ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawca/czyni w świetlicy podwórkowej w Kościerzynie.

Kategorie:
Data publikacji:

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca/czyni placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w ramach projektu „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
Miejsce pracy: Kościerzyna
Forma zatrudnienia: przewidujemy zatrudnienie dwóch osób zatrudnionych na umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy-1/2 etatu.
Zakres obowiązków:
1. Organizacja czasu wolnego uczestnikom i uczestniczkom przebywającym w świetlicy.
2. Opracowanie planów pracy grup uczestników i uczestniczek.
3. Bieżący kontakt z animatorami.
4. Wsparcie merytoryczne animatorów.
5. Prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży.
6. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci.
7. Bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów uczestników i uczestniczek świetlicy.
8. Współpraca z pozostałymi specjalistami, w tym: opiekun rodziny, psycholog, wychowawca, socjoterapeutka w zakresie wsparcia uczestników i uczestników świetlicy.
9. Współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów).
10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracy wychowawcy.
11. Praca w godzinach 8:00-21:00.
12. Współpraca z biurem projektu.
Wymagania:
1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna.
2. Posiada roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
5. Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności, na etapie podpisania umowy wymagane będzie zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego.
Dodatkowo mile widziane:
1. Wysokie umiejętności organizacyjne.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Minimum 1 rok doświadczenia pracy metodą projektową.
4. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą.
5. Znajomość specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zainteresowane osoby prosimy przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności do dnia 02 października 2018 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: hanna.zglinska@zhp.net.pl lub w wersji papierowej (pocztą lub osobiście): Komenda Chorągwi Gdańskiej, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Przewidywany termin zatrudnienia październik 2018 r.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś na całym świecie obchodzone jest wielkie święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin naszych założycieli, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl