Regulamin Konkursu na pocztówkę „Przekażcie sobie Światło

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRZEKAŻCIE SOBIE ŚWIATŁO”

§ 1

Konkurs jest organizowany w ramach akcji Betlejemskie Światło Pokoju 2019. Celem konkursu jest popularyzacja idei przekazywania Betlejemskiego Światła jako symbolu pokoju, braterstwa, nadziei i miłości na całym świecie.

§ 2

Zasady przeprowadzenia konkursu

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych Województwa Pomorskiego oraz zuchów i harcerzy z jednostek Chorągwi Gdańskiej ZHP. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w wybranej przez siebie tematyce. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 1) 6-10 lat, 2) 11-15 lat.

TEMATYKA KONKURSU

Tematyka prac powinna nawiązywać do poniższych tytułów:  „Światło daje moc” „W betlejemskiej grocie”

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Technika
1.1. Techniki malarskie na papierze- akwarela, plakatówka, tempera, pastele suche, olejne, mazaki, kredki.

1.2. Kolaż płaski na papierze (bez naklejania materiałów sypkich, prace, z których będą odpadać elementy naklejane nie będą uwzględnione w konkursie, nie używamy gotowych obrazków i naklejanek); praca musi nadawać się do skanowania.

2. Format prac
A4.

3. Terminarz konkursu
Dostarczenie prac (liczy się data wpłynięcia do placówki) – 6.12.2019 r. rozstrzygnięcie konkursu – 17.12.2019 r.

Nagrody zostaną rozdane podczas Uroczystości Przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju harcerzom Chorągwi Gdańskiej ZHP i mieszkańcom Gdańska 17.12.2019 (opiekunowie nagrodzonych zostaną zaproszeni na w/w uroczystość drogą telefoniczną lub mailową).

4. Adres organizatora

Prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu na adres: Chorągiew Gdańska ZHP ul. Za Murami 2-10 80-823 Gdańsk

5. Dokumentacja dołączona do prac

5.1. Lista zbiorcza dostarczanych prac (według wzoru z załącznika 1.).

5.2. Metryczka umieszczona trwale na pracy (według wzoru z załącznika 2.).

5.3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik 3).

§ 3

Informacje dodatkowe

1. Nagrodzone prace oraz wybrane zdjęcia z wystawy pokonkursowej zostaną umieszczone na stronie internetowej chorągwi, profilu fb.
2. Wybrane prace zostaną wykorzystane do wydrukowania pocztówek rozdawanych wraz z betlejemskim płomieniem.
3. Brak oświadczeń dyskwalifikuje pracę. Prace bez opisu sporządzonego według zasad wyznaczonych w regulaminie, zniszczone, zrolowane, niezgodne z tematyką, wykonane inną techniką, bądź na innym formacie nie wezmą udziału w konkursie.
4. Prace przechodzą na własność organizatora.
5. Laureatów wyłoni komisja, która dokona wyboru prac biorąc pod uwagę: zgodność z regulaminem, tematami, oryginalność ujęcia, walory artystyczne.
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie nazwy szkoły, nazwisk laureatów i nauczycieli prowadzących wyłącznie do celów informacyjnych.
7. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają
Agnieszka Święcicka – 604 065 457 agnieszka.swiecicka@zhp.net.pl
Anna Deptuła – 501159722 anna.deptula@zhp.net.pl

Załącznik 1.
LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZEKAŻCIE SOBIE ŚWIATŁO”
Szkoła / gromada/drużyna – nazwa i adres …………………………………………………………………….…………………………………
Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………….……………….………….
tel. lub e-mail opiekuna……………………………………………………………..……………….……

LISTA:

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Imię i nazwisko uczestnika

3. Imię i nazwisko uczestnika

4. …

Załącznik 2.
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZEKAŻCIE SOBIE ŚWIATŁO”
1. Imię, nazwisko i wiek uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kategoria ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Tematyka pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Pełna nazwa szkoły/ gromady, adres, telefon …………………………………………………………………………………….
5 . Imię i nazwisko opiekuna, tel. kontaktowy lub e – mail …………………………………………………………….

Załącznik 3.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że praca plastyczna wykonana na III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
„PRZEKAŻCIE SOBIE ŚWIATŁO” jest autorstwa …………………………………………………… i została wykonana samodzielnie.

Akceptuję warunki regulaminu i wyrażam zgodę na wykorzystanie:

  • wizerunku mojego dziecka ………………………………………….. (ewentualnych zdjęć z wręczenia nagród
    lub uczestnictwa w wystawie pokonkursowej)
  • danych dotyczących imienia, nazwiska, wieku i szkoły, do której uczęszcza.
  • nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka na wystawie pokonkursowej.

……………………………………………………………………………………..………………………………………..
Data i miejscowość podpis rodzica/prawnego opiekuna

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl