preloder

Oferta rodziny- opiekun/opiekunka rodziny w powiecie Kościerskim

Kategorie:
Data publikacji:

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun/ka rodziny – wsparcie w rodzinie biologicznej w ramach projektu Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Przewidujemy zatrudnienie 2 osób w wymiarze ½ etatu.

Miejsce pracy: powiat kościerski

Zakres obowiązków:

 1. Rekrutacja rodzin do projektu wymagających wsparcia usługami społecznymi – uczestników i uczestniczek projektu – rodzin
 2. Współpraca z pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.
 3. Prowadzenie prac związanych z procesem diagnoz rodziny i dziecka.
 4. Wsparcie specjalistów w procesie opracowywanie diagnozy rodziny i dziecka.
 5. Udział w wypracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR)rodziny i dziecka.
 6. Monitoring realizacji IPR.
 7. Współpraca ze specjalistami m.in. psycholog, pedagog, diabetyk itp.
 8. Prowadzenie działań wspierających rodziny biologiczne, m.in. kontakt z rodzicami, specjalistami itp.
 9. Współpraca z opiekunem rodziny Partnera projektu.
 10. Organizacja grup wsparcia dla rodzin uczestniczących w projekcie.
 11. Współorganizacja warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców, dobór tematów, osób prowadzących na podstawie IPR uczestników
 12. Organizacja warsztatów socjoterapeutycznych.
 13. Wsparcie w realizacji działań związanych z profilaktyką czasu wolnego m.in. przy organizacji spotkań okolicznościowych i wydarzeń.
 14. Współpraca z opiekunami i specjalistami prowadzącymi dzienną placówkę.
 15. Prowadzenie dokumentacji projektowej
 16. Bieżący kontakt ze specjalistami zgodnie z zapotrzebowaniem UU.
 17. Wsparcie UU w realizacji pozostałych działań projektowych.

 

Wymagania:

 1. Posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i udokumentuje co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności

Dodatkowo mile widziane:

 1. Wysokie umiejętności organizacyjne.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Minimum 1 rok doświadczenia pracy metodą projektową
 4. Elastyczność

 

Zainteresowane osoby prosimy przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: hanna.matyjaszczyk@zhp.net.pl lub w wersji papierowej (pocztą lub osobiście): Komenda Chorągwi Gdańskiej, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia kwiecień 2018 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl