Pożegnanie hm. Piotra Żywickiego

"Starajcie się zostawić świat trochę lepszym, niż go zastaliście."
Te słowa założyciela skautingu Roberta Baden – Powella doskonale wpisują się w życie i działalność ś.p. hm. Piotra Żywickiego - wybitnego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego, który zostawił swój ślad wśród braci harcerskiej Hufca Gdańsk Wrzeszcz - Oliwa, wśród społeczności Chorągwi Gdańskiej, a tym samym przysłużył się całemu Związkowi Harcerstwa Polskiego.

Podczas swojej 36-letniej aktywnej służby instruktorskiej dokonał wielu znaczących osiągnięć wychowawczych i organizacyjnych.
Swoją służbę instruktorską rozpoczął jako drużynowy w 1982 roku i w ciągu dziesięciu lat pełnił tę funkcję w 94 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej im. R. Baden-Powella, 88 Elbląskiej Drużynie Harcerskiej, 14 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka“ oraz 15 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej im. E.Th.Setona. W latach 1992 – 2004 był komendantem Szczepu "Rodło" - jednostki harcerskiej, której poświęcił najwięcej swojego czasu i w której prowadzenie włożył całe swoje serce. Dzięki temu Szczep może dziś szczycić się ponad 30-letnią historią nieprzerwanej działalności. W dowód uznania zasług dla Szczepu "Rodło" nadano we wrześniu 2004 r. druhowi Piotrowi tytuł „Honorowy Komendant Szczepu Rodło”.

Wśród braci instruktorskiej Hufca Gdańsk Wrzeszcz – Oliwa hm. Piotr Żywicki cieszył się ogromnym autorytetem, dlatego kilkakrotnie był wybierany na funkcję zastępcy Komendanta Hufca. Ponadto sprawował funkcję Przewodniczącego Hufcowej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Jego aktywność była widoczna również na poziomie chorągwianym, gdzie w latach 1997 – 2004 swoim doświadczeniem dzielił się z młodszymi instruktorami jako członek, a potem jako wiceprzewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Był również członkiem Komendy Szkoły Instruktorskiej Macierzystej Akademii Kształcenia Chorągwi Gdańskiej ZHP. Był pomysłodawcą wyróżnień „Instruktorska Osobowość Roku” nadawanego w Gdańskiej Chorągwi ZHP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Kapituły Wyróżnień Specjalnych Gdańskiej Chorągwi ZHP. Kolejnym jego chorągwianym dziełem było założenie Drużyny Sztandarowej Chorągwi Gdańskiej ZHP, która działa nieprzerwanie od 1997 r. Od 2014 roku pełnił funkcjęZastępcy Przewodniczącego Rady Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Swoją służbę instruktorską pełnił również na szczeblu centralnym. W latach 1993 –1997 był członkiem Rady Naczelnej ZHP. Ponadto pracował jako członek Zespołu ds. Wspierania Komisji Stopni Instruktorskich przy Centralnej Szkole Instruktorskiej oraz jako członek Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. Współtworzył Zasady Musztry i Ceremoniału Harcerskiego obowiązujące w ZHP po dziś dzień.

Za swoją działalność instruktorską został odznaczony honorowym tytułem "Zasłużony Instruktor Chorągwi Gdańskiej" oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.

Drugą wielką pasją dh Piotra była turystyka kwalifikowana i krajoznawstwo. Działał aktywnie w Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku.

Został Przewodniczącym Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację PTTK. Wielokrotnie był organizatorem turniejów turystyczno-krajoznawczych, w których harcerzei instruktorzy ZHP brali udział zarówno jako uczestnicy jak i kadra.

Dzięki działalności w dwóch organizacjach jednocześnie propagował wśród harcerzy turystykę kwalifikowaną i krajoznawstwo, a wśród turystycznej braci harcerskie wartości.

Harcerstwo jest przygodą, której nigdy nie można przeżyć samotnie, lecz w gronie ludzi, potrafiących zmieniać, kształtować innych i siebie samych, a tym samym "czynić świat lepszym". Do tego grona niezwykłych, wyjątkowych wychowawców można zaliczyć hm. Piotra Żywickiego. Jakże wdzięczni losowi, Opatrzności mogą być Ci wszyscy, którym dane było wędrować szlakiem harcerskiej przygody wraz z Druhem Piotrem. Każdy z nich ma w sobie choć maleńki pierwiastek niezwykłej osobowości hm. Piotra Żywickiego.

Druh Piotr odszedł na wieczną wartę, ale jednocześnie pozostaje w naszych harcerskich myślach i sercach.
Druhu Piotrze – Czuwaj!

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku