Rzadko spotykani, wyjątkowi…
Tacy są wolontariusze Chorągwi Gdańskiej ZHP!

Chcąc docenić wyjątkowy wkład w rozwój wychowawczy i organizacyjny wolontariuszy Chorągwi Gdańskiej ZHP, po raz pierwszy zapraszamy na Plebiscyt Instruktorski  Unikatowi 💎

Nominować będzie można każdego Instruktora, Wolontariusza pełniącego służbę w celu realizacji Misji ZHP – wspierania we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań

Unikatowi to ludzie, którzy podjętą przez siebie służbą dają dowód, że wyjątkowe rzeczy można robić codziennie, poprzez działania pełne pasji w kreowaniu naszej wspólnej rzeczywistości. To pierwszy w Chorągwi Gdańskiej plebiscyt mający na celu wyłonienie najbardziej niezwykłych wolontariuszy w czterech różnych kategoriach. Koniecznie śledźcie wydarzenie, by być na bieżąco i szykujcie opisy sylwetek Waszych Unikatowych!

Co nas czeka?
 ogłoszenie kategorii razem ze wskazówkami, w jakiej kategorii warto zgłosić swojego unikatowego kandydata,

 zgłoszenia kandydatów przez formularz,
 ogłoszenie nominowanych oraz głosowanie,
 wielki finał i wręczenie statuetek dla zwycięzców plebiscytu podczas gali!

Gala Unikatowych 2019 odbędzie się 18 października 2019 roku w Sali Kinowej w Domu Harcerza podczas corocznej Zbiórki Komend Hufców Chorągwi Gdańskiej ZHP.

REGULAMIN

Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP

UNIKATOWI 2019

 

1.  Celem plebiscytu Chorągwi Gdańskiej ZHP „UNIKATOWI 2019” jest docenienie najlepszych instruktorów i kadry wspierającej Chorągwi Gdańskiej ZHP, ich działalności i osiągnięć w okresie ostatnich dwóch lat od ogłoszenia plebiscytu.

2.    Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP mianowany w rozkazie Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP. Prace zespołu oraz Kapituły Nagrody wspiera Sekretarz Plebiscytu. Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail odznaczenia@gdanska.zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów w finale plebiscytu oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.

3.    Sekretarza plebiscytu wybiera spośród siebie zespół ds. nagród i wyróżnień.

4.    W przypadku zgłoszenia w plebiscycie członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zostaje on wykluczony z weryfikacji zgłoszeń w etapie II, do czasu ogłoszenia nominowanych w Plebiscycie – 28 września 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

5.    W przypadku wejścia do finału plebiscytu członka zespołu ds. nagród i wyróżnień, zostaje on wykluczony z prac zespołu do czasu ogłoszenia wyników Plebiscytu – 18 października 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

6.    W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4, członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zastępuje instruktor ZHP wyznaczony przez Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.

7.    Skład Kapituły nagrody określa uchwała komendy chorągwi w sprawie systemu wyróżnień i nagród w Chorągwi Gdańskiej ZHP pkt. 16.3. c.

8.    Losowanie trzech komendantów hufców wchodzących w skład kapituły nagrody następuje na zbiórce komendantów hufców poprzedzającej ogłoszenie nominowanych w plebiscycie (zbiórka komendantów podczas Rajdu Rodło).

9.    Członkowie kapituły nagrody oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem pkt. 11 niniejszego regulaminu – etap II. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

10. Zespół ds. nagród i wyróżnień decyduje w kwestiach spornych dot. prowadzenia plebiscytu.

11. Plebiscyt trwa od 4 września 2019 r. do 18 października 2019 r. i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 04 września – 20 września 2019 r.

ETAP II. WERFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZESPÓŁ ds. nagród i wyróżnień i przygotowanie sylwetek nominowanych do publikacji: 21 września – 28 września 2019 r.

ETAP III. GŁOSOWANIE OGÓLNOCHORĄGWIANE: 28 września – 14 października 2019 r.

ETAP IV. GALA: 18 października 2019 r.

 

12. Kandydatem w plebiscycie może być

a) w przypadku kategorii SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU, ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE – czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,

b) w przypadku kategorii KADRA WSPIERAJĄCA – członek ZHP.

 

13. Opis kategorii

 

I. SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami w zakresie:

– skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,

– położenia nacisku na pracę metodą harcerską,

– tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,

– wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,

– dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,

– organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

 

II. SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

– kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,

– świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,

– są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,

– swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,

– wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

 

III. ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

– w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,

– podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,

– swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby, jako świadomej odpowiedzialności społecznej,

– byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,

– budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

 

IV. KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

– cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.

– dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,

– jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.

 

14. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.

15. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/unikatowi

16. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:

a) poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,

b) pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,

c) zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.

Procesu weryfikacji dokonuje zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP.

17. Lista nominowanych do finału zostanie opublikowana 28 września 2019 r. w serwisach internetowych chorągwi.

18. Głosowanie w finale odbywać się będzie:

– drogą elektroniczną przez stronę internetową www.gdanska.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 4 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.

– kapituła główna głosuje poprzez ankietę elektroniczną.

 

19.  Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły głównej w relacji 1/2: 1/2.

20. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas gali w czasie trwania zbiórki Komend Hufców 18 października 2019 roku.

21. Klauzule informacyjne:

21.1. Warunkiem udziału zgłoszonego w plebiscycie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kandydata w tym:

a) Akceptacja regulaminu – klauzula obowiązkowa dla każdego zgłaszającego.

b) Zapoznanie z klauzulą RODO – obowiązkowego dla zgłaszającego niebędącego członkiem ZHP. Klauzula stanowi punkt. 22 niniejszego regulaminu.

 

22. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających niebędących członkami ZHP:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników konkursu. Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

REGULAMIN

Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP

UNIKATOWI 2019

 

1.  Celem plebiscytu Chorągwi Gdańskiej ZHP „UNIKATOWI 2019” jest docenienie najlepszych instruktorów i kadry wspierającej Chorągwi Gdańskiej ZHP, ich działalności i osiągnięć w okresie ostatnich dwóch lat od ogłoszenia plebiscytu.

2.    Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP mianowany w rozkazie Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP. Prace zespołu oraz Kapituły Nagrody wspiera Sekretarz Plebiscytu. Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail odznaczenia@gdanska.zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów w finale plebiscytu oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.

3.    Sekretarza plebiscytu wybiera spośród siebie zespół ds. nagród i wyróżnień.

4.    W przypadku zgłoszenia w plebiscycie członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zostaje on wykluczony z weryfikacji zgłoszeń w etapie II, do czasu ogłoszenia nominowanych w Plebiscycie – 28 września 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

5.    W przypadku wejścia do finału plebiscytu członka zespołu ds. nagród i wyróżnień, zostaje on wykluczony z prac zespołu do czasu ogłoszenia wyników Plebiscytu – 18 października 2019. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.

6.    W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4, członka zespołu ds. nagród i wyróżnień zastępuje instruktor ZHP wyznaczony przez Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.

7.    Skład Kapituły nagrody określa uchwała komendy chorągwi w sprawie systemu wyróżnień i nagród w Chorągwi Gdańskiej ZHP pkt. 16.3. c.

8.    Losowanie trzech komendantów hufców wchodzących w skład kapituły nagrody następuje na zbiórce komendantów hufców poprzedzającej ogłoszenie nominowanych w plebiscycie (zbiórka komendantów podczas Rajdu Rodło).

9.    Członkowie kapituły nagrody oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem pkt. 11 niniejszego regulaminu – etap II. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków kapituły o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.

10. Zespół ds. nagród i wyróżnień decyduje w kwestiach spornych dot. prowadzenia plebiscytu.

11. Plebiscyt trwa od 4 września 2019 r. do 18 października 2019 r. i jest podzielony na następujące etapy:

ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 04 września – 20 września 2019 r.

ETAP II. WERFIKACJA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZESPÓŁ ds. nagród i wyróżnień i przygotowanie sylwetek nominowanych do publikacji: 21 września – 28 września 2019 r.

ETAP III. GŁOSOWANIE OGÓLNOCHORĄGWIANE: 28 września – 14 października 2019 r.

ETAP IV. GALA: 18 października 2019 r.

 

12. Kandydatem w plebiscycie może być

a) w przypadku kategorii SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU, ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE – czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,

b) w przypadku kategorii KADRA WSPIERAJĄCA – członek ZHP.

 

13. Opis kategorii

 

I. SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami w zakresie:

– skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,

– położenia nacisku na pracę metodą harcerską,

– tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,

– wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,

– dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,

– organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

 

II. SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

– kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,

– świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,

– są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,

– swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,

– wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

 

III. ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

– w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,

– podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,

– swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby, jako świadomej odpowiedzialności społecznej,

– byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,

– budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

 

IV. KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

– cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.

– dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,

– jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.

 

14. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.

15. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/unikatowi

16. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:

a) poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,

b) pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej,

c) zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku kandydata.

Procesu weryfikacji dokonuje zespół ds. nagród i wyróżnień Chorągwi Gdańskiej ZHP.

17. Lista nominowanych do finału zostanie opublikowana 28 września 2019 r. w serwisach internetowych chorągwi.

18. Głosowanie w finale odbywać się będzie:

– drogą elektroniczną przez stronę internetową www.gdanska.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 4 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.

– kapituła główna głosuje poprzez ankietę elektroniczną.

 

19.  Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów kapituły głównej w relacji 1/2: 1/2.

20. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas gali w czasie trwania zbiórki Komend Hufców 18 października 2019 roku.

21. Klauzule informacyjne:

21.1. Warunkiem udziału zgłoszonego w plebiscycie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kandydata w tym:

a) Akceptacja regulaminu – klauzula obowiązkowa dla każdego zgłaszającego.

b) Zapoznanie z klauzulą RODO – obowiązkowego dla zgłaszającego niebędącego członkiem ZHP. Klauzula stanowi punkt. 22 niniejszego regulaminu.

 

22. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających niebędących członkami ZHP:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl