAK (wiosna i jesień);
o warsztaty doskonalące dla KK (dwa razy w roku);


‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku