Konferenecja harcmistrzowska „W poszukiwaniu harmonii”

Kategorie:
Data publikacji:

ORGANIZATOR:

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP „Macierzysta Akademia Kształcenia”

CEL KONFERENCJI:

Odnalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak żyć, żeby osiągnąć harmonię?”

 SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI:

 Sobota:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji

11.00 – 17.00 Wędrówka instruktorska „Żyć w zgodzie z harmonią”

Uczestnicy wędrówki (poruszając się rowerami, tramwajami, wózkami inwalidzkimi, na rolkach, itp.) odwiedzą 8 miejsc na terenie Gdańska. W każdym z nich poznają jedną z zasad zarządzania stresem „8 razy O” wg Wojciecha Eichelberga i wykonają praktyczne ćwiczenia /zadania. Podczas wędrówki będziemy dążyć do osiągnięcia HARMONII 😉

 Sobotni wieczór to spotkanie przy ognisku, czas na refleksję, wymianę doświadczeń, wyciszenie i spojrzenie na nasze życie z dystansu.

 Niedzielę rozpoczniemy aktywnymi dźwiękowymi zajęciami pobudzającymi wszystkie nasz komórki do życia.

Niedzielne zajęcia dotyczące „nowego rozdania IŚR” pozwolą na wyciągnięcie jak największej liczby zalet dotąd zapomnianego i niestosowanego narzędzia, jakim jest IŚR. Połączenie refleksji z sobotniej gry wraz z przerobieniem narzędzia, jakim jest IŚR będzie inspiracją do utworzenia własnej IŚR przez przyszłych harcmistrzów, czyli kontynuacją i wypełnieniem idei stopnia harcmistrza. Bazą do zajęć będą przesłane do uczestników wnioski z zajęć prowadzonych podczas ubiegłorocznych konferencji, których celem było podsumowanie dotychczasowych praktyk z narzędziem jakim jest Indywidualna Ścieżka Rozwoju

Konferencję zakończymy o godz. 13.00

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Posiadanie stopnia harcmistrzyni/harcmistrza lub otwarta próba na stopień harcmistrzyni/harcmistrza, wysłanie zgłoszenia do dnia 20.08.2018 r. oraz wpłata wpisowego w terminie do 30.08.2018 r.

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA:

Dom Harcerza w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10 www.domharcerza.pl

TERMIN KONFERENCJI:

8-9 września 2018 r.

KOSZT:

50 zł dla uczestników, którzy dokonają wpłaty w terminie do dnia 25 sierpnia br.

65 zł dla uczestników, którzy dokonają wpłaty po terminie 25 sierpnia br.

ostateczny termin wpłat: 30 sierpnia 2018 r.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018, a składka zadaniowa pokrywa koszty nieujęte w ofercie. 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

Noclegi w warunkach hostelowych (pościel, dostęp do sanitariatów na korytarzu), materiały z konferencji, pełne wyżywienie, stymulujący program.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzZWM4RbwvLVFuNBt6t7ERLdUQzZIV0NHUjlKWEUxQ09BSERPS0RMVzBRUC4u

 ZADANIE PRZEDKONFERENCYJNE:

Zadanie przedkonferencyjne polegać będzie na uzupełnieniu swojego profilu informacjami (profil zostanie przesłany po dokonaniu zgłoszenia):

-zdjęcie,

-imię i nazwisko,

-ulubiony cytat,

-jaką zasadą kierujesz się w życiu,

-wypisz 5 słów kojarzących się z harmonią

Zadanie ma na celu mentalne przygotowanie się do treści przekazywanych na konferencji.

I. Informacja o Konferencji Harcmistrzowskiej „W poszukiwaniu harmonii”
1. Konferencja jest formą przeznaczoną dla instruktorów ZHP w co najmniej stopniu podharcmistrza, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji mają otwartą próbę na stopień harcmistrza.
2. Organizatorem kursu jest Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP „Macierzysta Akademia Kształcenia”. Konferencja posiada akredytację Zespołu Harcmistrzowskiego i uznawana jest za formę wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego.
3. W imieniu organizatora występuje komenda konferencji. Komenda konferencji zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.
4. Konferencja rozpoczyna się w sobotę 8 września 2018 roku o godzinie 10.00 w Domu Harcerza w Gdańsku (ul. Za Murami 2-10), a kończy w niedzielę 9 września o godzinie 13.00.
5. Założenia konferencji oraz wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są stronie www.gdanska.zhp.pl/konferencja
6. W ramach wpisowego organizator zapewnia w trakcie konferencji:
a) – materiały programowe;
b) – noclegi w warunkach hostelowych w Domu Harcerza w Gdańsku, ul. Za Murami 2-10. www.domharcerza.pl (nocleg na łóżkach z pościelą, dostęp do węzłów sanitarnych na korytarzu);
c) – pełne wyżywienie (obiadokolację w sobotę, śniadanie w niedzielę);
d) – wyprawkę uczestnika.
7. Adres mailowy do kontaktów z komendą kursu: konferencja@gdanska.zhp.pl
II. Zgłoszenia, uczestnictwo
8. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
a) stopień podharcmistrza i otwarta próba na stopień harcmistrza lub stopień harcmistrza;
b) opłacona podstawowa składka członkowska za bieżący kwartał oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;
c) przesłanie w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego
d) wpłata składki zadaniowej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez organizatora po przyjęciu zgłoszenia:
i) 50 zł dla uczestników, którzy dokonają wpłaty w terminie do dnia 25 sierpnia br.
ii) 65 zł dla uczestników, którzy dokonają wpłaty po terminie 25 sierpnia br.
iii) ostateczny termin wpłat: 30 sierpnia 2016r.
9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc na konferencji, komenda dokonuje wyboru uczestników kursu spośród zgłoszonych kandydatów biorąc pod uwagę termin nadesłania zgłoszenia. Ostatecznie komenda potwierdza zakwalifikowanie na konferencję do 22 sierpnia 2016 r.
10. Koszt uczestnictwa w konferencji oraz koszty podróży, ponosi uczestnik.
11. Uczestnicy są zobowiązani do:
a) przestrzegania Prawa Harcerskiego;
b) aktywnego udziału w przebiegu konferencji oraz realizacji zadań zleconych przez komendę kursu;
c) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
12. Uczestnicy konferencji z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów wypracowanych podczas konferencji dla celów promocji konferencji, upowszechniania jej rezultatów oraz w ramach działań promocyjnych Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz instytucji dofinansowujących organizację konferencji.
13. Uczestnikom konferencji, usuniętym przez organizatora z powodu złamania niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot wpisowego.
14. Zakwalifikowanym uczestnikom konferencji, którzy zrezygnowali z udziału w konferencji po wpłaceniu składki zadaniowej, nie przysługuje prawo jej zwrotu.
15. Każdy uczestnik na życzenie otrzyma fakturę za opłacone wpisowe za udział w konferencji. Możliwe jest wystawienie faktury lub noty księgowej dla jednostek ZHP w inny sposób ustalony z organizatorem.
III. Bezpieczeństwo
16. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, każda osoba obecna podczas zdarzenia jest zobowiązana do udzielania pomocy oraz poinformowania o zaistniałym fakcie organizatora i odpowiednie służby.
17. Uczestnik bierze udział w konferencji na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje.
IV. Ochrona danych osobowych
18. Kto jest kim?
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych osobowych, jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, stowarzyszenie z siedzibą w Gdańsku (zwane dalej „ZHP Chorągiew Gdańska”),
19. Po co nam Twoje dane osobowe?
a. ZHP Chorągiew Gdańska zbiera Twoje dane osobowe (imię nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego). Zebrane dane osobowe ZHP Chorągiew Gdańska wykorzystuje w następujący sposób:
i. sporządza i wydaje identyfikatory oraz dyplomy uczestnictwa w wydarzeniu;
ii. utrwala wizerunek uczestników na zdjęciach, działając na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dokumentowaniu przebiegu wydarzenia oraz opracowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych;
iii. rozpowszechnia materiały informacyjne i promocyjne zawierające utrwalony na zdjęciach wizerunek uczestników wydarzenia, działając na podstawie zgody, z wyjątkiem przypadku, gdy wizerunek uczestników stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
iv. dochodzi roszczeń lub broni się przed roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej w czasie trwania wydarzenia, działając na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dochodzeniu lub obronie roszczeń w postępowaniu sądowym i pozasądowym;
v. prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość dotacji uzyskanych ze środków publicznych, działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
20. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
a. W związku z organizacją wydarzenia ujawniamy dane osobowe podmiotom, które podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów wykorzystania danych osobowych.
b. Ponadto, w związku z organizacją wydarzenia możemy ujawniać dane osobowe uczestników służbom zabezpieczenia medycznego i innym podmiotom udzielającym uczestnikom wydarzenia świadczeń zdrowotnych, Policji, prokuraturze, kuratorowi oświaty, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i innym uprawnionym organom państwowym.
21. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
a. Dane wykorzystywane do celów rachunkowych, w tym do celów rozliczeń oraz sprawozdawczości dotacji uzyskanych ze środków publicznych będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy zawierający dane osobowe.
b. Dane obejmujące utrwalony na zdjęciach wizerunek uczestników wydarzenia będą przechowywane do cofnięcia wyrażonej zgody nie dłużej jednak niż przez 5 lat. Powyższe ograniczenie okresu przechowywania nie dotyczy wykorzystywania tych danych w związku z prowadzeniem działalności dziennikarskiej. Nie dotyczy również egzemplarzy materiałów informacyjnych i promocyjnych wprowadzonych do obiegu i których właścicielem nie jest już ZHP Chorągiew Gdańska.
c. Dane wykorzystywane do celów dochodzenia lub obrony roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia wydarzenia.
d. Pozostałe dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia wydarzenia.
22. Jakie prawa Ci przysługują?
a. Masz prawo w każdej chwili:
i. wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych zawierających Twój wizerunek utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Twojego wizerunku przed jej wycofaniem;
ii. wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując Twoje dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
b. Ponadto, masz prawo do żądania:
i. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
ii. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
iii. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli:
iv. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem
v. cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych
vi. wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
vii. ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
viii. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych
ix. kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
x. nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
xi. wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych.
c. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
23. Jak możesz się z nami skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli lub w celu skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się z ZHP Chorągiew Gdańska pod adresem e-mail: sekretariat@gdanska.zhp.pl lub pod adresem ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

Komendę konferencji stanowią:

hm. Łukasz Kochowski (ZOKK, ZOKP) – komendant konferencji

hm. Mariola Mazerska (ZOKK) – zastępczyni komendanta konferencji

hm. Monika Michna (ZOKK) – zastępczyni komendanta konferencji

hm. Patrycja Błoch (SOKK, BOKP)

hm. Anna Stępkowska (SOKK)

phm. Tomasz Papaj (SOKK)

Członkowie komendy konferencji są równocześnie członkami komendy Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP „Macierzysta Akademia Kształcenia” 

O MAKU 😉

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Gdańska miłuje przyrodę!

Chorągiew Gdańska razem z nowopowstałym Zespołem ds. Etyki Środowiskowej ogłasza konkurs pod tytułem „Gdańska miłuje przyrodę” czyli wielki #TrashTagChallange! 🌱Wyzwanie to polega na posprzątaniu zabrudzonego

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl