Zdobądź odznakę "Hallerczyk ZHP"!

HALLERCZYK ZHP
Odznaka jubileuszowa
Morskiego Hufca ZHP
w Pucku


10 lutego 1920 r. generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem, poprzez wrzucenie w wody zatoki jednego z platynowych pierścieni otrzymanych w Gdańsku od Józefa Wybickiego. Drugi włożył na swój palec i nosił do końca życia. W ten sposób podkreślił fakt odzyskania przez Polskę dostępu do morza. Społeczeństwo miasta Pucka oraz goście z kraju i zagranicy od wielu lat upamiętniają kolejne rocznice tego historycznego wydarzenia. Uczestniczą w nim także przedstawiciele Kościoła i wybitne osobistości naszego państwa – z prezydentem na czele.

Harcerze naszego hufca spotykają się w Pucku, by pogłębiać swoją wiedzę związaną z tym faktem oraz osobą Józefa Hallera, który był pierwszym Przewodniczącym ZHP (w latach 1920 - 1923) i włączają się w uroczystości pełniąc honorowe warty, składając wiązanki pod pamiątkowym obeliskiem w porcie rybackim.


I. CELE jubileuszowej odznaki MH ZHP Puck „ HALLERCZYK ZHP”:

1. Poznawać historię regionu, uczestniczyć w jej współczesnym upamiętnianiu poprzez świadomy udział w uroczystościach.
2. Rozwijać wiedzę o historii ZHP i udziale gen. J. Hallera w powstawaniu harcerstwa w Polsce i na ziemi puckiej.

II. POSTANOWIENIA ogólne:

1. Odznaka może być zdobywana przez gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorów ZHP .
2. Zadania realizowane mogą być od lutego do lutego następnego roku . Gromady zuchowe mogą je realizować jako cykl nie sprawnościowy. Dokumentacja realizacji poszczególnych zadań powinna zostać przesłana drogą elektroniczną, przez drużynowego do Kapituły przy KH Puck w terminie 30-tu dni od zakończenia realizacji zadania. Kapituła przyznaje odznaki i podkładki oraz publikuje listę wyróżnionych na stronie hufca w zakładce Odznaka Hallerczyk do 15 czerwca każdego roku.
3. Odznaka ma kształt prostokąta, na którym umieszczona jest jasnoniebieska flaga przedzielona biało-czerwoną wstęgą. W centrum znajduje się symboliczny pierścień Hallera, a wokół niego litery ZHP.
4. Odznakę nosi się na prawej kieszeni munduru.
5. Odznaka zdobyta kolejny raz noszona jest na kolorowych podkładkach: białej, żółtej, zielonej, czerwonej i błękitnej. Zdobywanie każdej z nich wymaga wykonania różnych zadań szczegółowych.
6. Warunkiem przyznania odznaki i podkładki jest posiadanie regulaminowego umundurowania. Wyjątek stanowi osoba będąca w trakcie próby harcerza, która może nie posiadać jeszcze nakrycia głowy lub chusty (gdy wynika to z tradycji drużyny).

III. ZADANIA :

ODZNAKA „Hallerczyk ZHP”
1) Zna podstawowe informacje historyczne dotyczące Zaślubin Polski z Morzem.
2) Wie, kim był gen. Józef Haller oraz zna jego związki z harcerstwem.
3) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała (sierpień)
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
4) Przygotował pracę (plakat, kartę, projekt) związany z uroczystościami w danym roku, który dostarczył do drużynowego.
5) Ma regulaminowe umundurowanie.

PODKŁADKI :
• BIAŁA
1) Poszerzył informacje dotyczące historii zaślubin (np. wie, gdzie w Pucku faktycznie się odbyły i dlaczego właśnie miało to miejsce w naszym mieście).
2) Zna krótki życiorys gen. Józefa Hallera.
3) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała w sierpniu.
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
4) Zwiedził wystawy historyczne związane z gen. Józefem Hallerem (w Muzeum Ziemi Puckiej lub w Bibliotece Publicznej im. „Zaślubin Polski z morzem” lub w innej instytucji) i przygotował kartę do kroniki drużyny.
5) Ma regulaminowe umundurowanie

• ŻÓŁTA
1) Zna symbolikę Zaślubin i wie, skąd pochodził Zaślubinowy pierścień.
2) Zna kilka miejsc związanych z Zaślubinami w Pucku.
3) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała w sierpniu.
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
4) Wykonał fotoreportaż z uroczystości.
5) Ma regulaminowe umundurowanie.

• ZIELONA
1) Zna historię pobytów gen. Hallera w Pucku i w Wielkiej Wsi (obecnym Władysławowie),
2) Odwiedził „Muzeum Generała Hallera i Błękitnej Armii” w Hallerówce. Zwrócił uwagę na fragmenty związane z historią harcerstwa.
3) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała w sierpniu.
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
4) Przygotował prezentację multimedialną związaną z Zaślubinami lub postacią Hallera.
5) Ma regulaminowe umundurowanie.

• CZERWONA
1) Zna historię Błękitnej Armii i gen. Hallera.
2) Zwiedził Muzeum MDLotu w Pucku i odnalazł powiązania Morskiego Dywizjonu Lotniczego z uroczystością Zaślubin.
3) Przygotował scenariusz wieczornicy związanej z historią lub uroczystościami.
4) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała w sierpniu.
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
5) Ma regulaminowe umundurowanie.

• BŁĘKITNA
1) Zna publikacje związane z Zaślubinami w Pucku.
2) Poznał historię, zna cele działania Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa.
3) Uczestniczył w uroczystościach 10 lutego w Pucku lub biwaku „Zaślubinowym” w Pucku lub w Halleriadzie we Władysławowie z okazji urodzin Generała w sierpniu.
W przypadku zuchów, harcerzy i instruktorów spoza Hufca Puck zdobywających odznakę lub podkładki, a nie mogących uczestniczyć w Zlocie Zaślubinowym, bądź uroczystościach 10lutego zorganizował w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
4) Przeprowadził wywiad z uczestnikami uroczystości (dawnych lub współczesnych) lub odnalazł potomków hallerczyków (żołnierzy Błękitnej Armii)
5) Ma regulaminowe umundurowanie.

IV. ZASADY przyznawania odznaki:

1. Odznakę „Hallerczyk ZHP” zdobywa się uczestnicząc pierwszy raz w biwaku lub uroczystościach upamiętniających zaślubiny i przekazując wykonane zadanie (pkt.4) drużynowemu lub organizując w swoim środowisku działanie popularyzujące to historyczne i niezwykle ważne dla Polski wydarzenie.
2. Drużynowy sporządza imienną listę osób zdobywających odznakę i przekazuje ją kapitule odznaki. Odpowiada on za poprawność realizacji zadań, których nie można udokumentować. W przypadku zdobywania odznaki samodzielnie przez instruktora, to on przesyła bezpośrednio taką informację do kapituły.
3. Zdobywający podkładki, zgodnie z wymaganiami, przedstawiają swoje prace pkt. 4 drużynowemu, który przekazuje je drogą elektroniczną do kapituły odznaki w KH Puck do końca marca każdego roku.
4. Drużynowy sporządza meldunek z imienną listą zdobywających podkładki (podając kolory) i przesyła go do kapituły odznaki w KH Puck.
5. Odznakę i prawo noszenia podkładek kapituła ogłasza na stronie Hufca Puck. Drużynowi potwierdzają to wyróżnienie w swoich rozkazach.
6. Odznakę i podkładki można zakupić za pośrednictwem kapituły do 15 czerwca każdego roku.
7. Kapitułę odznaki stanowi trzyosobowy skład instruktorski: hm. Ludwika Dębicka, pwd. Hanna Jaskułka, hm. Danuta Torlińska.
8. Kapituła prowadzi na bieżąco dokumentację związaną z przyznawaniem odznak i podkładek.

STRAŻNIK MIEJSC PAMIĘCI
Odznaka Hufca ZHP Puck

Harcerz / Harcerka
1. Zna historię miejsc pamięci, w których trzymał wartę.
2. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej.
3. Pełnił służbę wartowniczą przynajmniej w trzech różnych miejscach pamięci narodowej w czasie uroczystości rocznic, świąt państwowych.
4. Stworzył kartę pamięci jednego z tych miejsc, udokumentował służbę w pozostałych.
5. Ma pełne regulaminowe umundurowanie.

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku