Otwieramy Horyzonty – Lębork

Kategorie:
Data publikacji:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”, złożony przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku do Departamentu EFS UMWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest realizowany w okresie od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie projektu: 1 899 746,16 zł

Partner Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Zaplanowane w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty!” tzw. zdezinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin), służące tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci                   i młodzieży oraz wspierające ich rodziny.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane przez Hufiec ZHP w Lęborku:   

  1. Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku w użytkowanie lokalu po restauracji Resursa na jej potrzeby;
  2. Zakup na potrzeby nowej placówki wsparcia dziennego samochodu osobowo-ciężarowego, ułatwiającego dotarcie z formami atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i integrujących społeczność lokalną do dzieci i rodzin;
  3. Zapewnienie uczestnikom projektu – dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje;
  4. Wyjazdowe (Harcerska Akcja Letnia, Harcerska Akcja Zimowa) i stacjonarne (Nieobozowa Akcja Letnia, Wesoła Zima w Mieście) formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
  5. Empowerment – tzn. włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego;

Projekt obejmuje również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  1. Diagnoza dzieci – np. psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna itp.;
  2. Korepetycje przedmiotowe – indywidualne i w małych grupach – z dojazdem nauczycieli do uczniów, uwzględniające pracę nad redukcją indywidualnych deficytów i problemów szkolnych dzieci i młodzieży;
  3. Specjalistyczne konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i ich rodzin;
  4. Cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. psycholog, prawnik, pediatra, dietetyk itp.);

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału są systematycznie udostępniane na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

 

 

 

 

 

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl