Otwieramy Horyzonty – Lębork

Kategorie:
Data publikacji:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”, złożony przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku do Departamentu EFS UMWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest realizowany w okresie od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie projektu: 1 899 746,16 zł

Partner Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Zaplanowane w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty!” tzw. zdezinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin), służące tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci                   i młodzieży oraz wspierające ich rodziny.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane przez Hufiec ZHP w Lęborku:   

  1. Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku w użytkowanie lokalu po restauracji Resursa na jej potrzeby;
  2. Zakup na potrzeby nowej placówki wsparcia dziennego samochodu osobowo-ciężarowego, ułatwiającego dotarcie z formami atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i integrujących społeczność lokalną do dzieci i rodzin;
  3. Zapewnienie uczestnikom projektu – dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje;
  4. Wyjazdowe (Harcerska Akcja Letnia, Harcerska Akcja Zimowa) i stacjonarne (Nieobozowa Akcja Letnia, Wesoła Zima w Mieście) formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  5. Empowerment – tzn. włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego;

Projekt obejmuje również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  1. Diagnoza dzieci – np. psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna itp.;
  2. Korepetycje przedmiotowe – indywidualne i w małych grupach – z dojazdem nauczycieli do uczniów, uwzględniające pracę nad redukcją indywidualnych deficytów i problemów szkolnych dzieci i młodzieży;
  3. Specjalistyczne konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i ich rodzin;
  4. Cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. psycholog, prawnik, pediatra, dietetyk itp.);

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału są systematycznie udostępniane na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

 

 

 

 

 

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl