Unikatowi 2019 – Plebiscyt Instruktorski Chorągwi Gdańskiej

Kategorie:
Data publikacji:

Unikatowi to ludzie, którzy podjętą przez siebie służbą dają dowód, że wyjątkowe rzeczy można robić codziennie, poprzez działania pełne pasji w kreowaniu naszej wspólnej rzeczywistości. Chcąc docenić wyjątkowy wkład w rozwój wychowawczy i organizacyjny wolontariuszy Chorągwi Gdańskiej ZHP, po raz pierwszy zapraszamy na Plebiscyt Instruktorski „Unikatowi” 💎

Nominować będzie można każdego Instruktora, Wolontariusza pełniącego służbę w celu realizacji Misji ZHP – wspierania we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Unikatowych kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach:

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami w zakresie:

– skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,
– położenia nacisku na pracę metodą harcerską,
– tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,
– wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,
– dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,
– organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

– kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,
– świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,
– są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,
– swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,
– wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

– w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,
– podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,
– swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby, jako świadomej odpowiedzialności społecznej,
– byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,
– budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

– cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.
– dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,
– jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.

Regulamin oraz ankieta zgłoszeniowa:
https://gdanska.zhp.pl/unikatowi/

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl