Ścieżki Współpracy

Standard badania wzrostu kompetencji dzieci i młodzieży realizowanego w ramach grantu Ścieżki Współpracy

Cel:

Celem projektu grantowego, jest podniesienie jakości pracy placówek wsparcia dziennego w

formie pracy podwórkowej i lepsze ukierunkowanie na zwiększania kompetencji uczestników poprzez wypracowanie 1 standardu wzrostu badania kompetencji uczestników placówek i wdrożenie go w min 4 placówkach do lutego 2021 r.
 

Projekt polega na wypracowaniu standardu badania wzrostu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży objętych pracą instruktorów harcerskich w formie placówek podwórkowych/drużyn harcerskich. 

Zadanie nie jest łatwe, ale może być ciekawym doświadczeniem. W trakcie prac będziemy musieli odpowiedzieć sobie na wiele pytań, między innymi: 

 Co to są kompetencje społeczne? Jakie aspekty pracy z dzieckiem i jego rozwoju powinny być brane pod uwagę? Jak zmierzyć coś co jest trudno mierzalne? Jak w proces zaangażować wychowawców – instruktorów harcerskich, którzy nie zawsze mają przygotowanie pedagogiczne? Czy można stworzyć idealny wzorzec kompetencji i do niego porównywać każde dziecko, czy raczej ocena powinna odnosić się do indywidualnej zmiany zachodzącej w podopiecznym? Jak wykorzystać do tego instrumenty metodyczne?  I na pewno wiele więcej. 

Naszym partnerem w projekcie jest organizacja AWO w Bremie, a działanie współfinansowane jest ze środków europejskich. 

Działania w projekcie rozpisane są do lutego 2021 r. i obejmują:

  • szkolenie on-line 16 godzin z zakresu kwalifikacji kompetencji, potwierdzania zdobytych kwalifikacji, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych, standaryzacji; 
  • wypracowanie we współpracy z partnerem narzędzia do badania wzrostu kompetencji społecznych uczestników placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej funkcjonujących na podobnych zasadach jak drużyny harcerskie; 
  • przeprowadzenie konsultacji wypracowanych narzędzi z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 
  • wypracowanie ostatecznej wersji standardu; 
  • konferencja upowszechniająca wypracowany standard dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Wypracowane narzędzie będzie wykorzystywane w indywidualnej pracy z uczestnikami placówek/świetlic prowadzonych przez ZHP Chorągiew Gdańską, ale też skierowane jest do drużynowych.   

Narzędzie pozwoli na badanie zmiany jaka zachodzi w uczestnikach dzięki uczestniczeniu w zajęciach w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej/drużynie harcerskiej w sposób zobiektywizowany. 

Standard badania wzrostu kompetencji pozwoli nam na regularne sprawdzania zmian jakie zachodzą w naszych wychowankach/harcerzach. Będzie on też ważnym narzędziem motywacji do pracy dla samych uczestników, pozwoli im na zobaczenie zmian jakie osiągnęli i jak to mogą wykorzystać w przyszłości.  

Dyplom potwierdzający zdobyte kompetencje w placówce będzie jednocześnie certyfikatem, który będą mogły wykorzystać w przyszłości uczestnicy placówek w poszukiwaniu pracy, gdyż do wypracowania standardem zaangażowani zostaną przedstawiciele Pracodawców Pomorza. 

ROZWIĄZYWANY PROBLEM/POTRZEBA I GRUPĘ DOCELOWĄ, DO KTÓREJ ROZWIĄZANIE JEST SKIEROWANE:

Problem: 

Brak narzędzia uniemożliwia prowadzenie ewaluacji podejmowanych przez nich działań, nie potrafią również udokumentować efektywności pracy placówek „podwórkowych” (nakład pracy w stosunku do zwiększania kompetencji dzieci i młodzieży)
Brak możliwości oceny efektów przy tak trudnej grupie z którą się pracuje powoduje spadek motywacji do dalszej pracy i wypalenie zawodowe.

Grupa docelowa bezpośrednia: 
kadra wychowawcza placówek wsparcia dziennego pracy podwórkowej – obecnie nie ma żadnego wystandaryzowanego narzędzie, które pozwoliłby kadrze poznać efekty swojej pracy.

W JAKI SPOSÓB REZULTAT ODPOWIADA NA POTRZEBY GRUPY DOCELOWEJ

Wypracowany standard podniesie jakość pracy z dzieckiem i młodzieżą w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. gdyż przełoży się na bardziej dopasowany do potrzeb (szczególnie tych niezidentyfikowanych) uczestników program pracy w placówce. Kadra wychowawcza pozna efekty swojej pracy.

Dzieci i młodzież będą mogli wiedzieć, jak zmieniają się ich kompetencje. Wydawane na tej podstawie certyfikaty dzięki współpracy z Związkiem Pracodawców Pomorza pozwolą im być bardziej atrakcyjni dla pracodawców.

Przełoży się to na lepszą współpracę z samorządem lokalnym, który będzie mógł poznać jak praca z dziećmi w mało sformalizowanych formach przekłada się na zmiany zachodzące w postawach, umiejętnościach, wiedzy podopiecznych w świetlicy. A co za tym idzie pomoże ustabilizować finansowanie placówek w formie podwórkowej ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

ROLA PARTNERA MIĘDZYNARODOWEGO

W Polsce nie ma systemu dostosowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą, certyfikowanie kompetencji społecznych młodzieży. i oceny ich zmiany Jest to związane z brakiem opracowania zakresu tego co powinno być poddawane badaniu i brakiem wypracowania systemu certyfikowania kompetencji. Ponieważ takie działania powinno mieć szerokie oddziaływanie (aby było rozpoznawalne musi być nim objęta znaczna liczba osób), rodzi to znaczne koszty funkcjonowania.

Na podstawie prowadzonych analiz przez naszych współpracowników wiemy, że bardzo dobrze rozwinięty system pracy z młodzieżą został wypracowany w Niemczech. Tam obowiązują przepisy państwowe regulujące certyfikację nabywanych kompetencji przez młodzież i liderów młodzieżowych, które przekładają się na bardzo konkretne korzyści (wyjścia do kina, koncerty, dodatkowe warsztaty, szkolenia itp) http://www.juleica.de/

Moglibyśmy skorzystać z tłumaczonych dokumentów, ale to nie pozwoli na zrozumienie funkcjonowania systemu, poznania jego zalet i problemów. Współpraca z partnerem pozwoli na skorzystanie z ich doświadczeń w ramach AWO oraz ich doświadczeń we współpracy z innymi niemieckimi organizacjami. W jaki sposób udało się wypracować i wdrożyć narzędzie na poziomie państwowym, które jest możliwe do stosowania w każdej organizacji, niezależnie od metody i formy pracy z młodzieżą. Chcemy też poznać motywację samej młodzieży uczestniczenia w certyfikowaniu oraz jak proces certyfikacji wpływa na pracę z młodzieżą.

Zadania Partnera:

  1. Organizacja wizyty studyjnej w Bremie – prezentacja procesu certyfikacji, spotkania z uczestnikami procesu certyfikacji, wymiana doświadczeń, organizacja w innych organizacjach pracujących z młodzieżą.
  2. Delegowanie eksperta do kierowania procesem budowania standardu oraz zespołu eksperckiego do grupy roboczej.
  3. Odbycie wizyty studyjne w Gdańsku, poznanie naszych warunków pracy.
  4. Wypracowanie we współpracy z nami projektu standardu i wersji ostatecznej.
  5. Udział przedstawiciela partnera w konferencji podsumowującej.

Projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl