WFOŚiGW – „Ekologia pod żaglami”

Projekt „Ekologia pod żaglami”


Całkowity koszt kwalifikowany: 24 328 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); dotacja 20 000,00zł

Głównym celem zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej.

Zajęcia odbywają się na jedenastoosobowych jachtach żaglowych typu Drużyna na wewnętrznych wodach Zatoki Puckiej (okolice Pucka, Swarzewa i Władysławowa). Zajęcia te będą się odbywać do października 2019 w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku  z wykorzystaniem pomocy naukowych tj.: podręczne zestawy przeznaczone do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), testery pH, sieci planktonowe, podbieraki, itp.

Uczestnicy projektu o umówionej godzinie stawiają się na miejscu zajęć, gdzie następuje omówienie zajęć. Udajemy się na praktyczne zajęcia na jachtach z instruktorami. Pobieramy próbki wody, analizujemy wodę pod kątem chemicznym, prowadzimy połowy organizmów wodnych, obserwacje ekosystemu zatoki; w tym obserwacje miejsc żerowania i odpoczynku dla rzadkich gatunków ptaków migrujących wzdłuż polskiego wybrzeża, mierzymy także przeźroczystość wody. Uczestnicy projektu podczas tych zajęć zdobędą oprócz wiedzy ekologicznej – podstawowe umiejętności żeglarskie – będą mieli okazję samodzielnie poprowadzić jacht oraz nauczyć się podstawowych węzłów. Po zakończeniu pływania w jednej z sal Harcerskiego Ośrodka Morskiego omawiamy dokładnie pobrane organizmy, wyniki kolometrycznej analizy wody, badamy pH oraz obserwujemy złowione okazy.

Ponadto udajemy się na edukacyjny spacer po ośrodku, poznając tajniki wykorzystania energii odnawialnej, oraz zdobywamy wiedzę na temat działalności człowieka związanej z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przyjaznych środowisku -– żywa lekcja biologii, chemii, geografii.

Program:

– Rozpoczęcie zajęć (zbiórka) – namiot na plaży Harcerskiego Ośrodka Morskiego
– Omówienie zajęć
– Zajęcia na wodzie i na terenie ośrodka
– Podsumowanie i omówienie zajęć

Sprawozdanie wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/72/2344/2019 z dnia 22.08.2019
„Ekologia pod żaglami”

Głównym celem zadania „Ekologia pod żaglami” tak jak w ubiegłych latach, było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, przybliżenie i popularyzacja wśród mieszkańców Województwa Pomorskiego wiedzy na temat ekologii Zatoki Puckiej. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale i nie tylko.
Do zajęć włączyli się także dorośli oraz turyści, co pozwala stwierdzić, iż cel został osiągnięty. W ramach realizacji zadania przeprowadzono „żywe lekcje” z ekologii z zarysem biologii, chemii i geografii. Na miejscu realizacji projektu tj. w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku uczestnicy po krótkim omówieniu zajęć zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza udała się na praktyczne zajęcia na jachtach z instruktorami. Podczas żeglowania prowadzono dyskusję nt. Zatoki Puckiej, żyjących w niej organizmach, programu Natura 2000, chemizmu wód morskich oraz zanieczyszczeniach, jak również sposobach ich zapobiegania, prowadzono także obserwacje ptaków bytujących i przelotowych nad tym obszarem. Pobierano próbkę wody oraz bezpośrednio na jachcie badano jej temperaturę i pH. Ponadto chętni mieli okazję sami wykonywać manewry jachtem, wydawać komendy pod czujnym okiem instruktora. Dla większości był to pierwszy kontakt z żeglarstwem. Wspólny rejs jachtem  nie jednokrotnie rozbudzał  wśród dzieci i młodzieży chęć  spędzania  wolnego czasu  w taki właśnie sposób. Uczestnicy uznali rejsy  jako  wielką przygodę.   Druga grupa, w czasie gdy pierwsza pływała, udała się na edukacyjny spacer po ośrodku, poznając tajniki wykorzystania energii odnawialnej, prowadzono dyskusję na temat działalności człowieka związanej z projektowaniem i wznoszeniem obiektów budowlanych przyjaznych środowisku. Nie zabrakło prelekcji nt. kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz pomp ciepła, jak również energii wiatrowej. Ponadto grupa „lądowa” miała okazję nauczyć się wiązania podstawowych węzłów żeglarskich. Ta część cieszyła się sporym powodzeniem, ponieważ każdy chciał udowodnić, podczas konkursu znajomości węzłów, że potrafi wiązać je bezbłędnie i jak najszybciej. Grupa miała okazję także poznać ptaki lądowe i przelotne Zatoki Puckiej, nauczyć się rozróżniać specyficzne gatunki by potem na wodzie móc  je rozpoznać.  Następnie grupa przeszła na betonowy pomost w pobliskim porcie rybackim, gdzie prowadzono „połowy” organizmów wodnych za pomocą podbieraków. Uczestnicy z dużym zaciekawieniem przyglądali się florze i faunie Zatoki Puckiej. Wielu z nich nie miało świadomości, że takie organizmy tutaj właśnie żyją. Ponadto zmierzono przeźroczystość wody za pomocą krążka Secchiego. Na tym pomoście, w połowie zajęć, następowała zmiana grup – „lądowa” przeszła na jachty, natomiast „morska” przeszła na ląd. Wszyscy uczestnicy po zajęciach na lądzie i wodzie spotykali się w jednej z sal HOM by omówić dokładnie pobrane organizmy, przeprowadzić analizę pobranej próbki wody pod kątem chemicznym – określaliśmy poziom azotanów (NO3), azotynów
(NO2), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczyn pH. Tutaj uczestnicy mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę, którą zdobyli podczas zajęć – w grupach rozwiązywano kartę pracy ( uzupełnione przez uczestników egzemplarze kart pracy dołączone do sprawozdania jako załącznik).

W ramach realizacji zadania i jego promocji na stronach internetowych oraz fanpage Facebook – Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku, publikowano informacje dotyczące projektu.

Mailing z informacją o projekcie oraz zaproszeniem do udziału w zajęciach objął szkoły  podstawowe Woj. Pomorskiego. Dodatkowo maile z informacją o projekcie rozesłano do Instruktorów harcerskich Hufca Puck.

Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę z zakresu ekologii, w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ochrony wód, a także nabyli umiejętności żeglarskie – zapoznali się z terminologią wykorzystywaną podczas rejsów jak i szeroko pojęta kulturą żeglarską. Zajęcia na świeżym powietrzu sprzyjały rozwijaniu zainteresowań sportami wodnymi oraz współpracy w charakterze członka załogi.

Efekt ekologiczny w ramach zadania pn. „Ekologia pod żaglami” został osiągnięty poprzez podniesienie świadomości biorących udział w projekcie dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, bliskich i znajomych uczestników, w zakresie ochrony wód morskich oraz wpływu człowieka na środowisko, w którym żyjemy.

W zajęciach wzięło udział 408 osób  (listy uczestników w załączniku do sprawozdania). Łącznie odbyły się 42 rejsy, w tym 40 rejsów na łodziach typu „Drużyna”, oraz 2  rejsy odbyły się na łodzi motorowej „Szuwarek”. Realizator projektu oświadcza, iż wywiązał się z ustaleń wynikających z umowy z WFOŚ w Gdańsku. Zamieścił na stronach internetowych oraz fanpage Chorągwi Gdańskiej ZHP i HOM Puck opis zadania zawierający jego tytuł wraz z galerią zdjęć oraz informację o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚ w Gdańsku według określonego przez dotującego wzoru oraz informował, w trakcie zajęć, uczestników projektu o dofinansowaniu ze środków WFOŚ w Gdańsku.

Dofinansowano ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl