Macierzysta Akademia Kształcenia

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP

Zobacz nadchodzące formy kształcenia

Zobacz szczegóły klikają przycisk poniżej
Zobacz!

M a c i e r z y s t y – to taki, od którego coś bierze początek. To również taki, z którym ktoś związany jest urodzeniem, przynależnością, pocho-dzeniem. I takie jest właśnie jedno z podstawowych założeń naszej AKADEMII. Staramy się, by to, co dajemy było niepowtarzalne, dające nowy początek służby. Tym samym instruktorzy poznają się we własnym, macierzystym, chorą-gwianym środowisku, w chorągwianej rodzinie instruktorskiej – chcą ze sobą współpracować.

A k a d e m i a – to filozoficzna szkoła założona przez Platona w gaju Akademosa     (IV w. p.n.e.), w Atenach. Stworzyliśmy taką właśnie szkołę, skupiającą wielu wspaniałych specjalistów i wybitnych, doświadczonych instruktorów. Należą do niej również osoby spoza harcerstwa. Jakże wspaniale w codziennej dzia-łalności Akademii sprawdzają się cechy metody harcerskiej: wzajemność oddziaływań, pozytywność, dobrowolność, indywidualność… Akademia skupia instruktorów z różnych krańców i hufców naszej Chorągwi. Mimo to znajdu-jemy wspólny język, zaczynamy zwyczajnie rozmawiać co niejednokrotnie prowadzi do zawiązywania przyjaźni, do współpracy, do wspólnego działania…

K s z t a ł c i ć – to dawać komu pewien zasób wiedzy, wiadomości, to rozwi-janie i doskonalenie: umysłu, woli, charakteru… Tylko nieustanne, nieprze-rwane kształcenie może dać w przyszłości pożądany efekt. Po wielu latach stale organizowanych kursów drużynowych, kursów instruktorskich – możemy pochwalić się już niewielkimi, ledwie zauważalnymi efektami. Dewiza musi być jedna, a my chcemy się jej trzymać: wytrwałość i stale zmieniany styl pracy, by nie popaść w rutynę! Wiele zależy oczywiście od samych członków Akademii poddających się pewnego rodzaju procesowi – jak na razie to wspaniali, młodzi ludzie, których wiara i optymizm są dodatkową motywacją do rozwijania dzia-łalności Akademii. Znakiem – symbolem Macierzystej Akademii Kształcenia jest czerwony MAK. Czy potraficie odgadnąć bogactwo tego symbolu?

Wizja Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia” na lata 2017-2018

MAK tworzą instruktorzy, którzy pracują, przede wszystkim, na rzecz swoich środowisk. Instruktora szkoły cechuje:

 •  dbałość o jakość harcerstwa;
 •  rozwijanie własnego warsztatu kształceniowego i praca nad sobą;
 •  osobowość instruktorska;
 •  osobowość (dobry ojciec/matka, uczciwy pracownik, mąż/żona);
 •  posiadanie/zdobywanie odznaki kadry kształcącej;
 •  umiejętność tworzenia wartościowych materiałów kształceniowych.

MAK ma kształtować postawy i przekazywać wiedzę i umiejętności. Jednym z priorytetów Szkoły jest, aby uczestnicy naszych form kształceniowych czuli się jak w najlepszej drużynie harcerskiej.

Każdy warsztat powinien być wykonany tak, jak najlepsza zbiórka.

Kurs drużynowych odzwierciedla życie drużyny.

Kursy instruktorskie stawiać mają na intelektualizm i kształtowanie samoświadomości.

Konferencja daje przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Każda forma kształcenia jest prowadzona z racjonalnym zastosowaniem elementów metody harcerskiej dostosowanych do odbiorców.

Kursy drużynowych, organizowane przez instruktorów szkoły, mają mieć na celu przede wszystkim:

 •  korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk środowisk;
 •  stosowanie Metody Harcerskiej w praktyce i pokazanie jej cech i elementów po każdych zajęciach;
 •  przeżycie harcerskiej przygody;
 •  przekazanie wiedzy;
 •  kształtowanie umiejętności i postaw.

Zadania Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia”

 1. wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn, opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich;
 2. realizacja Systemu Pracy z Kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami;
 3. tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi;
 4. wspieranie budowania i funkcjonowania zespołów kadry kształcącej niższego szczebla;
 5. opiniowanie wniosków o przyznanie odznaki kadry kształcącej w stopniu brązowym i srebrnym dla instruktorów z terenu działania chorągwi;
 6. gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu;
 7. prowadzenie własnej dokumentacji;
 8. wspieranie i podsumowywanie form kształcenia akredytowanych przez szkołę.

Instruktorzy Szkoły Instruktorskiej Macierzysta Akademia Kształcenia to kształceniowe osobistości. Instruktorzy powoływani są na okres jednego roku podczas Zlotu Instruktorów Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia”.

Instruktorzy Szkoły powołani na rok harcerski 2017/2018

hm. Patrycja BŁOCH
hm. Natalia BŁOŃSKA
hm. Marek BORACZYŃSKI
hm. Joanna BRUDZYŃSKA
hm. Lucjan BRUDZYŃSKI
hm. Konrad CHMIEL
hm. Alina CYRZON
hm. Anna DEPTUŁA
hm. Ludwika DĘBICKA
hm. Zenobia GLAC-ŚCIEBURA
hm. Artur GLEBKO
hm. Jacek GRZEBIELUCHA
hm. Magdalena JANKOWSKA
hm. Łukasz KOCHOWSKI
hm. Iwona KRĘCZKOWSKA
hm. Artur LEMAŃSKI
hm. Dorota ŁOŚ
hm. Mariola MAZERSKA
hm. Tomasz MICHAŁOWSKI
hm. Monika MICHNA
hm. Anna POKRZEPTOWICZ
hm. Monika RADKIEWICZ
hm. Andrzej SAWUŁA
hm. Anna STĘPKOWSKA
hm. Maciej SZAFRAŃSKI
hm. Beata SZYMAŃSKA
hm. Tomasz SZYMAŃSKI
phm. Maciej BRYJA
phm. Zofia CEBULA
phm. Alicja GAWINECKA
phm. Ksenia GREKULAK
phm. Wiktoria GUZ
phm. Patrycja JABŁOŃSKA
phm. Karolina KORNAS
phm. Kamila KUBISTA
phm. Weronika NADZIKIEWICZ
phm. Magdalena NIECZOGŁOMSKA
phm. Tomasz PAPAJ
phm. Wojciech STĘPKOWSKI
phm. Agnieszka SZLOSOWSKA
phm. Renata ZAPART-KORNAS
phm. Łukasz ZBOROWSKI-WEYCHMANN
pwd. Paweł SPYCHALSKI
 

Plan Kształcenia Chorągwi Gdańskiej przyjmowany jest Uchwałą Komendy Chorągwi, a powstaje jako wypadkowa potrzeb hufców oraz wizji Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Plan Kształcenia Chorągwi Gdańskiej

Akredytacja to potwierdzenie jakości kursów organizowanych przez hufcowe, międzyhufcowe Zespoły Kadry Kształcącej oraz inne zespoły Komendy Chorągwi Gdańskiej.

W celu uzyskania akredytacji komendant formy kształceniowej przesyła Komendantowi SI MAK kompletny plan formy, który zawiera jej cel, zamierzenia, wykaz kadry, warunki uczestnictwa oraz zasady ukończenia formy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem zgłoszeń na formę. W terminie 7 dni Komenda SI MAK dokonuje analizy planu i w razie nieścisłości kontaktuje się z komendantem formy w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli finalny plan formy jest akceptowalny przez Komendę MAK, forma uzyskuje akredytację, co umożliwia posługiwanie się logotypem MAK w materiałach promocyjnych. Komenda MAK ze swojej strony oferuje promowanie formy przez kanały informacji MAK i Komendy Chorągwi Gdańskiej.

Komendant formy minimum 7 dni przed zakończeniem formy przesyła Komendantowi MAK wykaz uczestników w celu przygotowania dyplomów.

Dobrą praktyką form akredytowanych przez MAK jest wcześniejsza konsultacja przygotowanej formy z członkiem Komendy MAK lub innym instruktorem doświadczonym w zakresie treści obejmujących formę.

Dokumenty przydatne do akredytacji

Ogólnozwiązkowe dokumenty dotyczące kształcenia (standardy kursów, Mapa Kompetencji, system pracy z kadrą)

Aktualny wykaz odznak kadry kształcącej

Wnioski o nadanie lub przedłużenie ważności OKK

Zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 173/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą odznaka kadry kształcącej jest potwierdzeniem kompetencji instruktora w zakresie kształcenia:

 • brązowa OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych
  do poprowadzenia zajęć na dowolnej formie kształcenia,
 • srebrna OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych do kierowania formami kształcenia,
 • złota OKK – oznacza posiadanie przez instruktora kompetencji niezbędnych do kierowania kształceniem.

Odznaki kadry kształcącej zdobywane są kolejno: brązowa, srebrna i złota.

Warunki przyznania odznaki kadry kształcącej:

 • Brązowej:
 1. posiadanie co najmniej stopnia przewodnika,
 2. posiadanie kompetencji opisanych w Mapie Kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 1,
 3. uczestnictwo w co najmniej jednej formie rozwijającej umiejętności kształceniowe niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich, obejmującej treści opisane w Mapie Kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 1 (minimalny łączny czas trwania przeszkolenia – co najmniej 30 h),
 4. przygotowanie i poprowadzenie (lub współprowadzenie) pod opieką instruktorów
  z OKK zajęć na przynajmniej dwóch różnych formach kształceniowych (organizowanych przez zespół kadry kształcącej dowolnego szczebla) w wymiarze łącznie minimum 12 godzin i uzyskanie pozytywnej opinii przynajmniej dwóch różnych instruktorów z OKK.
 • Srebrnej:
 1. posiadanie co najmniej stopnia podharcmistrza,
 2. zdobycie brązowej OKK,
 3. posiadanie kompetencji opisanych w Mapie kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 2,
 4. uczestnictwo w co najmniej jednej formie rozwijającej kompetencje niezbędne
  do prowadzenia kursów instruktorskich, obejmującej treści opisane w Mapie Kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 2 (minimalny łączny czas trwania przeszkolenia – co najmniej 15 h),
 5. udział jako członek komendy kursu w merytorycznym przygotowaniu
  i przeprowadzeniu co najmniej dwóch form kształceniowych (organizowanych przez zespół kadry kształcącej dowolnego szczebla) i uzyskanie pozytywnej opinii komendantów tych form.
 • Złotej:
 1. posiadanie stopnia harcmistrza,
 2. zdobycie srebrnej OKK,
 3. posiadanie kompetencji opisanych w Mapie kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 3,
 4. uczestnictwo w co najmniej jednej formie rozwijającej kompetencje niezbędne
  do kierowania kształceniem, obejmującej treści opisane w Mapie Kompetencji – obszar Kształcenie kadry, poziom 3 (minimalny łączny czas trwania – co najmniej 15 h),
 5. przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch form kształceniowych dla instruktorów (organizowanych przez zespół kadry kształcącej chorągwi) jako komendant kursu,
 6. posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy zespołu kadry kształcącej chorągwi lub Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP i uzyskanie pozytywnej opinii właściwego szefa zespołu.

Instruktor posiadający:

brązową odznakę kadry kształcącej:

 • może opiekować się instruktorem zdobywającym brązową OKK,

srebrną odznakę kadry kształcącej posiada wszystkie uprawnienia brązowej OKK, a ponadto:

 • może kierować zespołem kadry kształcącej hufca,
 • może kierować formami kształceniowymi wynikającymi z zadań ZKK hufca i chorągwi,
 • może opiekować się instruktorem zdobywającym brązową i srebrną OKK,

złotą odznakę kadry kształcącej posiada wszystkie uprawnienia srebrnej OKK, a ponadto:

 • może kierować zespołem kadry kształcącej chorągwi oraz CSI ZHP,
 • może kierować formami kształceniowymi wynikającymi z zadań CSI ZHP,
 • może opiekować się instruktorem zdobywającym brązową, srebrną i złotą OKK.

Uprawnienia wynikające z posiadania OKK mają charakter czasowy i są przyznawane na cztery lata. Podstawą do przedłużenia uprawnień jest złożenie wniosku o przedłużenie uprawnień przed upływem okresu ważności uprawnień.

Wniosek o przedłużenie uprawnień wynikających z posiadania OKK powinien zawierać informacje o prowadzonej w ciągu ostatnich 4 lat działalności kształceniowej, a w szczególności:

W ramach odznaki brązowej:

 • przygotowanie i poprowadzenie zajęć na przynajmniej trzech różnych formach kształceniowych (organizowanych przez zespół kadry kształcącej dowolnego szczebla) w wymiarze łącznie minimum 20 godzin.

W ramach odznaki srebrnej:

 • udział jako członek komendy kursu w merytorycznym przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej dwóch form kształceniowych (organizowanych przez zespół kadry kształcącej dowolnego szczebla).

W ramach odznaki złotej:

 • udział w pracy zespołu kadry kształcącej chorągwi lub CSI ZHP (przez okres co najmniej 1 roku),
 • dzielenie się doświadczeniami przez publikację materiałów, artykułów, opracowań metodycznych przydatnych w kształceniu kadry ZHP.

Nie chowaj swoich świetnych materiałów do szuflady. Swój konspekt lub plan kursu podeślij do nas, a my go zrecenzujemy i ujrzy światło dzienne 😉

Aktualnie zebrane materiały stworzone przez kształceniowców Chorągwi Gdańskiej ZHP

Aktualne Formy Kształcenia

Konferencja instruktorska „Życie na minuty”

Kurs Podharcmistrzowski Woodbadge – wkrótce start zgłoszeń

Macierzysta Akademia Kształcenia zaprasza na kurs podharcmistrzowski!

Kadra Szkoły

mak@gdanska.zhp.pl

Komendantka
hm. Mariola Mazerska ZOKK
hm. Patrycja Błoch SOKK
Zastępczyni Komendantki
hm. Monika Michna ZOKK
hm. Anna Stępkowska SOKK
Zastępca Komendantki
hm. Łukasz Kochowski ZOKK
phm. Tomasz Papaj SOKK

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl