preloder

Program rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2012-2017

Jako podstawę Programu rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP przyjmujemy Strategię rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Wyznacza on kierunki strategiczne tożsame z kierunkami opisanymi w Strategii ZHP, zawierające dodatkowe cele potrzebne naszej Chorągwi. Jako czas realizacji Programu przyjmujemy czas realizacji Strategii ZHP.
Program Rozwoju Chorągwi, tak jak Strategia ZHP, umieszcza drużynowego w centrum zainteresowania organizacji, która wprowadzając dobre zmiany ma doprowadzić do doskonalenia programów drużyn, uproszczenia dokumentacji, motywowania kadry oraz poprawy sytuacji finansowej. Główna zmiana musi jednak nastąpić w filozofii myślenia kadry kierowniczej hufców i Chorągwi. Trzeba odstąpić od obszarowego myślenia o organizacji, które często mylnie prowadzi do niezależnych (a często nawet sprzecznych) celów w poszczególnych obszarach pracy Chorągwi. Praca wszystkich instruktorów winna być podporządkowana wsparciu drużynowego w jego pracy.

I KIERUNEK STRATEGICZNY :: Dobry program drużyny

Cele strategiczne:

 1. Program ZHP powstaje w drużynie jako wynik analizy wychowawczych potrzeb harcerzy. Drużyna działa zgodnie z metodą harcerską. Ma własny program zgodny z Prawem Harcerskim, Misją ZHP i podstawami wychowawczymi, odpowiadający na potrzeby, zainteresowania, dający możliwości rozwoju.Konieczne jest systemowe zapewnienie wsparcia drużynowego na poziomie hufca w:
 • tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny,
 • działaniu drużyny zgodnie z odpowiednią metodyką.
 1. Staranne przygotowywanie do pełnienia funkcji drużynowego. Wypracowanie nowej jakości kształcenia zakładającej: wodzowski charakter, specyfikę metodyki,  zgrupowanie uczestników w jednym miejscu, czas trwania umożliwiający zorganizowanie kursu dokładnie i bez pośpiechu oraz pracę w małych grupach.
 2. Wsparcie hufców w bieżącej pracy z drużynowymi oraz pozostałą kadrą instruktorską.

Pomiar osiągnięcia celów:

 • drużyny pracują zgodnie z metodą harcerską,
 • wdrożenie dokumentu Zasady wsparcia programowo-metodycznego drużynowych,
 • zbieranie i upowszechnianie pomysłów na pracę z drużyną,
 • wprowadzenie poradnictwa w zakresie tworzenia, realizacji i ewaluacji programu drużyny,
 • wprowadzenie poradnictwa w zakresie organizacji wsparcia drużynowego w programowaniu,
 • systematyczna organizacja kształcenia drużynowych i kadry instruktorskiej w hufcu,
 • stworzenie jednolitej podstawy przygotowania drużynowego/instruktora w Chorągwi,
 • reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie kształcenia i doskonalenia drużynowych i instruktorów,
 • organizacja spotkań dla instruktorów odpowiedzialnych w hufcach za program i pracę z kadrą oraz upowszechnianie wypracowanych tam materiałów.

II KIERUNEK STRATEGICZNY :: Prosta dokumentacja, e-zhp 

Cele strategiczne:

 1. Czytelna i prosta dokumentacja. Zredukowanie ilości dokumentów w pracy instruktora.
 2. Wdrożenie elektronicznej bazy dokumentów.

Pomiar osiągnięcia celów:

 • powołanie chorągwianego zespołu odpowiedzialnego za przegląd chorągwianych aktów prawnych pod względem spójności i celowości oraz podjęcie działań zmierzających do ich uproszczenia, jeśli zajdzie taka możliwość,
 • stworzenie elektronicznej bazy obowiązujących dokumentów,
 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań użytkowników systemu Ewidencja ZHP oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Systemów Informatycznych GK ZHP.

III KIERUNEK STRATEGICZNY :: Motywowanie i promowanie kadry 

Cele strategiczne:

 1. Mamy zmotywowaną i odpowiedzialną kadrę, która ma doprecyzowany cel działania, wie, po co wykonuje każde swoje zadanie, jaki sposób jest najlepszy do osiągnięcia celu i czuje satysfakcję z podejmowanych wyzwań.
 2. Kadra ma poczucie wsparcia swoich działań i rozwoju własnego w organizacji.
 3. Instruktorzy czują dumę z pełnienia funkcji instruktorskich w ZHP, która wynika z pozytywnego wizerunku instruktora zarówno wewnątrz ZHP, jak i w społeczeństwie.
 4. Dbanie o wspólnotę instruktorską. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności kadry za organizację.
 5. Wspieranie współpracy drużynowych z dyrektorami szkół.
 6. Wdrożenie systemu wyróżnień, motywacji i promocji kadry w Chorągwi.
 7. Promowanie najlepszej kadry w środowisku działania hufca i w Chorągwi.

Pomiar osiągnięcia celów:

 • system pracy z kadrą jest wdrożony w komendach,
 • przyrost liczby drużynowych przeszkolonych do funkcji, egzekwowanie wymogu przeszkolenia do funkcji przed mianowaniem na funkcję drużynowego,
 • wydłużenie średniego czasu pełnienia funkcji drużynowego i wprowadzenie dobrej praktyki przekazywania drużyn

 

IV KIERUNEK STRATEGICZNY :: Lepszy stan i czytelność finansów 

Cele strategiczne:

 1. Należy wzmocnić świadomość odpowiedzialności finansowej za organizację wśród wszystkich członków.
 2. Każdy drużynowy powinien znać sytuację finansową hufca i Chorągwi i aktywnie przyczyniać się do jej poprawy.
 3. Konieczne jest wdrożenie bieżącej pracy z instruktorami w celu podniesienia świadomości znaczenia składki członkowskiej oraz pozyskiwania środków.
 4. Gospodarowanie przychodami i kosztami oraz majątkiem na wszystkich szczeblach organizacji powinno być jawne i czytelne dla wszystkich instruktorów.
 5. Korzystanie ze wsparcia dostępnego obecnie dla podmiotów ekonomii społecznej przez odpowiednie przygotowanie kadry i środowisk.
 6. Wzmocnienie zainteresowania programem wychowania ekonomicznego i gospodarczego.
 7. Promowanie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

Pomiar osiągnięcia celów:

 • przeznaczanie większej części środków finansowych hufca na podniesienie jakości programu i kształcenia,
 • coraz większa część środków Chorągwi przeznaczana jest na kształcenie kadry,
 • opracowanie i wdrożenie sposobów pracy ze składką w drużynie (szczepie), hufcu i Chorągwi,
 • włączenie drużynowych w prace nad budżetem hufca,
 • stworzenie zasad wspólnej realizacji projektów finansowych z różnych źródeł,
 • coroczne przedstawianie kadrze instruktorskiej sytuacji finansowej w hufcach i w Chorągwi

V KIERUNEK STRATEGICZNY :: Przyjazna struktura

Cele strategiczne:

 1. Struktura organizacyjna hufca sprzyja twórczej pracy drużyn, zaangażowaniu drużynowych oraz zachowaniu ciągu wychowawczego.
 2. Struktura organizacyjna Chorągwi sprzyja twórczej pracy hufców i zaangażowaniu komend hufców w rozwój Chorągwi.
 3. Zdefiniowanie zadań każdego szczebla struktury Chorągwi i dostosowanie jej do aktualnej liczebności i potrzeb.

Pomiar osiągnięcia celów:

 • praca zespołu wspierającego pracę drużyn w każdym obszarze działania dostosowanego do aktualnych potrzeb,
 • praca zespołów/instruktorów odpowiedzialnych za obszary działania według realnego zapotrzebowania komend hufców,
 • wypracowanie stanowiska Chorągwi w ramach ogólnopolskiej dyskusji Przyjazna struktura,
 • bieżące analizowanie przez komendy wszystkich regulacji dotyczących organizacji i reagowanie na przypadki „ jej przerostu nad ruchem”.

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl