Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zhp.pl 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Chorągwi Gdańskiej ZHP  

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-21

Strona internetowa Chorągwi Gdańskiej ZHP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści); 
  • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność  
    z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych); 
  • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZHP Chorągiew Gdańską. 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Hinc, adres poczty elektronicznej promocja@gdanska.zhp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 506 174 173. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot finansowany ze środków publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności  
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Dom Harcerza w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
Obiekt posiada jedno wejście główne. Dostęp na parter przystosowany jest  dla osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak możliwości dostania się osoby niepełnosprawnej na wyższe kondygnacje. Brak dźwigu osobowego. Na parkingu brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta na parterze przystosowana jest dla osób niepełnoprawnych. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety wspólne dla pracowników i interesantów, nie są przystosowane dla osób niepełnoprawnych. W budynku nie ma urządzenia dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Sala kinowa posiada dodatkowe wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl