Znajdź je wszystkie! Czyli geościeżka sopockich zuchów

Znajdź je wszystkie! Czyli geościeżka sopockich zuchów

 

”Sie­dzieć w domu – to nie sztuka, Zuch, kto z nami przy­gód szuka!”
Zuchy ze 121 Sopoc­kiej Gro­mady Zucho­wej „Laczu­pa­ka­bra” stwo­rzyły
wła­sną geo­scieżkę, a wszystko to w ramach zdo­by­wa­nia spraw­no­ści
geo­po­szu­ki­wa­cza.


Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych geo­cha­ching to zabawa w poszu­ki­wa­nie skar­bów za pomocą odbior­nika GPS. Ideą prze­wod­nią jest zna­le­zie­nie ukry­tego wcze­śniej przez innych uczest­ni­ków zabawy pojem­nika i odno­to­wa­nie tego na stro­nie inter­ne­to­wej i w Log­bo­oku (dzien­niku do wpi­sów poszu­ki­wa­czy), który znaj­duje się w pojem­niku.

 

 

Zuchy same przy­go­to­wały swoje skrzy­neczki, w któ­rych zna­la­zły się Log­bo­oki, cer­ty­fi­katy dla tych, któ­rym uda się odna­leźć kesze (cache), a także dodat­kowe zuchowe skarby. Na zbiórce w mi­nioną środę cała gro­mada wybrała się do lasu w Sopo­cie Bro­dwino, żeby ukryć swoje skrzy­neczki. Mimo mało wio­sen­nej pogody zuchy z zapa­łem szu­kały odpo­wied­nich miejsc na swoje skarby, a dh Woj­tek odno­to­wy­wał współ­rzędne w spe­cjal­nej apli­ka­cji.

 

Efekt koń­cowy może­cie zoba­czyć na stro­nie:

 

https://o­pen­ca­ching.pl/po­werTrail.php?ptAc­tio­n=sho­wSe­rie­&ptra­il=599

 

Zapra­szamy do szu­ka­nia skar­bów zarówno fanów geo­ca­chingu i szu­ka­nia keszy jak i wszyst­kich pozo­sta­łych. Wpad­nij­cie do Sopotu razem ze swoja dru­żyną lub gro­madą i sprawdź­cie czy uda Wam się zna­leźć kesze naszych zuchów ! :)

 

 

Zachę­camy też inne gro­mady do stwo­rze­nia wła­snych geo­ście­żek.

 

 

Miłego szu­ka­nia, powodzenia ! :)

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku