Plebiscyt Instruktorski Chorągwi Gdańskiej

Głosowanie zostało zakończone. Jeżeli oddałeś głos przed jego zakończeniem, możesz w dalszym ciągu go potwierdzić.

O plebiscycie...

Rzadko spotykana, wyjątkowa…
Taka jest kadra Chorągwi Gdańskiej ZHP!

Unikatowi to ludzie, którzy podjętą przez siebie służbą dają dowód, że wyjątkowe rzeczy można robić codziennie. W 2019 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy w naszej chorągwi plebiscyt mający na celu wyłonienie najbardziej niezwykłych wolontariuszy w czterech różnych kategoriach. W 2020 zerkaliśmy w niebo w poszukiwaniu instruktorskich gwiazd, które w ciągu poprzednich dwóch lat świeciły najjaśniej. W 2021 roku doceniliśmy instruktorów, którzy jak ptaki zawsze mierzą wysoko, a w 2022 wyruszyliśmy w rejs z osobami znającymi kurs na wyjątkowość i potrafią ją wcielać w życie. Rok 2023 był jak zielona łąka, na której szukaliśmt wytchnienia i najpiękniejszych kwiatów.

Dziękujemy, że byliście z nami przez 5 edycji Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej „Unikatowi”.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Tak wyglądała Gala Unikatowi 2023.

Kategorie plebiscytu

REGULAMIN

Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP
UNIKATOWI 2023

  

 1. Celem plebiscytu Chorągwi Gdańskiej ZHP „UNIKATOWI 2023” jest docenienie instruktorów i kadry wspierającej Chorągwi Gdańskiej ZHP, ich działalności i osiągnięć w okresie ostatnich dwóch lat od ogłoszenia plebiscytu.
 2. Zgłoszonym w plebiscycie nie może być osoba pobierająca wynagrodzenie za swoją działalność lub pozostająca w stosunku pracy na rzecz Chorągwi Gdańskiej ZHP, jeśli efekt końcowy wyżej wymienionych pokrywa się
  z wytycznymi danej kategorii.
 3. Definicje:
 • Kapituła Nagrody – zespół odpowiadający za przebieg plebiscytu.
 • Sekretarz Plebiscytu – osoba wybrana spośród Kapituły Nagrody odpowiadająca za koordynowanie przebiegu Plebiscytu.
 • Kapituła Główna – zespół złożony z czterech wybranych w losowaniu komendantów hufców oraz z komendanta chorągwi, głosujący w odrębnym głosowaniu, a którego głosy mają ½ wagi dla ostatecznych rezultatów plebiscytu.
 • Zgłoszony – osoba zgłoszona w I etapie plebiscytu.
 • Nominowany – osoba, która po pozytywnej weryfikacji zostaje finalistą plebiscytu i na którą można oddawać głos w III i IV etapie plebiscytu.
 • Finał – głosowanie na nominowanych w etapie III i IV plebiscytu. Zakończeniem finału jest Gala, podczas której wyłonieni zostaną laureaci.
 • Laureat – osoba, która w danej kategorii zwycięża w plebiscycie.
 1. W trakcie trwania plebiscytu członkowie zespołu ds. nagród i wyróżnień automatycznie wchodzą w skład Kapituły Nagrody. Kapituła Nagrody odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu. Skład Kapituły podany jest do wiadomości w rozkazie komendanta chorągwi.
 2. Prace Kapituły Nagrody wspiera Sekretarz Plebiscytu. Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za pomocą adresu e-mail odznaczenia@gdanska.zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy również koordynowanie udziału w finale plebiscytu nominowanych instruktorów oraz nadzorowanie spraw związanych z nagrodami plebiscytu.
 3. Sekretarza plebiscytu wybiera spośród siebie Kapituła Nagrody.
 4. W przypadku zgłoszenia w plebiscycie członka Kapituły Nagrody zostaje on wykluczony z weryfikacji zgłoszeń w etapie II, do czasu ogłoszenia nominowanych w Plebiscycie – 12 października 2023. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.
 5. W przypadku wejścia do finału plebiscytu członka Kapituły Nagrody zostaje on wykluczony z prac zespołu do czasu ogłoszenia wyników plebiscytu – 20 października 2023. Wykluczenie nie dotyczy bieżących prac zespołu niezwiązanych z plebiscytem.
 6. Członek Kapituły Nagrody może na etapie weryfikacji zgłoszenia zrezygnować z udziału w plebiscycie. Rezygnacja musi zostać przesłana na adres odznaczenia@gdanska.zhp.pl z imiennego adresu e-mail członka kapituły. W takiej sytuacji pozostaje on dalej członkiem Kapituły i nie zachodzi potrzeba wykluczenia jego udziału w pracach kapituły na żadnym etapie.
 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 i 9, zgłoszonego lub nominowanego członka Kapituły Nagrody zastępuje instruktor ZHP wyznaczony przez Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.
 8. Losowanie czterech komendantów hufców wchodzących w skład Kapituły Głównej następuje na zbiórce komendantów hufców poprzedzającej rozpoczęcie plebiscytu. W losowaniu nie biorą udziału komendanci hufców będący członkami zespołu ds. nagród i wyróżnień.
 9. Członkowie Kapituły Głównej oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z terminarzem pkt. 14 niniejszego regulaminu – etap IV. Sekretarz Plebiscytu ustala i informuje członków Kapituły o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich harmonogramie. Sekretarz Plebiscytu informuje członków Kapituły o otwarciu i zamknięciu głosowania. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
 10. Kapituła Nagrody decyduje w kwestiach spornych dot. prowadzenia plebiscytu.
 11. Plebiscyt trwa od 25 lipca 2022 r. do 7 października 2022 r. i jest podzielony na następujące etapy:
 • ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW: 5 – 24 września 2023 r.
 • ETAP II. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ i przygotowanie sylwetek nominowanych do publikacji: 25 września 2023 – 5 października 2023 r.
 • ETAP III. GŁOSOWANIE OGÓLNE: 12-19 października 2023 r.
 • ETAP IV. GŁOSOWANIE KAPITUŁY GŁÓWNEJ: 19 października 2023 r.
 • ETAP V. GALA: 20 października 2023 r.
 1. Kandydatem w plebiscycie może być
  a) w przypadku kategorii SKUTECZNI WYCHOWAWCZO, SPRAWNI W DZIAŁANIU, ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE – instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,
  b) w przypadku kategorii KADRA WSPIERAJĄCA – członek ZHP,

  Opis kategorii:

  SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

Kategoria stworzona, by nagrodzić drużynowych i przybocznych, komendantów szczepów, namiestników i członków hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej. Wśród tych członków naszej społeczności są osoby, które wyróżniły się unikatowymi osiągnięciami
w zakresie:

 • skutecznego wdrażania w drużynie systemu małych grup,
 • położenia nacisku na pracę metodą harcerską,
 • tworzenia i wspierania ciągu wychowawczego,
 • wspierania rozwoju instruktorskiego na poziomie hufca,
 • dbania o jakość programową i metodyczną środowisk hufca,
 • organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych na poziomie hufca.

SPRAWNI W DZIAŁANIU

W komendach hufców, komendzie chorągwi, chorągwianych zespołach i wśród osób zajmujących się promocją naszych działań są osoby, które wykazują się umiejętnościami i unikatowymi sukcesami. To kategoria, by nagrodzić tych, którzy:

 • kierują działaniami zespołów instruktorskich w sposób mistrzowski,
 • świadomie i z efektami stosują system pracy z kadrą,
 • są opiekunami prób instruktorskich na stopień podharcmistrza i/lub harcmistrza, z powodzeniem stosują narzędzia służące samokształceniu i pracy nad sobą,
 • swoimi działaniami wpływają na rozwój chorągwi, mając na uwadze coraz lepszy i większy dostęp do nowych technologii, specjalistycznego sprzętu lub tworząc przestrzeń do działań śródrocznych i organizacji HALiZ,
 • wychowali swojego następcę, który z powodzeniem pełni służbę, a sami znaleźli nowe pole, na którym odnoszą sukcesy.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Kategoria do nagrodzenia tych, którzy wspierają nasze działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego, ale też tych, którzy podejmują unikatową pracę w obszarze służby. Nominujmy instruktorów, którzy:

 • w znacznym stopniu przyczynili się do ułatwienia pozyskiwania środków na działalność statutową chorągwi,
 • podjęli działania na rzecz wyjścia harcerzy do środowiska lokalnego działania,
 • swoim osobistym przykładem dali unikatowe świadectwo służby jako świadomej odpowiedzialności społecznej,
 • byli inicjatorami wydarzeń mających wymierne skutki dla społeczności lokalnej lub ogólnopolskiej,
 • budowali i budują trwałe relacje z partnerami, instytucjami, firmami dla poprawy jakości działań chorągwi i służby podejmowanej przez członków chorągwi.

KADRA WSPIERAJĄCA

Każde środowisko ma swoich małych i wielkich bohaterów. Unikatowych w działaniu – ludzi, którzy nie realizują Misji ZHP bezpośrednio, ale prawdziwie ją wspierają. To kategoria do nagrodzenia osób, które:

 • cyklicznie i z oddaniem wspierały działalność jednostek organizacyjnych w ich statutowej działalności, nie będąc przy tym bezpośrednią kadrą.
 • dołączyły do społeczności członków chorągwi jako dorośli i szukają swojego pola służby, a w tym czasie realizowały się w znaczącym dla środowiska polu służby,
 • jako kwatermistrzowie i członkowie zespołów kwatermistrzowskich mieli swój wkład w organizację Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej środowisk chorągwi.
 1. Kandydatów w plebiscycie mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.
 2. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej www.gdanska.zhp.pl/unikatowi
 3. Przy dokonywaniu zgłoszenia należy pamiętać, iż plebiscyt jest poświęcony dokonaniom kandydata za okres ostatnich dwóch lat od dnia ogłoszenia plebiscytu.
 4. Proces weryfikacji zgłoszenia nominowanego w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:
  a) poprawnie i kompletnie zgłoszonej nominacji,
  b) pozytywnej weryfikacji pod względem opłacenia składek, wpisu do ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej, na podstawie informacji otrzymanej od komendanta właściwego hufca lub w przypadku osób
  z przedziałem do chorągwi, komendanta chorągwi,
  c) zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację i wykorzystanie wizerunku nominowanego, na podstawie informacji otrzymanej ze skrzynki służbowej w systemie @zhp.net.pl.

Procesu weryfikacji dokonuje Kapituła Nagrody.

 1. Lista nominowanych do finału zostanie opublikowana 12 października 2023 r. w serwisach internetowych chorągwi.
 2. Głosowanie w finale odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową www.gdanska.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację w każdej z 4 kategorii, a głosy będą weryfikowane pod kątem autentyczności adresu e-mail i liczby oddanych z adresu głosów. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
 3. Kapituła Główna głosuje poprzez ankietę elektroniczną, dostępną wyłącznie dla członków kapituły. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
 4. Wynik Plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów Kapituły Głównej w relacji ½: ½.
 5. Ogłoszenie laureatów plebiscytu odbędzie się podczas gali w czasie trwania Zbiórki Komend Hufców – 20 października 2023 roku.
 6. Klauzule informacyjne:
  • Warunkiem udziału nominowanego w plebiscycie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zgłaszającego w tym:
 7. Akceptacja regulaminu – klauzula obowiązkowa dla każdego zgłaszającego.
 8. Zapoznanie z klauzulą RODO – obowiązkowe dla zgłaszającego nie będącego członkiem ZHP. Klauzula stanowi punkt. 27 niniejszego regulaminu.

 9. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających nie będących członkami ZHP:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską moich danych osobowych obejmujących dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z regulaminem, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników konkursu.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską lub bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańską inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

W 2019 roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy w naszej chorągwi plebiscyt mający na celu wyłonienie najbardziej niezwykłych wolontariuszy w czterech różnych kategoriach. Przez kilka tygodni w poszukiwaniach pomagały nam diamenty i kalejdoskopy.

Tak świętowaliśmy Plebiscyt Instruktorski Unikatowi 2019:

 

Oto laureaci Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2019

 
 

phm. Michał Jereczek – Hufiec ZHP Kościerzyna
(SKUTECZNI WYCHOWAWCZO) 

Od dwóch lat pełni funkcję komendanta Kościerskiego Szczepu Drużyn. Dzięki swojej pomysłowości i ogromnym chęciom, które włożył w tworzenie i prowadzenie tej jednostki, szczep liczy obecnie prawie połowę członków całego hufca. Przez ten krótki okres doprowadził do sprawnie działającego ciągu wychowawczego. Szczep tworzą 2 gromady zuchowe, 2 drużyny harcerskie, 1 drużyna starszoharcerska i 1 drużyna wędrownicza. Dzięki swej determinacji doprowadził do powstania w hufcu zastępu zastępowych, czyli przestrzeni do doskonalenia najmłodszych liderów naszej organizacji. Dzięki warsztatom dla zastępowych w sposób naturalny kreuje w hufcu system małych grup. Michał pełni również funkcję na poziomie Komendy Hufca, gdzie zajmuje się kształceniem. Niewątpliwie wspiera rozwój zarówno młodych instruktorów, jak i funkcyjnych na poziomie drużyn. Bierze czynny udział w życiu Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Źródło”, a także włącza się w organizację kursów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „MAK”. Pomimo wielu obowiązków, znajduje także czas na to, aby wspierać przyszłych instruktorów, będąc opiekunem ich prób. Michał kładzie duży nacisk na działanie metodą harcerską. Od dwóch lat pełni rolę koordynatora Harcerskiej Akcji Letniej, czuwając zarówno nad jej planowaniem, jak i przebiegiem. 

hm. Natalia Błońska – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście 
(SPRAWNI W DZIAŁANIU)

Jej droga instruktorska pokazuje, jak ważny w tej organizacji jest profesjonalizm w działaniu już od pierwszego kroku. Pełniła kilka funkcji, które na różnym poziomie organizacji pozwalały na kierowanie zespołem ludzi. Była komendantką Szczepu “Knieja” i namiestnikiem zuchowym w hufcu. Jako komendantka szczepu wychowała swoją następczynię. Do 2018 roku podczas HAL pełniła funkcję komendantki zgrupowania obozów szczepu. Swoje doświadczenia z kierowania zespołami instruktorskimi wykorzystuje od trzech lat, pełniąc funkcję komendantki sztandarowej imprezy Hufca Gdańsk-Śródmieście – Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska. Jej zadaniem jest co roku budowanie nowego zespołu. Na nowo trzeba zaplanować pracę, podzielić obowiązki. Ich sposób realizacji oraz przygotowania jest corocznie korygowany, gdyż po zakończonej imprezie Natalia wraz z kadrą rajdu dokonuje ewaluacji, by można było ulepszyć organizację następnej edycji. Druhna Natalia cieszy się dużym poważaniem w rodzimym hufcu, dlatego często wybierana jest na opiekuna prób instruktorskich. Obecnie druhna Natalia odnalazła swoje nowe pole działania – od trzech lat jest członkiem Rady Chorągwi Gdańskiej, a od ostatniego Zjazdu Chorągwi pełni w tej radzie funkcję zastępcy przewodniczącego, wchodzi także w skład rady Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej.
 
fot. Maciej Kołek
 

hm. Beata Matyjaszczyk – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście
(ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE)

Szefowa Zespołu ds. pozyskiwania środków w Chorągwi Gdańskiej. Z Europejskich Funduszy Społecznych pozyskała około 10 milinów złotychna wsparcie rozwoju dzieci oraz ich rodzin. Koordynuje projekt, który odbywa się w Malborku, ale nadzoruje również działanie pozostałych projektów i dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z resztą zespołu. Pozyskuje fundusze z projektów Miasta Gdańska na zbiórki harcerskie i półkolonie, które odbywały się przez całe wakacje w Gdańsku. Stale pozyskuje nowych partnerów do współpracy z Chorągwią. Partnerami projektów dofinansowanych z EFS są między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Kwidzynie. W ostatnim czasie napisała projekt, który otrzymał dofinansowanie na około 1 milion złotych dla harcerzy, we współpracy z Chorągwiami Warmińsko-Mazurską i Łódzką oraz z Pracodawcami Pomorza na kursy zawodowe, dzięki którym młodzi ludzie będą atrakcyjniejsi na rynku pracy. Dzięki Jej staraniom prowadzony jest projekt “Zrozumieć Samorząd” we wszystkich powiatach naszego województwa. Beata jest inicjatorem powstania Zespołu Dialogu Obywatelskiego „Młodzi w Mieście” w Gdańsku, który ma na celu tworzenie polityki młodzieżowej. W Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych czynnie reprezentuje Chorągiew Gdańską, w której buduje relacje samorządu z organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę w biurze często rozpoczyna o 8:00 rano, a kończy po 20:00, nawet po tych godzinach i w weekendy odbiera telefony i zawsze jest gotowa udzielić dobrej rady.

fot. Maciej Kołek

phm. Michał Kozłowski – Hufiec ZHP Lębork
(KADRA WSPIERAJĄCA)

Był komendantem Gniazda Chorągwi Gdańskiej ZHP na Zlocie ZHP w Gdańsku w 2018 roku. Swoją pracą pokazał, że jest mistrzem organizacji i logistyki dużych oraz małych zespołów. Wspierał swój zespół i jego podzespoły energią i radą. W mistrzowski sposób koordynował pracę zarówno komendy gniazda jak i drużynowych i zastępowych Gniazda Gdańskiego. Michał jest człowiekiem słownym i godnym zaufania, a na tej funkcji to warunek najważniejszy. Dawał instruktorom zadania, nie robiąc wszystkiego za nich – godna podkreślenia postawa wychowawcza. Jest instruktorem cierpliwym i przyjmującym kłopoty ze stoickim spokojem. A co najważniejsze doskonale godzi zarządzanie zespołem z byciem przyjacielem. Sprawił, że praca gniazda była wyjątkowo prosta organizacyjnie, jednocześnie stawiał wyzwania z wrodzoną sobie prostotą. Był i jest wszędzie tam, gdzie trzeba. W ostatnim roku objął funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej, w ramach której wspiera odziały fundacji w ich działalności znacznie przyczyniając się do rozwoju materialnego hufców i chorągwi, tym samym czyniąc Harcerską Akcję Letnią i Zimową coraz lepszą. 

fot. Maciej Kołek

 

Oto nominowani w Plebiscycie Instruktorskim 2019:

 

Skuteczni wychowawczo:

pwd. Adrianna Błażek – Hufiec ZHP Tczew

Wszystko robi z pasją i pełnym poświęceniem – tak było z 10 GZ „Wodny Świat”, której przez 2,5 roku przewodziła. Dzięki zaangażowaniu i zainteresowaniom pedagogicznym udało się jej stworzyć w gromadzie przestrzeń, w której każdy zuch czuł się bezpiecznie, był doceniony, a każdy element funkcjonowania gromady był przemyślany i dostosowany do potrzeb dzieci. Wprowadziła do codziennej pracy zasady pozytywnej dyscypliny, stawiające na pierwszym miejscu dziecko i jego potrzeby, łącząc je umiejętnie z zuchowymi formami pracy. Kolonia „Disneyland” poprowadzona w tym roku przez Adę stała się prawdziwym królestwem zuchowej demokracji – zuchy same stanowiły obowiązujące reguły, podczas wieczornych spotkań Rady Disneylandu dyskutowały nad zmianami, które warto wprowadzić i pojawiającymi się problemami. W przypadku złamania przez dzieci obowiązujących zasad, zamiast karać winnych, wraz z nimi szukała rozwiązań. Starała się wsłuchać w ukryte za czynami nieme potrzeby, których dziecko jeszcze nie było w stanie wyrazić w inny sposób, zrozumieć je i odpowiednio na nie odpowiedzieć. Jej wysiłki  docenili rodzice, którzy chętnie dzielili się z nią swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania dzieci, traktując harcerstwo jako wartościowego partnera w wychowaniu.  Instruktorzy innych drużyn chętnie korzystają z jej rady i wsparcia. Adrianna w tym roku rozpoczęła też swoją przygodę z kształceniem – poprowadziła pierwsze zajęcia na kursie drużynowych zuchowych, przekonując młodą kadrę do stosowanego przez siebie podejścia.

fot. Maciej Kołek

 

 phm. Zuzanna Demska – Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Dwa lata temu, świeżo po kursie kadry kształcącej, zastała kształcenie hufca w powijakach, obecnie zaś kieruje zespołem kształcenia skupiającym instruktorów z odznakami kadry kształcącej. Ścieżkę kształcenia rozpoczęła od podstaw zostając komendantką kursu przybocznych zuchowych „Kosmos”, zaraz potem stanęła przed wyzwaniem, jakim była organizacja kursu przewodnikowskiego „Droga”, przy okazji którego dzięki Jej staraniom powołany został Zespół Kadry Kształcącej Hufca – zespół spełniający wszystkie wymogi formalne stawiane przez ZHP. Dzięki „przetarciu szlaku” i stworzeniu planu kursu przewodnikowskiego, który z łatwością można odpowiednio zmodyfikować, już kilka miesięcy później odbył się drugi kurs przewodnikowski „Rozpęd”, tym razem dowodzony przez inną komendę. W 2019 roku, odpowiadając na potrzeby hufca, zamiast tradycyjnego kursu przybocznych zuchowych, Namiestnictwo Zuchowe przy wsparciu Referatu Zuchowego Chorągwi Gdańskiej zorganizowało kurs drużynowych zuchowych „Przy kamiennym stole”. W ostatnim czasie przygotowywała kadrę do organizacji kursów przybocznych – na które zgłosiły się prawie wszystkie środowiska hufca, a współorganizatorami zostało większość drużynowych. A już teraz przygotowuje kolejny kurs przewodnikowski! Te dwa lata były okresem ogromnego rozwoju kształcenia w hufcu i nad tym wszystkim czuwała Zuzia – członkini komendy hufca ds. kształcenia w kadencji 2015-2019. Dzięki Niej kształcenie nabrało mocy i znaczenia.

fot. Maciej Kołek

 

 pwd. Agnieszka Janusz – Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa

Jako dziecko wstąpiła do 45 DH “Bukowina” w Hufcu Gdańsk-Przymorze, która po roku się rozwiązała. Postanowiła drużynę reaktywować, gdy tylko skończy 16 lat. Mimo tego, że drużynową została w momencie, gdy hufiec miał poważny kryzys, w efekcie się rozwiązał, nie poddała się, chciała mieć drużynę i cel ten udało jej się osiągnąć. Przez lata wykształciły się w drużynie pion zuchowy, pion harcerski oraz starszoharcerski. Wszystkie te piony działają zgodnie z metodyką dla danej grupy wiekowej, harcerze są wzorem dobrze prowadzonego systemu zastępowego. Drużyna liczy blisko 40 osób i prężenie działa z bohaterem drużyny, którym jest Robert Baden-Powell. Druhna Agnieszka dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu drużyny i wprowadzaniu systemu małych grup prowadząc warsztaty nie tylko w swoim hufcu i bezpośrednio wspiera drużynowych hufca. W tym roku program harcerskiej akcji letniej przygotował pion starszoharcerski drużyny, co świadczy o niesamowitej pracy, jaką wykonała Agnieszka wraz ze swoimi przybocznymi w wychowaniu swoich harcerzy. Marzeniem Druhny Agnieszki i celem na najbliższe lata jest przygotowanie następców i stworzenie szczepu.

fot. Maciej Kołek

 

phm. Joanna Karczewska – Hufiec ZHP Sopot

Członkini ZHP od niemal dwóch dekad, drużynowa 20 SDW w latach 2009–2015, obecnie od wielu lat pełni funkcję namiestnika starszoharcerskiego, szefowej Inspektoratu Artystycznego Hufca Sopot, a także jest członkinią takich hufcowych zespołów jak Zespół Programowy i Inspektorat Ratowniczy. Aktywnie udziela się również na poziomie Chorągwi – należy do Chorągwianego Zespołu Komunikacji i Promocji. Druhna Joanna jest osobą bardzo kreatywną, nigdy nie brakuje jej pomysłów na zbiórkę, program obozu, zimowiska czy biwaku. Zawsze służy wsparciem programowym, organizacyjnym i graficznym. Asia stale się kształci, biorąc udział w szkoleniach, które podnoszą jej kompetencje w wielu dziedzinach. Kadra Hufca Sopot darzy ją wielkim zaufaniem i widzi w Niej autorytet – dowodem na powyższe są liczni podopieczni na próby instruktorskie. Jest instruktorką, która czerpie radość ze spędzania czasu wśród kadry i uczestników. Jest chętnie zapraszana do patroli na wyjazdy zewnętrzne w roli opiekuna np. na Zloty Westerplatte czy Zlot ZHP. W hufcu pracuje głównie z metodyką Harcerzy Starszych, rozmawia z drużynowymi i kadrą, stara się być obecna na wszystkich eventach metodycznych i programowych. W tym roku odpowiadając na potrzeby drużyny starszoharcerskiej, została komendantką obozu wędrownego po Kaszubach. Niewątpliwie jest osobą, która poproszona o pomoc nigdy nie odmawia, a co więcej sama zauważa potrzeby środowiska i często wychodzi z inicjatywą. 

fot. Maciej Kołek

Sprawni w działaniu

 
 

phm. Alicja Gawinecka – Hufiec ZHP Rumia

Od dwóch lat kieruje Międzyhufcowym Zespołem Kadry Kształcącej „Trajsel”, w którego skład wchodzą aż cztery hufce: Rumia, Lębork, Wejherowo, Puck. To właśnie dzięki jej pracy corocznie odbywa się kurs przewodnikowski „Harcexpress”, a w tym roku odbędzie się również kurs drużynowych. Druhna Alicja potrafiła zebrać kształceniowców z czterech hufców o różnej specyfice pracy. Mimo trudności, jakie można spotkać pracując w tak zróżnicowanym zespole, dzięki jej umiejętnościom liderskim udaje się wszystko dopiąć na ostatni guzik i zrobić kursy na najwyższym poziomie. Wspiera także działania na poziomie chorągwi – prowadzi zajęcia na chorągwianych kursach. W swoim macierzystym hufcu prowadzi warsztaty dla drużynowych i przybocznych, wspierające rozwój i podnoszące motywację instruktorów. Wychowała swojego następcę – kształcenie na poziomie hufca powoli przejmuje kolejna osoba, a druhna Alicja zajmie się i skupi na pracy z kadrą. 

fot. Dawid Zdrojewski  

 

phm. Marta Jedlikowska – Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa

Podczas swojej służby wielokrotnie była opiekunką prób przewodnikowskich, za jej przykładem dwie instruktorki otworzyły stopień podharcmistrzyni. Jest też w hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz hufcowym pełnomocnikiem ds. HALiZ.  Z dużym zapałem realizuje się na każdym polu służby. Podczas Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej pomagała w module “Natura”. Zgłosiła się również do pomocy przy Europejskim Jamboree 2020. W tym roku była komendantką trasy starszoharcerskiej podczas Zlotu Westerplatte. Trasa była tak skonstruowana, że udało jej się zainteresować wielu harcerzy swoją pasją, którą również zajmuje się zawodowo, a mianowicie architekturą. Prywatnie jest miłośniczką Gdańska, zabytków, sztuki, historii, żeglarstwa – wszystkie te zainteresowania można zobaczyć zarówno w jej pracy z dziećmi, jak i w zespołach instruktorskich czy kadrowych, którymi kieruje bądź których jest członkiem. Dzięki niej wiele osób zobaczyło miejsca w Gdańsku niedostępne dla zwiedzających, takie jak szpital przy ul. Kieturakisa czy magazyn starodruków w bibliotece PAN. Druhna Marta jest tą osobą, dzięki której podczas przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju 2018 w Gdańsku wybrzmiało “Bratnie Słowo” grane na karylionach. Mimo tylu pełnionych funkcji i ciągłego rozwoju zawodowego nadal jest przyboczną w Drużynie Harcerskiej, gdzie bardzo aktywnie się udziela i śmiało można powiedzieć, że w dużej mierze to ona wyprowadziła tę jednostkę na dobrą drogę ku idei Baden-Powella. 

fot. Maciej Kołek

 

hm. Zenon Kuligowski – Chorągiew Gdańska ZHP

To instruktor najbardziej unikatowy ze wszystkich seniorów Chorągwi Gdańskiej! Dzięki Jego determinacji historia naszej chorągwi zostaje spisana w sposób metodyczny i dokładny. Jest inspiracją do działania i zachowania pamięci o tym, co było i co trwa. Jego zaangażowanie w tworzenie publikacji dotyczącej historii harcerstwa na ziemiach pomorskich jest godna uwagi, podziwu i wsparcia. Z uporem i wielką systematycznością oraz sumiennością kompletuje praktycznie niemożliwe do zdobycia informacje, dba o ich przechowywanie i jakość. W 2018 roku doprowadził do wydania Leksykonu Chorągwi Gdańskiej ZHP – wyjątkowej publikacji zbierającej najważniejsze hasła z naszej długoletniej historii. Aktualnie pracuje nad kolejną częścią Harcerstwa Gdańskiego – książki, która obejmie lata 1974-2020. Druh to jedyny w swoim rodzaju instruktor wymagający, inspirujący do działania i przypominający, że nic nie zachowa się bez naszej dbałości. 

fot. Maciej Kołek

 

phm. Mateusz Okła – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Od kilku lat pełni funkcję Namiestnika Wędrowniczego w Hufcu Gdańsk-Śródmieście. W roku 2018 zorganizował Kurs Drużynowych Wędrowniczych, który cieszył się bardzo dobrą opinią wśród uczestników i prowadzących zajęcia. Jako Namiestnik polepszył współpracę drużyn wędrowniczych, zaangażował wędrowników do współtworzenia świata wędrowniczego w hufcu. Dzięki temu od 2 lat wędrownicze biwaki i nocki są organizowane przez wędrowników hufca, co dobrze wpływa zarówno na rozwój indywidualny wędrowników, jak i rozwój samych imprez. W 2019 dzięki jego inicjatywie, wędrownicy pojechali na swój pierwszy obóz wędrowny, który współtworzyli. Był kierownikiem tego obozu, koordynował pracę powołanych zespołów i motywował ich członków. Obecnie jest też szefem Kapituły Stopni Wędrowniczych działającej przy hufcu. Na co dzień współdziała z innymi namiestnikami hufca. Wiele razy współorganizował Rajd Śladami Przeszłości Gdańska. Zadbał o wychowywanie swojego następcy. Jest także administratorem strony hufca oraz grupy na facebooku Chorągwi Gdańskiej. Mimo natłoku zadań znajduje czas na rozmowy dotyczące nie tylko harcerskiej pracy. Jest dużym wsparciem, służy radą i pomocą w organizacji imprez wędrowniczych, jednocześnie daje przestrzeń do działania uczącym się młodszym kolegom. Nie wtrąca się w pracę, działa poprzez motywację i rozmowę, w której często pyta o celowość i sens działań. Doradza, jak pracować zgodnie z metodą harcerską, ponadto pomaga drużynom wędrowniczym wprowadzać u siebie celową i pożyteczną służbę, zachęcając do wychodzenia poza organizację. 

fot. Maciej Kołek

Odpowiedzialni społecznie

 

hm. Jakub Knobelsdorf – Hufiec ZHP Ziemi Słupskiej

Zawsze służbowo – policjant i szef Inspektoratu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia Chorągwi Gdańskiej ZHP. Kto zetknął się z Nim choć raz, wie od razu, że ma do czynienia z człowiekiem konkretnym. I chwała, bo tylko taki szef mógł zorganizować służbę zabezpieczenia na zeszłorocznym Zlocie ZHP. Jednak po nawiązaniu współpracy można dostrzec też inne cechy. Dbałość o szczegóły w nawiązywaniu relacji – to chyba ta najbardziej rozpoznawalna. Budzi zaufanie, które potrafi utrzymać, a to w pracy w tej specjalności równie ważne. Jakub nigdy nie lekceważy tych z którymi pracuje, poświęca rozmowie i wspólnemu działaniu sto procent swojej uwagi, dzięki temu w pracy ze swoim, zespołem inspektoratu, potrafi wyciągać z ludzi to co najlepsze. W ostatnich dwóch latach nie tylko zabezpieczył nasze zlotowe miasteczko, ale jako szef inspektoratu, zbudował relacje z ludźmi z całej Polski, którzy ten inspektorat wspierają. Przede wszystkim jednak, stał się siłą napędową do rozwoju specjalności HSZ na terenie Chorągwi Gdańskiej, która stała się nie tylko „przyjazna”, ale i rozpoznawalna jako możliwość podejmowania ciekawej, i potrzebnej służby na wielu polach.

fot. Maciej Kołek

 

phm. Piotr Kwidziński – Hufiec ZHP Kościerzyna

Jest znany w każdym miejscu powiatu kościerskiego. Dzięki jego determinacji harcerze niejednokrotnie wyszli do społeczności lokalnej. Piotr jest inicjatorem obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – co roku na rynku odbywa się rekonstrukcja bitwy z udziałem harcerzy i rekonstruktorów. Każdego roku uczy mieszkańców naszej społeczności, że patriotyzm może być „radosny”, dzięki czemu powstał Rajd Niepodległości odbywający się 11 listopada, który przyciąga ponad 300 uczestników – harcerzy i mieszkańców miasta. W ostatnich dwóch koordynował zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie sołectwa – w miejscu działania drużyny harcerskiej, którą prowadzi. Każdego roku wraz z harcerzami organizuje „Dzień dziecka” połączony z inscenizacją historyczną. We współpracy z lokalnymi władzami organizuje również miejskie obchody rocznicy wkroczenia Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Ponadto w 2018 roku ponownie został wybrany radnym gminy. W swej działalności samorządowej pracuje na rzecz hufca, szuka sponsorów i wsparcia wśród władz gminy. Jest to człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Aktywizuje społecznie harcerzy ze swojego hufca i uczy ich służby podczas zbiórki funduszy na odnowę zaniedbanych starych grobów na cmentarzu. Zainicjował w hufcu akcje objęcia przez harcerzy opieki nad pomnikami na terenie powiatu kościerskiego. Druh Piotr włączył się również w organizację Zlotu ZHP 2018. Był inicjatorem i koordynatorem działań związanych z modułem Służba, odbywających się na ternie powiatu.

fot. Maciej Kołek

 

pwd. Lidia Magiera – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Drużynowa 44 Drużyny Wędrowniczej, studentka Akademii Sztuk Pięknych, propagatorka wcielania zasad zrównoważonego rozwoju w życie swoje i innych. Dobre nawyki wynosi się z domu – pochodzi z rodziny z wyjątkowym nastawieniem na „zero waste”. Pomijając codzienną segregację odpadów i recykling rzeczy, co jakiś czas sprzątają jakiś wybrany przez siebie teren publiczny.  

W ostatnich dwóch latach rozpoczęła edukację żywieniową – w czasie biwaku i obozu promowała zrównoważone posiłki, wspierała swoich wędrowników w dbaniu o swoje diety. Finałem działań ukierunkowanych na środowisko naturalne było zaangażowanie niemal całej drużyny w protest klimatyczny. Jest idealnym przykładem realizatora miłowania i poznawania przyrody, w każdym tego słowa znaczeniu.

fot. Maciej Kołek

 

pwd. Dawid Schwann – Hufiec ZHP Wejherowo

Od niespełna dwóch lat działa jako członek szefostwa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Gdańskiej, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem środków. Do momentu, kiedy się pojawił, Inspektorat nie radził sobie dobrze na tym polu. Wcześniej nie udało się pozyskać nawet małej rzeczy, która mogłaby pomóc w szkoleniach przyszłych Ratowników ZHP. Od czasu, kiedy poszerzyliśmy mu to trudne i wymagające pole, Inspektorat może się pochwalić sprzętem, o jakim wcześniej mogliśmy tylko marzyć. Dzięki Niemu mamy 4 dorosłe fantomy do ćwiczeń z RKO, 4 niemowlaki i 2 fantomy dziecka. Oprócz tego posiadamy 3 zupełnie nowe ćwiczebne AED, nowy komplet apteczek plecakowych i osobistych, deskę ortopedyczną oraz torbę medyczną. Podczas organizacji największego jak dotąd przez nas wydarzenia, jakim były „Warsztaty dla Instruktorów HSR” w 2019 roku, udało się pozyskać 2000 zł na program. Z powodzeniem pozyskuje także środki na działalność swojego macierzystego hufca, którego od niedawna jest Komendantem. Dzięki ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym hufiec dostał 2000 zł dofinansowania na remont pomieszczeń Komendy Hufca, które przy wsparciu reszty Komendy własnoręcznie remontuje. W latach ubiegłych z powodzeniem udawało mu się pozyskiwać środki finansowe, a także materialne na hufcowe imprezy. Doskonale wie, jak ważna i potrzebna jest współpraca z władzami lokalnymi, dba, aby osobiście wspólnie z harcerzami uczestniczyć we wszystkich ważnych miejskich uroczystościach. Przede wszystkim jednak swoją codzienną służbą pokazuje, że aby coś dostać, najpierw trzeba dać. Jest osobą całkowicie oddaną idei, co sprawia, że naprawdę chce się czerpać ze współpracy z nim jak najwięcej. 

fot. Maciej Kołek

Kadra wspierająca

 

phm. Anna Bąk – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Jest zawsze w samym epicentrum wszystkich wydarzeń naszej chorągwi, a swoją codzienną pracą w ostatnich dwóch latach wspierała rozwój wszystkich jej członków jak mało kto. To dzięki Jej wspaniałej organizacji pracy wszystko działa jak w zegarku. Jeśli byliście ostatnio na Harcerskiej Akcji Letniej lub Zimowej, to na pewno Ania maczała w tym palce. Biuro Komendy Chorągwi nie tętni życiem ot tak – to Ona swoją pogodą ducha i ciepłem stwarza atmosferę, w której chce się działać. Dzięki umiejętnościom pracy z kadrą skupia wokół siebie kilka zespołów, których efekty pracy ostatecznie można zobaczyć, kiedy spojrzy się szeroko. To Ona koordynuje przepływ informacji, wspiera komendy hufców w pracy z dokumentami, organizuje pracę zespołów chorągwi w ostatecznym kształcie i ze stoickim spokojem rozwiązuje każdy biurowy problem. Czuwa nad wszystkim! W całym tym zamieszaniu, które czasem osiąga siłę huraganu, jest wspaniałą mamą dwóch córek, wyrozumiałą żoną harcerza, przyjaciółką przez duże „P” oraz zastępcą komendanta Hufca Gdańsk-Śródmieście ds. programu. Jak Ona to robi?

fot. Maciej Kołek

 

phm. Norbert Domagała – Hufiec ZHP Starogard Gdański

Przybył do Starogardu Gdańskiego za pracą, a podjął służbę! Z dużą determinacją poszukiwał miejsc, gdzie potrzeba wsparcia. I tak od dwóch lat nie ma przygotowywania sprzętu na zloty i obozy, w których z zaangażowaniem nie uczestniczyłby Norbert. Nie ma uroczystości hufcowych czy państwowych, przy których by go zabrakło. Remont dachu i hufca? To także pole do Jego działania. Poza obecnością zawsze i wszędzie, zaangażował się w życie 3 Wodnej Drużyny Harcerskiej, jedynej w hufcu jednostki wodnej, w której regularnie pracuje ze sprzętem żeglarskim. Dzięki pracy w tej jednostce na nowo poczuł wiatr we włosach i porwał żagle, by móc realizować się jako sternik na obozach żeglarskich. Dzięki Jego zapałowi w prace szkutnicze angażują się członkowie drużyny, a On z determinacją zgłębia z nimi tajniki tej sztuki. Ogromne zaangażowanie w prace remontowe i sprzętowe zaowocowało mianowaniem Norberta na funkcję kwatermistrza. Jest człowiekiem konkretnym, dla niego ważny jest cel działania i co najważniejsze – lubi widzieć efekt swojej pracy. Angażuje się w życie hufca na każdym polu, w momencie powiedzenia „tak” bierze pełną odpowiedzialność za te słowa. 

fot. Maciej Kołek

 

dh Mariusz Grzebielucha – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

Dobrze jest wiedzieć, że ma się przy sobie osobę, na którą zawsze można liczyć, a taki właśnie jest Mariusz. Członek Komendy Szczepu Szturwał, w której odpowiada za kwestie wspierające – wdraża Office365, pilnuje sprzętu magazynowego, odpowiada za zaopatrywanie wyjazdów. Człowiek-orkiestra. W hufcu pełni funkcję członka zespołu komunikacji i promocji, jest wziętym fotografem i grafikiem. To tylko kilka przykładów tego, jak wielkim jest wsparciem. Rzeczy niemożliwe załatwia od ręki, ale i na cuda nie każe długo czekać. Ze względu na specyfikę jednej z drużyn na tegorocznym obozie byli harcerze Nieprzetartego Szlaku, którymi zajmował się Mariusz. Poświęcał im całą swoją uwagę, pilnował, by byli zadowoleni z pobytu, dbał o ich samopoczucie, higienę, odżywianie, wspierał podczas wędrówek górskich oraz rozwijał w działaniu i niepoddawaniu się. Specyfika tej grupy harcerzy sprawia, iż jest to zadanie o szczególnym stopniu ciężkości, którego nie każdy byłby w stanie się podjąć, a już tym bardziej wykonać je tak pieczołowicie i odpowiedzialnie jak On. Zawsze daje z siebie wszystko, by spełnić oczekiwania, najczęściej z nawiązką. Jak przystało na zaangażowaną kadrę ZHP – cały czas się rozwija – w tym roku ukończył kurs przewodnikowski 35+. Mariusz jest kadrą wspierającą w pełnym tych słów znaczeniu. 

fot. Maciej Kołek

 

dh. Marta Sieg – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście

W Wielkiej Księdze Imion imię “Marta” powinno być synonimem słowa “pomagam”. Swoją przygodę z ZHP zaczęła w 2015 roku, jako studentka Politechniki Warszawskiej, wspomagając w potrzebie obóz Szczepu Burza. Gdy jedna z drużynowych wyjechała na praktyki za granicę, bez wahania podjęła się opieki nad dziećmi z tej drużyny. Z początku jednorazowa pomoc okazała się współpracą na stałe. Podróżowała przez pół Polski, by być ze swoim środowiskiem współorganizując ważne wydarzenia. Po powrocie ze studiów, zaangażowała się w życie harcerzy ze zdwojoną mocą. Regularnie prowadziła zbiórki 18 GDH „Czarni” im. Zawiszy Czarnego z Garbowa, układała i realizowała plan pracy drużyny, wspierała kadrę drużyny swoimi kreatywnymi pomysłami oraz wprowadzała je w czyn. Jest to osoba, na której można polegać, z którą szalone pomysły okazują się realne. Zawsze chętna do pomocy i uśmiechnięta jest naprawdę dużym wsparciem zarówno dla drużyny, jak i szczepu. Swoją osobowością zyskała ogromną sympatię i szacunek wśród harcerzy i kadry. Chęć nieustannego rozwoju – zdobycie Naramiennika Wędrowniczego, ukończenie kursu przewodnikowskiego i drużynowych już za chwilę zaowocuje próbą na stopień przewodniczki. Marta jest doskonałym przykładem, że w harcerstwie można zakochać się w każdym wieku i w każdym momencie życia, a na służbę zawsze jest czas! 

fot. Maciej Kołek

W 2020 roku odbyła się druga edycja Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi. Tym razem Chorągiew Gdańska wybrała się w podróż międzygalaktyczną.

Tak świętowaliśmy Unikatowych 2020:

 

Oto laureaci Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2020

 

Skuteczni wychowawczo

hm. Agnieszka Pokrzywińska (Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa)

Druhna Agnieszka stawia w pracy z kadrą przede wszystkim na rozwój własny instruktora. Zadaje często „kłopotliwe” pytania, które dają do myślenia, co zapewne jest początkiem jej popularności jako opiekuna prób – w ostatnich dwóch latach zamknęła z podopiecznymi kilka prób na stopień przewodnika i przewodniczki, a także tych na poziomie podharcmistrzowskim. Zastępczyni komendantki hufca ds. pracy z kadrą, a teraz członkini komendy ds. rozwoju metodycznego – zawsze dąży do rozwoju. Potrafi wczuć się w rolę danej osoby i spojrzeć jej oczami na świat, by ją wspomóc. Druhna Agnieszka, nie odpuszcza i dąży do sedna sprawy, nawet jeśli wymaga to użycia wszystkich umiejętności interpersonalnych, jakie posiada. W niesamowity sposób pracuje z instruktorami, utrzymuje z nimi stały kontakt, organizuje spotkania zespołu, motywuje do działania, wdraża pomysły na reorganizację i ulepszanie jakości działania hufca. Serce oddała wędrownikom, ale trzyma pieczę nad hufcowymi Namiestnikami. W pracy z kadrą kładzie nacisk na zachowanie równowagi między działaniem harcerskim a tzw. „życiem prywatnym”, jest to jeden z jej priorytetów. Z oddaniem zajmuje się również kształceniem. Nie może jej zabraknąć na żadnej hufcowej formie kształceniowej, a kiedy zaczyna planować kursy, idzie w ruch jej nieograniczona wyobraźnia. W 2018 roku była członkinią komend dwóch kursów przewodnikowskich. Jej zaangażowanie w kształcenie przerodziło się w chęć stawiania poprzeczki nieco wyżej. W 2019 roku była członkinią kursu drużynowych organizowanego przez Szkołę Instruktorską Macierzysta Akademia Kształcenia, a także komendantką kursu drużynowych wędrowniczych Para Que Pueda organizowanego przez namiestnictwo wędrowników hufca, była także komendantką wędrowniczej trasy Rajdu Rodło w 2020 roku. W rok zdobyła dwie odznaki kadry kształcącej (brązową i srebrną). Niedawno obroniła pracę licencjacką, która jest jednocześnie jej pracą harcmistrzowską. Nieustannie szuka odpowiedzi. Ciekawa świata i ludzi, dzięki tym dwóm kierunkom patrzenia spełnia się na swojej funkcji i w naturalny sposób zachęca do zastanawiania, dokąd zmierzamy. Czy spełniamy dewizę wędrowniczą, a Zobowiązanie Instruktorskie?
 

fot. Maciej Kołek

Sprawni w działaniu

hm. Weronika Pyda-Ledwoń (Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa)

Druhna Weronika jest logistykiem i to udowadnia na każdym kroku swego działania! Druhna Weronika w 2019 roku przekazała Zespół Pilota swojej następczyni. Wielu instruktorów zna moc jej oddziaływania, wielu wkraczało pod jej żaglami na nową drogę służby, wielu nauczyło się konstruować własną łódź, by wypłynąć na szerokie wody. W 2018 roku zakończył się dwuletni projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – „Edukacja Morska”. Druhna Weronika współkoordynowała działania w tym projekcie, bez niej ten projekt nie byłby taki sam. Namawiała gdańskich nauczycieli ze szkół, by wprowadzali żeglarstwo do swoich codziennych lekcji i na każdym kroku ich wspierała. Dzięki niej wielu młodych ludzi, nie tylko z ZHP, zdobyło nowe uprawnienia żeglarskie. Wielu z tych „cywili” jest teraz członkami ZHP. Kolejny dowód, że druhna Wera jest sprawna w działaniu: w ostatnich dwóch latach stała się „duszą” HBO Winiec. Wszystkie swoje umiejętności oddała organizacji nowej żeglarskiej bazy Chorągwi Gdańskiej. Zorganizowała zespół, zapaliła go do działania, zaplanowała wszystko krok po kroku i popłynęła. W 2020 roku odbyła się druga Harcerska Akcja Letnia. Mimo obostrzeń i trudności zuchy, harcerze i instruktorzy mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć wodnych, szkolić się i przede wszystkim podsumować kolejny rok harcerski. Druhna Weronika w ramach HAL 2020 zorganizowała Wodną Akcję Szkoleniową. Wykorzystując swoje znajomości i umiejętności interpersonalne, doprowadziła do sytuacji, w której instruktorzy ZHP mogli pojechać na kursy za symboliczne kwoty. W ramach WAS’u odbył się kurs na patent żeglarza jachtowego, dwa kursy na patent żeglarza motorowodnego, kurs KPP i kurs ratownika wodnego, oraz Kurs Instruktora Sportów Wodnych, w dziedzinie żeglarstwo. Fenomen druhny Weroniki jest znany wielu. Za cokolwiek się zabiera, zgarnia ze sobą rzeszę instruktorów. Nie ma sprawniejszej w działaniu instruktorki pod banderą chabrowej Chorągwi!

fot. Maciej Kołek

Odpowiedzialni społecznie

pwd. Piotr Merecki (Hufiec Ziemi Słupskiej)

Druh Piotr przez ostatnie dwa lata działalności odznaczał się wielką energią. Po powrocie do ZHP założył 67 Wędrowniczą Drużynę Harcerską „Pod Wiatr”. Wspólnie z nimi oraz z instruktorami szczepu, do którego należy drużyna, inicjuje działania na rzecz lokalnej społeczności. Były to akcje promowania udzielania pierwszej pomocy, wsparcie zbiórek żywności z Bankiem Żywności, wsparcie zbiórek WOŚP, uczestnictwo w akcji rozdawania świątecznych paczek dla potrzebujących we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku. Druh Piotr ogrom swojego czasu i energii poświęcił także na służbę w momencie wybuchu pandemii. Zorganizował na terenie Słupska akcję „Widzialna Ręka” i obejmował dyżur przy telefonie, łącząc potrzebujących z wolontariuszami. Ponadto pełnił służbę w Wojewódzkim Szpitalu w Słupsku, przekazując paczki od rodzin dla pacjentów. Spędził tam wiele godzin i przeszedł z paczkami mnóstwo kilometrów po szpitalnych korytarzach. Druh Piotr jako członek Komendy Hufca Ziemi Słupskiej odpowiada za pozyskiwanie środków dla hufca. Od początku działalności, w październiku 2019 roku, udało mu się pozyskać trzy projekty na działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Jego życie prywatne wiąże się z ogromem kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Słupska i okolic. Kontakty te mają wymierny wpływ na nawiązanie współpracy hufca ze środowiskiem zewnętrznym. Piotr jest osobą bardzo empatyczną, która nie przejdzie obojętnie obok nikogo potrzebującego.

fot. Joanna Rutkowska

Kadra wspierająca

pwd. Mateusz Woźniak i druh Piotr Świderski (Hufiec ZHP Wejherowo)

Druhowie Mateusz oraz Piotr są z osobna wyjątkowymi osobami, jednak razem tworzą idealny tandem, który nawzajem napędza się w działaniu. Oboje od kilku lat pełnią funkcje kwatermistrzowskie (druh Mateusz w szczepie, a druh Piotr w drużynie), dzięki czemu sprzęt jednostek jest należycie zaopiekowany. Jeśli chciałoby się wymienić ich zasługi, to bez wątpienia należałoby wspomnieć o wyremontowaniu dwóch harcówek (szczepowej i drużyny), obaj we wrześniu 2019 roku pomagali również w remoncie pomieszczeń Biura Komendy Hufca ZHP Wejherowo, co przyczyniło się do tego, że zarówno Komenda, zespoły (KSI, KSW), jak i dwie hufcowe jednostki zyskały przyjemne miejsca do spotkań. W ciągu ostatniego roku obaj spędzili niemal każdą wolną chwilę swojego czasu na Harcerskiej Bazie Obozowej Cedron, którą odmienili w niezwykły sposób. Przygotowali bazę do minionego sezonu, biorąc również pod uwagę wymagania związane z obostrzeniami, podjęli się remontu schodów oraz barierek prowadzących do pomieszczeń sanitarnych, uporali się z pozostałością po spalonym domku (rozbiórka domku oraz uprzątnięcie terenu wokół), odnowili stałe elementy drewniane (ławki), koordynowali zagospodarowanie dwóch nowo powstałych magazynów sprzętowych, opróżnili domki z niepotrzebnych, zużytych sprzętów, które zamiast pełnić funkcję magazynową, dziś służą jako domki mieszkalne.
Mateusz i Piotr to jednak nie tylko duet kwatermistrzowsko-remontowy. Oboje angażują się w życie jednostek z gminy Luzino, pomagają w przeprowadzaniu zbiórek czy biwaków. Współtworzyli trasy hufcowe podczas tegorocznego Rajdu Rodło, pomagali przy organizacji hufcowego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Wejherowie czy Kiermaszu Świątecznego oraz Rajdu Rowerowego w Luzinie. Jako Ratownicy ZHP, a także KPP, regularnie angażują się w zabezpieczanie i przeprowadzanie medycznych przedsięwzięć nie tylko na poziomie hufca (WOŚP, Wędrówki z Druhem Wickiem), ale także na poziomie ogólnozwiązkowym (Harcerska Służba Lednica). Ciężko wyobrazić sobie ich osobno, bo to duet idealny, bez którego Hufiec Wejherowo nie byłby tym samym hufcem!

Oto nominowani w Plebiscycie Instruktorskim Unikatowi 2020

hm. Joanna Brudzyńska (Hufiec Sopot)

Druhna Joanna stworzyła w Hufcu Sopot bardzo indywidualny styl organizacji kształcenia. Razem z zespołem prowadzą indywidualne obserwacje członków kadry hufca, analizując corocznie w planie pracy, jakie mają indywidualne potrzeby kształceniowe. Biorą pod uwagę pełnioną funkcję, realizowane próby, plany w hufcu, a także plany hufca względem kadrowicza. Każdej osobie z kadry proponowane są bardzo indywidualnie dobrane kursy, które przydadzą się na jego harcerskiej ścieżce. Mniej więcej dwa lata temu druhna Joanna założyła na Facebooku grupę dla kadry o nazwie „Hufiec Sopot się kształci”, gdzie regularnie umieszcza informację na temat kursów – wszelakich! Grupa ma zasady publikowania postów w zależności od rodzaju proponowanego kursu. Osoby, które mogą być zainteresowane danym kursem, albo według analizy kształceniowej ZKK warto, żeby się nim zainteresowały, są oznaczane w komentarzach. W czasie trwania pandemii, grupa ta żyła jak nigdy. Druhna Joanna wyszukiwała wszystkie dostępne webinaria, szkolenia online i warsztaty dla kadry hufca na każdym poziomie. W ciągu ostatnich dwóch lat była komendantką Kursu Przewodnikowskiego organizowanego przez ZKK Hufca Sopot. Kurs posiadał akredytację Macierzystej Akademii Kształcenia i był oceniony przez uczestników jako bardzo przeżyciowy i bardzo dobry merytorycznie. Hufiec ZHP Sopot co roku organizuje hufcowy kurs zastępowych i przybocznych, o co również dba druhna Joanna. W zeszłym roku była w kadrze kursu. Druhna Joanna jest niesamowitym liderem i szefową ZKK. Nie zapomina w swoich analizach także o członkach swojego zespołu, motywuje do rozwoju i dalszej pracy, tym samym tworząc w zespole niesamowity klimat wzajemnego wsparcia. Członkowie ZKK niejednokrotnie mówią, że bycie w Zespole Kadry Kształcącej to niesamowita przygoda dla nich samych, czerpią z tego ogromną radość i satysfakcję.

fot. Maciej Kołek

phm. Martyna Orłowska (Hufiec Tczew)

Druhna Martyna to instruktorka o dużym doświadczeniu na funkcji drużynowej, które postanowiła wykorzystać do stworzenia od podstaw kolejnej jednostki. Rok temu raz jeszcze przywdziała granatowy sznur i powołała do życia 8 Drużynę Harcerską „Foresta”. Odpowiednie zaplanowanie i przemyślane rozłożenie w czasie wprowadzania kolejnych elementów metody harcerskiej poskutkowało tym, że w drużynie funkcjonuje system zastępów, działa rada drużyny, harcerze chętnie zdobywają sprawności, a już wkrótce zostaną przyznane pierwsze stopnie. Choć letni obóz został odwołany, druhna nie zawiodła swoich harcerzy i zorganizowała dla nich krótszy wyjazd, na którym mogli poczuć klimat lasu i magię wieczornego ogniska. Równocześnie z zakładaniem drużyny druhna Martyna podjęła się funkcji członkini komendy hufca ds. programu. Jednym z zadań, jakie przed sobą postawiła, było spotkanie się z każdym drużynowym i przeanalizowanie planu pracy jego jednostki, by wszystkie elementy były ze sobą spójne, a przede wszystkim – by działania drużyn i gromad realizowały stawiane przed nimi cele wychowawcze. Druhna Martyna postawiła sobie za cel przybliżenie harcerzom bohatera hufca, czyli Władysława Jurgo. Idealną ku temu okazją okazał się Rajd Rodło, dlatego też została komendantką jednej z tras, czyniąc ją jednocześnie Startem Hufca ZHP Tczew. Koordynowała działania trzech metodyk, z których każda stanowiła tak naprawdę osobną podtrasę. Było to wyjątkowo trudne zadanie, zwłaszcza w zmieniających się dynamicznie okolicznościach, jednak poradziła sobie z nim śpiewająco – każda metodyka przeżyła przygodę dopasowaną do swojej specyfiki, a jednocześnie wszystkie stanowiły harmonijną całość. Z pewnością jest to zasługa umiejętnej pracy z kadrą oraz zaufania, jakim obdarzyła każdego z członków swojego zespołu. Umiejętnościami pracy z kadrą druhna Martyna wykazuje się także angażując się w organizację kursów przewodnikowskich. To jej pomysłem było sprawdzanie wiedzy kursantów na temat Dokumentów w formie pojedynków na wiedzę dostosowanych do fabuły kursu – były więc między innymi bitwy na śnieżki w Narnii oraz podbijanie świata.

fot. Maciej Kołek

pwd. Hanna Połom (Hufiec Starogard Gdański)

Druhna Hanna to połączenie pasji i doświadczenia. Od czterech lat jest drużynową 3 Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Króla Jana III Sobieskiego w Starogardzie Gdańskim, a w ciągu ostatnich dwóch lat drużyna rozwinęła się najbardziej. Największą zasługą i zarazem podstawową działalnością druhny Hanny jest wychowywanie swoich harcerzy przy wykorzystaniu specjalności wodnej. W drużynie działają zastępy (wachty), zdobywane są na bieżąco stopnie i sprawności, a drużyna w celu zachowania ciągu wychowawczego działa w trzech pionach metodycznych. Druhna Hanna w prowadzeniu drużyny bardzo mocno stawia na współpracę z rodzicami, którzy nie tylko pomagają przy pracach szkutniczych, angażują się w pracę drużyny, ale też chętnie uczestniczą w corocznym Rozpoczęciu Sezonu Żeglarskiego, za który odpowiedzialna jest właśnie druhna Hanna. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w rejsach, regatach oraz kursach. W sierpniu 2020 roku uzyskała uprawnienia sternika motorowodnego, a podczas kursów na sternika jachtowego w 2019 i 2020 roku prowadziła zajęcia teoretyczne i praktyczne. Co więcej, druhna Hanna inspiruje swoich harcerzy i kadrę do samorozwoju, o czym świadczyć mogą zdobyte (w ostatnich dwóch latach) trzy patenty sterników jachtowych. Zdobywane są naramienniki wędrownicze, stopnie harcerskie i przewodnikowskie (przyboczny). Ponadto kadra i część drużyny wzięli udział w rejsie morskim po Zatoce Gdańskiej w czerwcu 2020 roku. 3 Wodna Drużyna Harcerska jest najliczniejszą jednostką w hufcu. Mimo ograniczeń w związku z pandemią, drużyna prężnie działała, najpierw zdalnie, a później na obozie drużyny. Zarówno praca zgodnie z metodą harcerską, jak i wysoki poziom jednostki przyczyniły się do mianowania w 2019 roku 3 WDH Drużyną Sztandarową Hufca, co w dużej mierze jest zasługą pracy Hani. Druhna Hanna jest osobą ambitną, kreatywną i przede wszystkim odpowiedzialną. Te cechy sprawiają, że jest kapitalną drużynową i wspaniałą instruktorką, z którą współpraca jest wielką przyjemnością.

fot. Maciej Kołek

phm. Agata Szewczyk (Hufiec Gdańsk-Portowa)

Druhna Agata w trakcie swojej harcerskiej służby pełniła już niejedną funkcję, ale to ostatni rok zaowocował pierwszym krokiem do spełnienia Jej instruktorskich marzeń – prężnie działającego szczepu! Na przestrzeni ostatnich dwóch lat była członkinią Zespołu Programowego Hufca, w którym odpowiadała za metodykę zuchową. W ramach swojej działalności na tej funkcji opracowała zuchową sprawność zespołową „Mały Westerplatczyk” z zakresu sprawności obywatelskich bazującą na działaniach proekologicznych, którą zdobywały zuchy z trzech różnych hufców (w tym trzy gromady spoza Chorągwi Gdańskiej) podczas XXII Zlotu Westerplatte w 2019 roku. W ramach działania w Sztabie Organizacji 60. urodzin Hufca Gdańsk-Portowa przygotowała propozycję programową „Słoneczko / Wilczek Portowej” dla gromad i pionów zuchowych, która dotyczyła pracy z bohaterem hufca, historii skautingu oraz harcerstwa, a także tożsamości i wspólnoty hufca. Druhna Agata jest wzorem instruktorskiej postawy. W związku z potrzebą zmiany drużynowej pod koniec 2018 roku podjęła się opieki i prowadzenia, a później funkcji drużynowej 3 GGZ w Gdańsku Nowym Porcie, pomimo że nie było to jej środowisko działania. Dzięki jej pracy i determinacji gromada reaktywowała się, a druhna Agata w wychowała następcę. Pełniła również funkcję komendantki kolonii zuchowej w 2019 roku. Od kilku lat przygotowywała się do objęcia najważniejszej i wymarzonej funkcji poprzez udział w kursie komendantów szczepów, Liderze+, realizacji próby harcmistrzowskiej i ciągłemu samokształceniu. W czerwcu tego roku na ramieniu Druhny Agaty zawisł granatowy sznur – tym razem noszony z ramienia. Zrzeszający jednostki powiatu nowodworskiego 113 Szczep „Delta” stał się faktem w hufcu, w którym niewielu pamięta czasy, kiedy były w nim szczepy. Jest młodą osobą, jednak jej serce i pasja wkładana w każde działania jest zaraźliwa. Niewątpliwie wychowuje młodych ludzi – jest wzorem dla hufcowej kadry zuchowej i członków swojego szczepu! Jej doświadczenie w pracy metodycznej i wychowawczej jako drużynowa, w dbaniu o jakość programową i metodyczną środowisk hufca w Zespole Programowym, a obecnie w tworzeniau i wspieraniu ciągu wychowawczego jako komendantka szczepu nie mogło skończyć się inaczej jak rozpoczęciem drogi kształceniowej druhny Agaty.

pwd. Urszula Berendt (Hufiec Gdańsk-Śródmieście)

Druhna Urszula to osoba wielozadaniowa – jej działania instruktorskie są nadzwyczajne w co najmniej w trzech kategoriach tego plebiscytu. I może właśnie to, że potrafi je wszystkie połączyć, sprawia, że jest prawdziwie sprawna w działaniu. Jej praca wychowawcza ma podstawy w byciu wieloletnią przyboczną w gromadzie zuchowej – przyboczną, która zawsze działała na zasadzie duetu z drużynową i niejednokrotnie stanowi siłę napędową działań gromady. Zdobytymi doświadczeniami chętnie dzieli się z innymi – w ubiegłym roku zorganizowała trasę zuchową podczas Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska, współorganizowała kurs drużynowych zuchowych w hufcu, a także jako komendantka podobozu poprowadziła kolonię zuchową szczepu, podczas której swoją doskonałą organizacją pracy oraz postawą instruktorską stanowiła wzór dla młodszej kadry. Funkcję w gromadzie łączy z działaniem na poziomie chorągwi w zespole komunikacji i promocji, będąc jednym z jej najaktywniejszych członków, a także z pełnieniem funkcji szefa aż dwóch zespołów promocji – jednego z największych szczepów (od października 2018) oraz największego hufca w chorągwi (od stycznia 2020). Prowadząc oba zespoły, druhna Urszula działa z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wszystkich członków, planuje pracę zespołu i dba o dobry podział obowiązków, dzięki czemu każdy zna swoją rolę i znaczenie. Zawsze potrafi docenić włożoną pracę albo podjętą inicjatywę. W trakcie realizacji planu czuwa nad przebiegiem poszczególnych zadań, motywuje, a w razie potrzeby pomaga doprowadzić je do końca. Swoje doświadczenie związane z promocją wykorzystuje, by dbać także o inne obszary działania harcerskiego, zamieniając tym samym umiejętności kadry wspierającej w elementy pracy wychowawczej. W ubiegłym roku druhna Urszula zorganizowała i koordynowała półtoramiesięczną grę terenową dla patroli rodzinnych szczepu osadzoną częściowo w Internecie, aktywizując rodziny zuchów i harcerzy do zwiedzenia okolic i pokazując tym samym młodszej kadrze szczepu, jak dbać o relacje z rodzicami podopiecznych. Działania druhny Urszuli są dowodem na to, że bycie instruktorem polega na łączeniu wielu obszarów aktywności.

fot. Maciej Kołek

phm. Marta Igielska (Hufiec Gdynia)

Druhna Marta jest wieloletnią instruktorką Hufca Gdynia. Przez wiele lat pełniła funkcję skarbniczki hufca, dzięki czemu ma ogromną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie, którą chętnie się dzieli. Swoje kompetencje wykorzystuje także w pełnieniu obecnej funkcji – pełnomocnika ds. Harcerskiej Bazy Obozowej „Czernica”. Co roku zapewnia właściwe warunki dla realizacji Harcerskiej Akcji Letniej jednostkom z całej Polski oraz dla skautów z zagranicy. W tym celu druhna Marta organizowała wyjazdy na kwaterkę, podczas której koordynowała pracę wędrowników i instruktorów. W ciągu ostatnich dwóch lat druhna Marta zmagała się ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez Bory Tucholskie. Dużo pracy wymagało uprzątnięcie bazy oraz dostosowanie do nowych wymagań stawianych przez Państwową Straż Pożarną, jednak jednym z największym wyzwań w ostatnim czasie było postanowienie otwarcia bazy w obliczu Covid-19. Dostosowanie się do wymogów Powiatowego Inspektora Sanitarnego poprzez tworzenie dodatkowych węzłów higieny, specjalnych instrukcji korzystania z obiektów tak, aby było to bezpieczne dla uczestników obozów oraz organizację pracy wolontariuszy i pracowników stanowiło nie lada wyzwaniem. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat druhna Marta stanęła przed wielkim wyzwaniem stworzenia zespołu, który przez cały rok pracuje jako wolontariusze na rzecz Czernicy. Zadanie to nie należało do łatwych ze względu na trudność w utrzymaniu wysokiej motywacji, skoordynowaniu pracy oraz zbudowaniu relacji między członkami zespołu. Druhna Marta do organizacji działań podejmowanych na bazie wprowadza innowacje, takie jak korzystanie z aplikacji usprawniających pracę, m.in. rezerwowanie miejsca ogniskowego przez komendantów obozów, stworzenie przestrzeni wspierającej budowanie relacji wśród kadry zgrupowania, a także zamieniła miejsce wyznaczone do kąpieli w kąpielisko, dopełniając wszystkich formalności. Ponadto druhna Marta z rozsądkiem zarządza finansami, dzięki czemu realnym staje się zakup nowego sprzętu na potrzeby HBO „Czernica”.

fot. Maciej Kołek

hm. Robert Kawka (Hufiec Gdańsk-Śródmieście)

Druh Robert jest czynnym instruktorem od 1990 roku i nigdy nie spoczął na laurach. Będąc już harcmistrzem ukończył kurs podharcmistrzowski Woodbadge, dwa kursy pełnomocników zagranicznych (organizatorów wymiany międzynarodowej młodzieży) oraz Kurs Kadry Kształcącej. W 2020 roku zdobył Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej. W 2019 roku podczas zlotu kadry ZHP tworzył moduł (kurs „Zagranica”) „LevelUp”. W 2019 i 2020 był członkiem kadry kursów podharcmistrzowskich Woodbadge. Jest członkiem hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz Zespołu Kadry Kształcącej, a także pełnomocnikiem komendanta Chorągwi Gdańskiej ds. zagranicy i szefem chorągwianego zespołu ds. zagranicy. Pełniąc tak wiele funkcji nie zapomina o podstawowej działalności harcerskiej – o drużynie. Wspiera radą i swoim czasem 33 Gdańską Drużynę Harcerską „Ursa Major”. Uczestniczył jako patrolowy z Zlocie ZHP 2018. Podczas wakacji 2019 i 2020 był członkiem komendy obozu i pełnił rolę wychowawcy. Swoje pasje i umiejętności chętnie wykorzystuje w działalności harcerskiej. Między innymi dzięki jego wsparciu 33 GDH wzięła udział w zlocie DSPG w Westernohe (Niemcy) w 2019 roku. Podczas obozu w 2020 prowadził z uczestnikami zajęcia z podstaw nurkowania, bo to kolejna jego pasja, którą chętnie się dzieli. Nigdy w kontaktach z młodymi ludźmi nie zapomina o wspieraniu ich w rozwoju. Umiejętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą, podsycając ich chęć rozwoju i stawania się lepszymi.

fot. Julia Kurgan

pwd. Aleksandra Malli (Hufiec Gdańsk-Śródmieście)

Druhna Aleksandra jest osobą, która sprawnie łączy wszystkie swoje obowiązki wynikające z różnych sfer jej życia. Będąc przykładną studentką Politechniki Gdańskiej jednocześnie pełni funkcję drużynowej 14 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Gryf” im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz zastępcy komendanta Szczepu DHiGZ „Burza”. Konspekt na zbiórkę? Zebranie ekipy na Rajd Rodło czy Mistrzostwa Pływackie Chorągwi? Sprawny przebieg informacji między kadrą hufca a kadrą szczepu? Dla niej to wszystko pikuś. Zawsze dba o to, aby jej środowisko było aktywne i pojawiało się na hufcowych i chorągwianych wydarzeniach, a od roku za cel obrała sobie poszukiwanie rajdów ogólnopolskich, by poszerzać światopoglądy szczepowych harcerzy starszych – czyli metodyki najbliższej jej sercu. Poza wieloma sukcesami wychowawczymi w drużynie warto zwrócić uwagę na to, że druhna Aleksandra była w tym roku komendantką obozu szczepu, a w ciężkich i niepewnych czasach pandemii była jedynym komendantem obozu szczepu w największym hufcu w Chorągwi Gdańskiej, który nie odwołał organizacji obozu. W swej decyzji druhna Aleksandra kierowała się rozsądkiem, mówiąc, że dopóki przepisy sanitarne pozwolą na jego organizację i dopóki kadra, z którą współpracuje będzie chciała nadal pracować nad obozem – dopóty go nie odwoła. W momencie, w którym niestety kolonia zuchowa została odwołana, Ona bez obaw wzięła szczepowe zuchy pod swoje skrzydła, zapewniając im w ten sposób możliwość pojechania na wypoczynek letni. Była w stałym kontakcie z rodzicami zuchów i harcerzy, zapewniając im bieżący dostęp do informacji, co powodowało u rodziców duży komfort psychiczny, a wątpliwości przecież mogli mieć w tym czasie wiele. Organizację obozu w ramach zgrupowania w Wińcu dopięła na przysłowiowy ostatni guzik – kadra bazy oraz zgrupowania bardzo miło i bezproblemowo wspomina współpracę z druhną Aleksandrą. W skrócie mówiąc: zawsze sumienna, zawsze na czas, po prostu sprawna w działaniu!

fot. Maciej Kołek

pwd. Ilona Cyrzan (Hufiec Kościerzyna)

Druhna Ilona jest drużynową 7 Drużyny Harcerskiej „Łatwopalni” im. bł. ks. Wincentego Frelichowskiego z Lipusza. Jako drużynowa angażuje swoją drużynę do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej, a służba jest nieodłączną częścią zbiórek. Dla druhny Ilony pomoc innym jest naturalną formą pracy, a każde jej działanie niesie ze sobą pozytywne skutki społeczne, co zachęca innych do podejmowania z hufcem współpracy. W dużej mierze to dzięki jej zaangażowaniu w służbę takie instytucje jak Nadleśnictwo Lipusz, Wójt Gminy Lipusz czy Parafia w Lipuszu wspierają pracę śródroczną całego hufca. Ważnym sojusznikiem stała się również stadnina koni w Zdrojach, gdzie za przykładem druhny Ilony harcerze z jej drużyny podjęli stałą służbę na rzecz zwierząt. Druhna Ilona nie zapomina o środowisku naturalnym, włączając się w akcje sprzątania świata czy renowacji miejsc użyteczności publicznej w lasach. Dzięki jej inicjatywie został wyremontowany mostek nad rzeką nieopodal Lipusza. Do wielu akcji społecznych kreowanych lub koordynowanych przez druhnę należy zaliczyć także działania przeciwko hejtowi w sieci (#jestnaswięcej), zbieranie nakrętek plastikowych („Piramida Pomocy”), czy WOŚP. Podczas pandemii druhna Ilona była inicjatorką i koordynatorką akcji „Maska dla medyka” na terenie powiatu kościerskiego, do której zaangażowała harcerzy, ich rodziców oraz osoby niezwiązane z ZHP. Szycie maseczek nie zaspokajało jej potrzeby pełnienia służby w tym trudnym czasie, dlatego zaczęła szukać partnerów do pomocy szpitalom. Druhnę Ilonę rozpiera energia, która przekłada się na skuteczne działanie na rzecz lokalnej społeczności.

fot. Maciej Kołek

pwd. Dawid Schwann (Hufiec Wejherowo)

Druh Dawid od roku pełni funkcję Komendanta Hufca ZHP Wejherowo. Jednak w okresie pandemii ze swoją działalnością wyszedł znacznie poza granice swego hufca. Druh Dawid już na początku trwania pandemii założył „Widzialną Rękę Rumia, Reda, Wejherowo”, gdzie pełnił rolę koordynatora działań, odbierał telefon alarmowy, nadzorował akcję szycia maseczek, pozyskał sprzęt na rzecz szpitali i placówek medycznych: pralki, pralko-suszarki, szafki, itp. Akcja „Widzialna Ręka Wejherowo, Reda, Rumia” była piękną akcją samopomocy, będącą inicjatywą oddolną. Druh Dawid był inicjatorem przyczepek sąsiedzkich, gdzie mieszkańcy mogli dzielić się z pracownikami służb medycznych wodą, przekąskami i innymi przydatnymi rzeczami. W te działania zaangażowali się członkowie Hufca Wejherowo. Ponadto druh Dawid rozpoczął akcję „Przyłbice dla szpitali”, w ramach której wędrownicy i instruktorzy Chorągwi Gdańskiej dezynfekowali i pakowali przyłbice dla placówek medycznych na terenie Pomorza. Później akcja osiągnęła skalę ogólnopolską, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła kolejne przyłbice u firmy, z którą współpracowaliśmy. Cała akcja produkcji przyłbic odbywała się w Domu Harcerza i przyjęła nazwę „WYdrukujMY przyłbice”. Dla realizacji tego projektu druh Dawid pozyskał niezliczone kilometry gumki, tysiące szybek do przyłbic i innych elementów. Przez ponad dwa miesiące poświęcił wiele godzin swojego czasu na drukowanie przyłbic, szkolenia dla wędrowników i instruktorów, a także na naprawy drukarek 3D. Druh Dawid jest człowiekiem czynu. Posiada wielką wrażliwość społeczną i doskonale wie, co należy zrobić, by pomóc. Nie marnuje czasu, pełni służbę i swoją postawą zachęca innych do tego samego.

fot. Maciej Kołek

pwd. Barbara Załęska (Hufiec Gdańsk-Śródmieście)

Druhna Barbara zawsze uważnie rozgląda się wokół siebie, bo jest wyczulona na potrzeby innych. Chętnie przyłącza się do działań prospołecznych, ekologicznych i harcerskich. Akcje, w których wzięła udział w ostatnim roku, to między innymi współtworzenie Zespołu ds. etyki środowiskowej „Nadzieja” Chorągwi Gdańskiej, koordynowanie szycia maseczek i promowanie krwiodawstwa. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności Zespołu wdrażała elementy etyki środowiskowej w swoim środowisku, a w ostatnich dwóch latach prowadziła zajęcia i warsztaty dotyczące zrównoważonego wykorzystania zasobów w działalności harcerskiej. Druhna Barbara jest bardzo wszechstronną instruktorką. Oprócz tego, że z powodzeniem prowadzi drużynę niemal 40 harcerek, dla których zawsze znajduje czas, angażuje się w mnóstwo inicjatyw społecznych związanych nie tylko z harcerstwem. Wraz z Duszpasterstwem Akademickim „Górka” od kilku lat organizuje akcję „Zupa Świętego Mikołaja”, która polega na cotygodniowym przygotowywaniu posiłku dla potrzebujących. W tym roku uruchomili również „jadłodzielnię” – lodówkę, w której można zostawić nadmiar jedzenia z własnej kuchni dla osób potrzebujących. W czasie społecznej izolacji druhna Barbara zaangażowała się mocno w akcję szycia maseczek dla potrzebujących, koordynowała wszystkie działania z tym związane wśród osób z duszpasterstwa oraz harcerzy gdańskich (i nie tylko) hufców. Jako członkini chorągwianego Zespołu ds. etyki środowiskowej „Nadzieja” realnie wpływa na poprawę poziomu odpowiedzialności społecznej w temacie ochrony środowiska, prowadząc rozmaite akcje w Internecie i dużo bardziej lokalnie. Własnym przykładem pokazuje, że małe zmiany robią dużą różnicę. Druhna Barbara swoimi działaniami inspiruje innych i daje realne świadectwo tego, czym jest prawdziwa służba.

fot. Julia Kurgan

phm. Adela Ziółkowska (Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa)

Druhna Adela od trzech lat pełni funkcję namiestnika wędrowników hufca. Od początku swojej pracy stawia na jakość i podkreśla wagę pracy z instrumentami metodycznymi. Jednakże na czoło jej priorytetów wysuwa się służba. Druhna Adela zachęca wędrowników i instruktorów do podejmowania służby na różnych polach, sama też nie ustaje w działaniu – nawiązała współpracę z lokalną fundacją i zorganizowała dzielnicowy punkt wymiany książek tzw. bookcrossing. Była inicjatorką i prelegentką warsztatów dla wędrowników „Pomóż, czyli działaj” traktujących o sposobach działania i polach służby. Jako opiekunka prób instruktorskich i wędrowniczych pełni pieczę nad ekipą zdobywającą Odznakę Skautów Świata. Najszerzej zakrojoną służbę podjęła w ostatnim roku, stając się samoczynnie koordynatorem służby harcerskiej gdańskich hufców dla społeczności lokalnej w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19. Zebrała grono instruktorów, promowała pomoc wśród seniorów i innych potrzebujących wsparcia. Jej zaangażowanie, trzymanie ręki na pulsie, rozpoznawanie potrzeb poprzez rozmowy telefoniczne ze zgłaszającymi się do niej osobami jest godne podziwu. Dzięki jej profesjonalizmowi w tym trudnym okresie wiele osób otrzymywało cykliczną, ciągłą pomoc i wsparcie. W tym czasie, aby służba harcerska dotarła do większej ilości osób, nawiązała współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. W okresie wakacji wraz z uczestnikami kursu drużynowych wędrowniczych organizowanym przez namiestnictwo podjęła się inwentaryzacji zapomnianego cmentarza niedaleko HBO Winiec. Warto podkreślić, że wszystkie te działania doskonale godzi ze studiami na kierunku lekarskim i mimo że nie mieszka stale w Gdańsku, doskonale radzi sobie z podjętymi przez siebie zobowiązaniami. Podharcmistrzyni Adela Ziółkowska z całego serca stara się, by społeczność harcerska zostawiała świat lepszym.

fot. Maciej Kołek

hm. Artur Bradtke i phm. Dorota Bradtke (Hufiec Gdynia)

Druh Artur i druhna Dorota to wieloletni instruktorzy hufca działający w zespole ds. stanicy – duet instruktorski, którego nie sposób opisać osobno. Rozwiązując problemy natury technicznej, druh Artur zawsze służy poradą. Jeśli sam nie jest w stanie pomóc w jego rozwiązaniu, stara się sprostać zadaniu i znaleźć osobę, która ma odpowiednie kompetencje. Każde ze swoich zadań doprowadza do końca. W celu zachęcenia drużynowych i instruktorów do podejmowania służby na rzecz stanicy druh Artur stworzył propozycję programową opartą na koniecznych do wykonania pracach, które gromady i drużyny wykonywały w ramach miesięcznej służby pełnionej na rzecz hufca oraz stanicy. Druh Artur sam wykonuje ogrom tytanicznej pracy: tworzy sprawozdania z prac, które się odbyły, zachęca zarówno instruktorów, jak i harcerzy do dbania o to, co wspólne. Wszystko to druh Artur godzi z wyjazdowym charakterem swojej pracy zawodowej. Phm. Dorota Bradtke jest za to właściwym instruktorem na właściwym miejscu. Jej niezwykła zdolność do kreowania przyjaznej i rodzinnej atmosfery podnosi motywację do działania wszystkim zaangażowanym w pracę wolontariuszom. Doskonale potrafi zorganizować czas pracy tak, aby znaleźć przestrzeń również na odpoczynek i regenerację sił z filiżanką kawy i kawałkiem domowego ciasta. Druhna Dorota i druh Artur dbają także o harcerskie pamiątki, chroniąc je przed porzuceniem i zapomnieniem. Z zapałem opowiadają historie związana z ich harcerską przeszłością w drużynach, co inspiruje młodych drużynowych do stawiania wyzwań sobie oraz swoim wychowankom i realizowania form programowych w kontakcie z naturą. Dobrze jest mieć taki duet wśród instruktorów hufca.

pwd. Janusz Jaroński (Hufiec Tczew)

Druh Janusz został członkiem Związku Harcerstwa Polskiego po tym, jak jego własne dzieci stały się najpierw zuchami, a potem harcerzami. Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący magazyn Hufca ZHP Tczew bez jego stałej obecności. Jest osobą, która mimo wielu obowiązków rodzinnych i zawodowych zawsze ma czas by otworzyć, dopilnować i dopomóc w szukaniu najlepszego kwatermistrzowskiego rozwiązania. Funkcję kwatermistrza pełnił również podczas obozu hufca w 2019 roku, skrzętnie pilnując gwoździ, kanadyjek i finansów, naprawiając wszelkie nienaprawialne sprzęty i ucząc harcerzy prawidłowego obchodzenia się z narzędziami. Podczas uroczystości miejskich i patriotycznych zawsze ma na plecach apteczkę, podejmując się roli zabezpieczenia medycznego. Jeszcze jednym polem służby druha Janusza jest funkcja przybocznego 101 Tczewskiej Drużyny Wodnej, w której zajmuje się pionem harcerskim i od roku jest prawą ręką drużynowej. To on dba, by wszystkie składki były opłacone na czas, a zgody trafiły na swoje miejsce. Ma tu możliwość rozwijania swoich umiejętności wychowawczych, a harcerze mogą czerpać z jego bogatego doświadczenia i wielu zainteresowań. Nie zamyka się na pozostałe jednostki i jeśli tylko może, a wymaga tego sytuacja, z chęcią pojawia się na zbiórkach innych drużyn jako pełnoletni opiekun. Druh Janusz jest osobą, na której zawsze można polegać, gotową do pomocy w dzień i w nocy. Jako pasjonat biegania na pewno szybko przybiegnie!

fot. Maciej Kołek

pwd. Kamila Misiołek (Hufiec Sopot)

Druhna Kamila od prawie roku pełni w Hufcu ZHP Sopot funkcję Pełnomocnika Hufca ds. Scout Hostelu. Działania hostelu zawsze były realizowane przez komendę hufca przy współpracy z zespołem ds. Hostelu. Od listopada 2019 roku pieczę nad hostelem objęła druhna Kamila, dzięki czemu komenda hufca mogła skupić swoją uwagę na działaniach czysto harcerskich. Druhna Kamila wprowadziła system rezerwacji, który umożliwia zbieranie danych o rezerwacjach z kilku portali. Była odpowiedzialna za pracownika biura hostelu i hufca, za jego zadania i system sprawozdawczy. W momencie ogłoszenia pandemii hostel został zamknięty i nie mógł niestety wznowić swojej działalności na dotychczasowych zasadach. Druhna Kamila podjęła się przearanżowania hostelu na apartament dla rodzin z dwoma pokojami – jeden 2-osobowy, a jeden 6-osobowy. Przy pomocy instruktorów hufca został przeprowadzony remont, pomieszczenia zostały przystosowane do nowej aranżacji. Druhna Kamila zajęła się pozyskaniem dodatkowego umeblowania, zakupem potrzebnego wyposażenia i promocją hostelu w nowej odsłonie. Zostały także wprowadzone nowe narzędzia szybszej i łatwiejszej rezerwacji za pomocą Facebooka. Dzięki zaangażowaniu druhny Kamili hostel wszedł w sezon z nową aranżacją, miał możliwość funkcjonowania i nie przyniósł strat finansowych. Druhna Kamila jest nieocenioną kadrą wspierającą!

fot. Maciej Kołek

phm. Grzegorz Pardyka (Hufiec Gdynia)

Druh Grzegorz powrócił jako dorosły w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego i od razu miał jasno wyklarowaną wizję swojej działalności na rzecz Hufca ZHP Gdynia – promowanie działalności zagranicznej, nawiązywanie kontaktu ze skautami nie tylko z Europy. W przeciągu ostatnich dwóch lat druh Grzegorz nawiązał stałą współpracę z Morskim Klubem Łączności „Szkuner”, z którym współorganizował lokalnie takie wydarzenie jak Jamboree On The Air oraz Jamboree On The Internet. Szybko stały się one czasem i miejscem spotkań dla wszystkich chętnych członków Chorągwi Gdańskiej ZHP. W organizowanie corocznego wydarzenia jakim jest iScout Game druh Grzegorz wkładał ogrom serca i pasji, aby jak najwięcej osób chciało wziąć w nim udział. W bieżącym roku phm. Grzegorz Pardyka przekazał większą odpowiedzialność członkom zespołu, mając na uwadze kształcenie swojego następcy. Druh Grzegorz aktywnie uczestniczył również w przygotowaniach do polsko-niemieckiego biwaku o nazwie „Landeslager 2020” finansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Aby odciążyć organizatorów programowo-wychowawczych, druh Grzegorz przyjął na siebie kontakt z finansującą wydarzenie organizacją oraz nadzorował przygotowanie wniosku o dofinansowanie, co znacząco wpłynęło na jakość merytorycznej części współpracy ze skautową organizacją partnerską Hufca ZHP Gdynia. Również kursy przewodnikowskie organizowane przez Harcerską Akademię Kształcenia Hufca ZHP Gdynia nie mogą obyć się bez zajęć o współpracy zagranicznej prowadzonych przez druha Grzegorza. Do ich profesjonalnego przygotowania wykorzystuje nie tylko prezentację multimedialną zawierającą aktualizowane dane, ale przede wszystkim akcesoria i pamiątki z wielu międzynarodowych wydarzeń, w których sam brał udział. Stara się również wzbudzić w kursantach poczucie sprawczości i chęci do podejmowania działań związanych ze współpracą zagraniczną, między innymi poprzez pomoc w poszukiwaniu pomysłów na dofinansowania do takich właśnie wyjazdów. Druh Grzegorz umiejętnie wykorzystuje swoje możliwości zawodowe, doświadczenie oraz harcerskiego ducha do budzenia swojego zapału w innych.

fot. Maciej Kołek

W 2021 roku odbyła się trzecia edycja Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi. Tym razem Chorągiew Gdańska doceniała instruktorów „wysokich lotów”.

Tak świętowaliśmy Unikatowych 2021:

 

Oto laureaci Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2021

Kadra wspierająca — dh Maksym Domkowski (Hufiec ZHP Starogard Gdański)

Druh Maksym jest przybocznym w 19 Drużynie Harcerskiej „Globtroterzy”. W hufcu pełni funkcję kwatermistrza hufca, a także jest członkiem zespołu promocji hufca. Dużo zadań i obowiązków jak na 17-latka, który pomimo obowiązków szkolnych i domowych podejmuje się stałej służby. Druh Maksym od ponad roku jest osobą, która bardzo mocno angażuje się w życie hufca – remont, zajmowanie się sprzętem obozowym i bazą obozową, a także promocją hufcowych wydarzeń. Druh Maksym otrzymał tytuł Wolontariusza Roku 2020 od Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Jest członkiem stowarzyszenia „Można Inaczej”, gdzie pomaga starszym i wspiera ich w codziennych obowiązkach. Jako członek kadry harcerskiej jest dużym wsparciem we wszystkich działaniach pobocznych (remont, przygotowanie bazy na obozy, opracowanie graficznych rzeczy, stworzenie filmu promocyjnego – i tych zadań można by wymieniać wiele). Równocześnie pamięta, by nie zawieść swojej drużynowej, wychowuje młode pokolenie w swojej jednostce poprzez prowadzenie zbiórek. Patrząc przez pryzmat ostatnich dwóch lat, duma mnie rozpiera, gdy widzę człowieka, który przeżywa ze mną kolejny rok przygody harcerskiej i dalej z pełnym zaangażowaniem wkłada swój czas, energię i serce w działanie hufca. Zależy mu na dobrym działaniu jednostki, dobrym działaniu promocji w hufcu, a także tym, by ściana miała odpowiedni kolor, a podłoga była prosta. Druh Maksym jest Unikatową osobowością.

Skuteczni wychowawczo — hm.  Aleksandra Guzik-Kobiela (Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście)

Znana większości jako rzeczniczka prasowa chorągwi i dotychczasowa szefowa Zespołu Promocji Chorągwi Gdańskiej. Jednak jej serce najmocniej bije dla Szczepu Knieja, którego jest komendantką. Jest sercem i mózgiem wszystkich działań tego ogromnego przedsięwzięcia. Pracuje z drużynowymi, spotyka się ze swoją kadrą w trudnych chwilach, organizuje Harcerską Akcję Letnią. Jest całkowicie zaangażowana w rozwój i pracę swoich drużynowych. Regularnie spotyka się z nimi na indywidulane rozmowy, wysłuchuje, doradza, pomaga. Podejmuje się opieki nad wieloma próbami instruktorskimi i jako opiekun prób jest uważna i wspierająca. Swoim zaangażowaniem zaraża instruktorów, których przygotowuje do swoich funkcji na najwyższym poziomie. Wszystko robi stosując przykład własny – sama zdobyła stopień harcmistrzyni, osiągając najwyższy poziom zaangażowania w samorozwój i działanie na rzecz swojego środowiska i chorągwi. Od kilku miesięcy współtworzy hufcowy zespół odpowiadający za wyróżnienia i odznaczenia. Nie tylko dba o to, by regularnie nagradzać pracę instruktorów, ale również promuje ideę nagradzania wśród innych. Aleksandra Guzik-Kobiela to instruktorka, która dodaje otaczającym ją ludziom skrzydeł i wypuszcza ich w świat pełniejszych i mocniejszych.

Sprawni w działaniu — phm. Wiktoria Guz (Hufiec ZHP Starogard Gdański)

Druhna Wiki to instruktorka, która na chabrowym niebie chorągwi świeci jak najjaśniejsze słońce. Wywodzi się z Hufca Starogard Gdański, gdzie pełni funkcję zastępcy komendanta hufca ds. pracy z kadrą. Jest również w komendzie Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej MAK. To w dużej mierze ona sprowadziła do naszej chorągwi ideę Woodbadge i tak mocno ją zaszczepiła, że nie jest tajemnicą, iż to właśnie jej kursy podharcmistrzowskie są najlepszymi w chorągwi, jak i jednymi z lepszych w całym Związku. Postawiła sobie za cel organizację najlepszych kursów i skutecznie to realizuje. Dzięki jej wizji i zaangażowaniu kursy przyciągają chętnych nie tylko z naszej chorągwi, ale także z całej Polski. Organizacja tego przedsięwzięcia wymaga wielomiesięcznej pracy sztabu instruktorów, którym przewodzi Wiktoria. Dba o każdy detal tego przedsięwzięcia i co roku potrafi zaskoczyć kursantów. Jej energii nie była w stanie zatrzymać nawet pandemia – kursy z maksymalną liczbą uczestników odbyły się zarówno w 2020 jak i 2021 roku. Wiktoria profesjonalnie podchodzi do pracy z kadrą. Umiejętnie dobiera osoby do współpracy, motywuje je oraz dba, by każdy wiedział, co ma robić. Jednak organizacja kursu to tylko pretekst do tego, by zmotywować instruktorów do rozwoju i pracy nad sobą. Jest nieugięta w motywowaniu do realizowania prób instruktorskich i zdobywania odznak kadry kształcącej. Swoim działaniem potrafi ukierunkować młodych instruktorów i pokierować ich energię na właściwą drogę działania.

Odpowiedzialni społecznie — phm. Adela Ziółkowska (Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa)

Druhna Adela od czterech lat pełni funkcję namiestniczki wędrowników hufca. Od początku swojej pracy stawia na jakość i podkreśla wagę pracy z instrumentami metodycznymi. Jednakże na czele jej priorytetów wysuwa się SŁUŻBA! Druhna Adela zachęca wędrowników i instruktorów do podejmowania służby na różnych polach, sama też nie ustaje w działaniu – najszerzej zakrojoną służbę podjęła w ostatnich dwóch latach, stając się samoczynnie koordynatorem służby harcerskiej gdańskich hufców dla społeczności lokalnej w okresie pandemii COVID-19. Druhna Adela Ziółkowska podjęła się zebrania grona instruktorów, promocji pomocy wśród seniorów i innych potrzebujących wsparcia. I z tego zadania wywiązała się w sposób mistrzowski. Jej zaangażowanie, trzymanie ręki na pulsie, rozpoznawania potrzeb poprzez rozmowy telefoniczne ze zgłaszającymi się do niej osobami jest godne podziwu. Dzięki jej profesjonalizmowi w tym trudnym okresie wiele osób otrzymywało cykliczną, ciągłą pomoc i wsparcie. W tym czasie, aby służba harcerska dotarła do większej ilości osób, nawiązała współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. W późniejszym okresie pandemii została jednym z koordynatorów korpusu solidarnościowego, kontynuując tym samym realizację służby przez wolontariuszy na rzecz osób najbardziej dotkniętych skutkami izolacji społecznej. Ponad swoje działania związane z służbą społeczności lokalnej, nie ustaje w służbie na polach, na które natyka się w pracy z wędrownikami – podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020 wraz z uczestnikami kursu drużynowych wędrowniczych organizowanym przez namiestnictwo podjęła się inwentaryzacji zapomnianego cmentarza niedaleko HBO Winiec. Jako opiekunka prób instruktorskich i wędrowniczych pełniła pieczę nad ekipą zdobywającą Odznakę Skautów Świata. Jest sercem wędrownictwa w Hufcu Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa, ale nie ogranicza swojego działania jedynie do tego pola – swój czas i umiejętności wykorzystuje też podczas współpracy z referatem wędrowniczym chorągwi czy organizacji wędrowniczej watry. Warto podkreślić, że wszystkie te działania godzi ze studiami na kierunku lekarskim i mimo że nie mieszka stale w Gdańsku, doskonale radzi sobie z podjętymi przez siebie zobowiązaniami. Jest mistrzynią we wspieraniu metodą harcerską i motywowaniu do rozwoju!

Opisy wszystkich nominowanych znajdują się w albumie 2021.

Podczas czwartej edycji Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi wyruszyliśmy w rejs z instruktorami, którzy znają kurs na wyjątkowość i potrafią ją wcielać w życie.

 
  
 

Oto laureaci Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2022:

Skuteczni wychowawczo — phm. Zosia Iwaniuk (Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego)
Podharcmistrzyni Zofia Iwaniuk od 2019 roku pełni funkcję drużynowej 91 Gdańskiej Gromady Zuchowej „Smerfna Kraina” działającej na gdańskim Chełmie w Szczepie Bór. Od samego początku, najpierw jako przyboczna, następnie jako drużynowa, wszystkimi swoimi działaniami stara się wypełniać Misję ZHP. Jest wzorem drużynowej. W gromadzie pracuje ze sprawnościami, zarówno indywidualnymi, jak i grupowymi. Zbiórki nie ograniczają się do miejsca zamieszkania. Zuchy uczestniczą również w lekcjach muzealnych czy przedstawieniach w teatrach. W czasie pandemii w 2020 roku druhna Zosia przeniosła zbiórki do Internetu przygotowując dla zuchów zadania angażujące również ich rodziców. Dzieliła się swoimi zadaniami i pomysłami na działanie z innymi drużynowymi w szczepie. Dba o dobry kontakt z rodzicami zuchów – zorganizowała zbiórkę z rodzicami, którą prowadzili rodzice, dzieląc się swoimi pasjami i doświadczeniami zawodowymi z zuchami. Nie zapomina też o kontakcie ze szkołą podstawową nr 47 w Gdańsku, w której prowadzi zbiórki, poprzez regularne spotkania z dyrekcją, przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz wystawianie reprezentacji zuchów z gromady podczas uroczystości szkolnych. Gromada co roku bierze udział w aktywnościach programowych hufca i chorągwi. W pierwszej fali pandemii COVID-19 kolonia zuchowa się nie odbyła, a mimo to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa druhna Zosia zainicjowała mini-półkolonie dla członków gromady. W 2020 roku była komendantką trasy specjalnościowej pierwszej pomocy XXXVI Rajdu Rodło. W 2021 roku podjęła się pierwszy raz funkcji komendantki kolonii zuchowej w ramach HAL Szczepu Bór, a z obowiązków wywiązała się śpiewająco. Druhna Zosia nie boi się zgłaszać konkretnych i przemyślanych uwag oraz ma własne zdanie – to właśnie rzetelna ewaluacja tego wypoczynku pozwoliła jej na zorganizowanie w 2022 roku kolonii zuchowej wraz z innymi gromadami z Hufca Gdańsk-Śródmieście całkowicie niezależnie. W 2020 roku druhna Zosia dostała się na wydział lekarski, realizując swoje marzenie. Mimo dużej liczby obowiązków zdecydowała się wspomóc szczep jako zastępczyni komendanta szczepu. W ramach realizacji swojej próby podharcmistrzowskiej przygotowała cykl warsztatów dla przybocznych i potencjalnych przyszłych przybocznych, w które zaangażowała kadrę szczepu. Przyboczni mogli pogłębić na nich swój warsztat, natomiast harcerze starsi mogli zapoznać się z rolą przybocznego w gromadzie czy drużynie. Druhna Zofia jest również iskrą w środowisku i potrafi znaleźć w nim pole służby. W 2021 zaangażowała gromadę do harcerskiej zbiórki dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. Mimo wielu obowiązków potrafi je wszystkie ze sobą pogodzić. W gromadzie realizuje Misję ZHP, pracuje z gwiazdkami i sprawnościami poprzez atrakcyjny program. Jest przykładem dla innych drużynowych w szczepie i hufcu.

Sprawni w działaniu — phm. Mateusz Miotk (Hufiec ZHP Kartuzy)
Podharcmistrz Mateusz Miotk to Komendant Hufca ZHP Kartuzy. Jego celem, od zawsze, było wprowadzanie zmian. Druh Mateusz w ciągu ostatnich dwóch lat skupił się na wychowywaniu młodej kadry, którą motywuje do wiary we własne możliwości i w efekty naszej pracy, jaką możemy jako harcerze wykonywać dla społeczeństwa. Został opiekunem sześciu prób przewodnikowskich, wychował młodych drużynowych, którym daje nieustanne wsparcie, którym stawia duże wyzwania i sprawia, że odnajdują swoje ukryte talenty. Nieustannie pracuje z kadrą, zapoczątkował tradycję kształcenia zastępowych i przybocznych na hufcowych kursach. Teraz uczestnicy jego kursów organizują własne dla kolejnych funkcyjnych. Biwaki Budowniczych, których uczestnikami są harcerze wraz z rodzicami i które rozwijają relacje międzypokoleniowe, to jego drugie imię. Druh Mateusz nigdy nie stoi w miejscu, cały czas się rozwija – poznaje tajemnice pozyskiwania środków finansowych i zgłębia wszystkie interesujące go tematy, a swoją wiedzę przekazuje dalej, tworząc zespoły zajmujące się wymienionymi działaniami. Mateusz przeciera na nowo wszystkie ścieżki w hufcu. W tym roku podjął się najtrudniejszego wyzwania, do którego przygotowania trwały znacznie dłużej: pierwszego od 24 lat obozu Hufca ZHP Kartuzy. Nie zapomniał o niczym, od bazy, poprzez namioty i sprzęt, aż po dokumentację i przygotowanie kadry. Znalazł grupę osób z hufca, która chętnie wspierała go w działaniach i przyczyniła się do stworzenia z obozu wielkiej przygody dla uczestników. Zaczynał zera, a zakończył z uśmiechniętymi harcerzami, którzy nie mogą się doczekać kolejnej Harcerskiej Akcji Letniej. Druh Mateusz wprowadza zmiany i to dopiero początek jego działań, bo jest jak magnes, który przyciąga ludzi do robienia w harcerstwie czegoś więcej i wykorzystywania okazji do rozwoju. Jest jak błyskawica, która zostawia ślad wszędzie, gdzie się pojawi i nie boi się przemknąć dalej, nową drogą, która przynosi widoczne efekty i która rozświetla nawet ciemne, zachmurzone niebo.

Odpowiedzialni społecznie — pwd. Dominika Romejko (Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa)
Druhna Dominika Romejko jest świeżo upieczoną maturzystką i wkrótce rozpocznie wymarzone studia na GUM-edzie. Będąc świetną drużynową 33 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije”, przygotowując się do matury z najściślejszych przedmiotów, w świetle najsmutniejszych wydarzeń za wschodnią granicą, nie zapomniała być dobrym człowiekiem. Każdą swoją wolną chwilę poświęcała na służbę w Domu Harcerza w punkcie recepcyjnym. Niejedna osoba powiedziała o niej, że „zamieszkała w Domu Harcerza”. I mogłoby to wywoływać uśmiech na twarzy, gdyby nie było prawdziwe, bo w rzeczywistości przeniosła się tymczasowo z Osowej, gdzie mieszka i działa harcersko, na Stare Miasto, by móc jeszcze częściej i jeszcze lepiej pełnić służbę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jak więc dokładnie było z tymi wolnymi chwilami? Druhna Dominika przez większość czasu poza szkołą pełniła obowiązki wolontariuszki w puncie recepcyjnym, a w wolnej chwili uczyła się do matury, bo można ją było spotkać w jakimś kącie DH, gdzie siedziała z nosem w książce, a jednocześnie w gotowości do działania. Czuwała również, gdy wracała do tymczasowego domu na Starym Mieście i czekała pod telefonem na wezwanie. Czy takiego poświęcenia ktoś od niej oczekiwał? Absolutnie! A mimo to druhna Dominika dała nam świetny przykład, ile siły i dobra można mieć w sobie dla drugiego człowieka. Podziw budzi fakt, że ta nauka pomiędzy jednym a drugim zadaniem w Domu Harcerza pozwoliły jej dostatecznie przygotować się do matury, aby dostała się na kierunek studiów swoich marzeń. Poświęciła również czas swoich najdłuższych wakacji w życiu i pojechała na obóz dla dzieci z Ukrainy w Wińcu w roli wychowawcy. Nie był to jednak typowy wypoczynek. Druhna Dominika musiała sprostać różnym wyzwaniom, wykazała się ogromną umiejętnością organizacji i pracowitością.

Kadra wspierająca — pwd. Bartosz Cieszyński (Hufiec ZHP Kartuzy)
Przewodnik Bartosz Cieszyński jest członkiem Komendy Hufca Kartuzy. Od wielu lat poświęca się bazom będącym w posiadaniu Hufca ZHP Kartuzy – najpierw stanicy w Pierszczewie, a od 2022 roku Harcerskiej Bazy Obozowej w Gołubiu. Każdego dnia poświęca chociaż chwilę, aby pomyśleć o posiadanym przez nas sprzęcie, jego magazynowaniu, naprawie, konserwacji i spisywaniu potrzebnych wydatków. W tym roku, po ponad 24-letniej przerwie w organizacji obozów harcerskich, druh Bartosz postanowił zostać kwatermistrzem obozu organizowanego przez Hufiec ZHP Kartuzy w Gołubiu. Harcerska Akcja Letnia była wyzwaniem dla całej kadry, ale to on dołożył wszelkich starań, aby baza, która wcześniej była polanami w lesie, była gotowa na przyjazd uczestników. Dzięki niemu w pół roku udało się zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do postawienia bazy od zera. Jest osobą, która zna wszystko i wszystkich w powiecie kartuskim, dzięki czemu nie mamy trudności ze znalezieniem wspólnego języka z przedstawicielami różnych społeczności. Na co dzień pracuje w firmie informatycznej, pełni funkcję Sekretarza w OSP Ostrzyce, ratuje ludzi i wspiera harcerzy. Zawsze jest chętny do rozmów i znajdzie rozwiązanie z nawet najtrudniejszych sytuacji. Ponadto jest tak ciepłą osobą, że zgromadził wokół siebie grupę wędrowników, którzy mówią, że z nim „praca nie jest ciężka, bo zawsze towarzyszy jej taka atmosfera, że wydaje się przyjemnością.” BOBry – czyli Zespół Kwatermistrzowski Hufca Kartuzy składający się z siedmiu wędrowników – pod przewodnictwem Bartka „Cieszyka” Cieszyńskiego każdego dnia zmieniają rzeczywistość, chwytając ją we własne ręce i codzienną, wytrwałą pracą kształtując ją na własny unikalny sposób tak, by w hufcu panował porządek. Bartek będąc najstarszym z BOBrów, prowadzi zespół w taki sposób, że posiadają własną i bogatą obrzędowość, której mogą pozazdrościć niejedne zastępy. Wyróżnia się ona tym, że jest przemyślana i bardzo pomaga w spajaniu zespołu przy ciężkiej pracy. Bartek deleguje zadania, tłumaczy i pokazuje, jak dane zadanie wykonać. Nigdy nie zostawia nikogo w potrzebie. Nie wymaga od nikogo niczego, czego sam by nie zrobił. Kiedy przewodnik Bartosz Cieszyński odpoczywa z dala od sprzętu i bazy, zajmuje się zarówno administrowaniem Tipi i prowadzeniem szkoleń dla drużynowych z użytkowania pakietu Microsoft i Tipi, jak i szukaniem kolejnych pól, w których mógłby się sprawdzić.

 

 

Opisy wszystkich nominowanych znajdują się w albumie 2022.

Podczas piątej edycji Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi wyruszyliśmy na spacer po łące.

Tak świętowaliśmy Unikatowych 2023.

 

Oto laureaci Plebiscytu Instruktorskiego Unikatowi 2023

 

W KATEGORII SKUTECZNI WYCHOWAWCZO: phm. Mateusz POGORZELSKI – Hufiec Gdańsk-Śródmieście

Druh Mateusz od trzech lat jest Komendantem Szczepu „Bór” działającego w Hufcu Gdańsk-Śródmieście. Jest to szczep zrzeszający obecnie 9 drużyn i gromad. Druh Mateusz był zaangażowany we wdrażanie nowego Systemu Instrumentów Metodycznych. W czerwcu 2021 przeprowadził warsztaty z nowego SIM w szczepie, wprowadzając swoją kadrę bardzo szybko w nowy system. Mateusz dba o rozwój instruktorów – prowadzone są spotkania doszkalające dla Rady Szczepu i kursy zastępowych. Druh Mateusz jest zaangażowanym opiekunem wielu prób przewodnikowskich. Wraz ze szczepem organizuje tradycyjne imprezy szczepu i jest komendantem obozów (w roku 2021, 2022, 2023).

Podharcmistrz Mateusz Pogorzelski jest aktywnym instruktorem Hufca Gdańsk-Śródmieście. Jest członkiem zespołu programowego i kształceniowego. W obecnym roku był komendantem hufcowego kursu przybocznych „Róża”. W 2023 roku w Chorągwi Gdańskiej był współorganizatorem kursu podharcmistrzowskiego „Woodbadge” oraz w komendzie Kursu Komendantów Szczepów „Księgozbiór”. Druh Mateusz odpowiadał także za patrol wyjazdowy z Hufca Gdańsk-Śródmieście na Światowe Jamboree 2023 do Korei. Oprócz czuwania nad swoimi podopiecznymi podczas samej wyprawy na drugi koniec świata, zajmował się również przygotowaniami do tego wydarzenia już na ponad rok wcześniej. W ramach tych przygotowań zrealizował wraz z patrolem wiele aktywności będących częścią propozycji programowej przygotowanej przez komendę polskiej reprezentacji na to wydarzenie, między innymi współorganizował trasę podczas zeszłorocznego Rajdu Śladami Przeszłości Gdańska. Poza pełnieniem funkcji patrolowego Mateusz podjął się również pełnienia funkcji drużynowego drużyny zlotowej składającej się z 4 patroli – trzech z Hufca Gdańsk-Śródmieście i jednego z innej organizacji harcerskiej, trójmiejskiej „Leśnej Szkółki”.

Przez kadrę szczepu i hufca druh Mateusz jest postrzegany jako doświadczony instruktor, do którego można zgłosić się z każdym problemem lub wątpliwością. Jest przykładem zaangażowania w harcerską służbę, jeśli coś organizuje – wkłada w to 100% energii.

 

W KATEGORII SPRAWNI W DZIAŁANIU: hm. Zofia CEBULA – Hufiec Gdańsk-Portowa

Harcmistrzyni Zofia Cebula od października 2021 jest członkinią Komisji Rewizyjnej Hufca Gdańsk-Portowa i przez te dwa lata odczarowała wizerunek tego organu. Jej osobistą misją jest pomagać całemu hufcowi, a nie tylko sprawować kontrolę nad komendą hufca. Bezustannie wspiera swojego następcę na funkcji skarbnika: udziela cennych rad, tłumaczy, jak pracować z finansami, a także wspiera zespół ds. pozyskiwania środków, stojąc na jego czele. W myśl Strategii ZHP 2025, druhna Zofia efektywnie gospodaruje finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP. W swoim działaniu jest skrupulatna, konsekwentna i w pełni oddana.

Nie tylko majątek zajmuje druhnę Zofię, ale przede wszystkim największy skarb naszej organizacji, czyli ludzie! Instruktorzy lgną do niej, chcą się od niej uczyć, naśladować ją i bardzo często wybierają ją na opiekunkę prób instruktorskich na stopień przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza! W niejednym hufcu KSI widziała druhnę Zosię w akcji! Praca z kadrą to dla niej pestka, stale czuwa nad wspieraniem i docenianiem kadry nie tylko w Hufcu Gdańsk-Portowa, ale i w Chorągwi Gdańskiej. Angażuje się także w kształcenie jako szefowa Zespołu Wsparcia Metodycznego nie pozwoliła odpłynąć kursowi drużynowych zuchowych bez kapitana i chwyciła za ster, stając się komendantką tego kursu w sierpniu 2023 roku. Zebrała ze sobą świetną załogę zuchmistrzyń i dodała wiatru w żagle kursantkom, kursantom i kadrze kursu, która dopiero wypływa na kształceniowe wody. ZWM to przestrzeń, którą druhna Zofia z matczyną czułością pielęgnuje, rozwija i stara się pozyskiwać instruktorów z pasją, wiedzą i doświadczeniem, aby drużynowi i namiestnicy mogli liczyć na wsparcie metodyczne z prawdziwego zdarzenia.

 

W KATEGORII ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE: phm. Agnieszka KŁOSOWSKA – Hufiec Lębork

Podharcmistrzyni Agnieszka Kłosowska od 2017 pełni funkcję Komendantki Hufca ZHP Lębork im. Polskich Olimpijczyków. Od początku swojej funkcji druhna Agnieszka przyczynia się do ciągłego rozwoju hufca między innymi poprzez pozyskiwanie środków finansowych, rozpisując projekty unijne oraz lokalne nawiązuje ścisłą współpracę z władzami miasta i sąsiadujących gmin. Pomimo funkcji komendanta nadal czynnie bierze udział w pracy śródrocznej drużyn, uczestniczy w imprezach programowych hufca, z pełnym zaangażowaniem udziela się nawet w najmniejszych zadaniach. Ponadto wspiera rozwój drużynowych oraz kadry drużyn, pełni funkcję opiekuna prób instruktorskich. W swojej codziennej zawodowej pracy także znalazła możliwość dla rozwoju hufca, łączy te dwa elementy i dzięki temu powstają przedsięwzięcia, które bardzo dobrze wpływają na widoczność naszej jednostki na terenie całego powiatu. Jednym z jej największych przedsięwzięć w ostatnim czasie był projekt „Małe Miasto Lębork 2022”, dzięki któremu zostały pozyskane fundusze, które miały podnieść poziom wiedzy u dzieci na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobu oszczędzania, a także pogłębienia wiedzy na temat mechanizmu funkcjonowania gospodarki. W tym projekcie wzięło udział ponad 120 dzieci z powiatu lęborskiego. Wraz z Gminą Wicko w roli partnera poprowadziła projekt „Aktywni Patriotycznie”, przy którym, angażując w działania harcerzy, zorganizowała grę terenową pt.: „Aktywni wobec niepodległej”. Druhna Agnieszka po cichu pracuje gdzieś z boku, ale efekty tych działań mają ogromny wpływ na rozwój całego hufca i lokalnej społeczności.

 

W KATEGORII SPRAWNI W DZIAŁANIU: pwd. Paweł ROPELEWSKI i pwd. Robert RUTKOWSKI – Hufiec Ziemi Słupskiej

Przewodnik Paweł Ropelewski i przewodnik Robert Rutkowski z Hufca Ziemi Słupskiej wyróżniają się na tle wspólnoty instruktorskiej ogromnym zaangażowaniem w pracę kwatermistrzowską. Do ich obowiązków przede wszystkim należy dbanie o sprzęt i udostępnianie go środowiskom hufców, ale też odpowiadają z logistykę. Do tej pory nie zdarzyło się, aby komuś odmówili pomocy w tym zakresie. Posiadają umiejętności magicznego wyczarowania sprzętu niezbędnego do działania (z własnego domu albo dzięki swoim znajomościom). To przede wszystkim dzięki ich pracy i zaangażowaniu budynek słupskich harcerzy wygląda tak wspaniale. Oni właśnie centymetr po centymetrze, godzinę po godzinie ciężko pracowali i nadal pracują, aby marzenie mogło się spełnić. Właśnie ta praca sprawia, że instruktorzy w Hufcu Ziemi Słupskiej mogą wychowywać kolejne pokolenia harcerzy w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Nie można zapomnieć o tym, że poza wsparciem kwatermistrzowskim tych dwóch druhów działa w drużynach. Druh Paweł jest drużynowym 42 Harcerskiej Drużyny Wielopoziomowej „Biały Kieł”, a druh Robert wspiera w działaniu drużynę na wsi. Ich postawa jest dowodem na to, że wychowanie w harcerstwie jest wielowymiarowe i aby w pełni mówić o instruktorskiej służbie, należy patrzeć na potrzeby środowiska holistycznie i tak organizować czas, aby wykorzystywać swój potencjał na wszystkich polach harcerskiego działania. Druh Paweł i Druh Robert są przykładem dla innych, czerpiąc z tego radość i satysfakcję, co jest wyjątkowym przykładem wzajemności oddziaływań. 

 

Opisy wszystkich nominowanych znajdują się w albumie 2023.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administratorka: Magdalena Bróż
magdalena.broz@zhp.net.pl