Wielka szansa lęborskich harcerzy

Kategorie:
Data publikacji:

Otwieramy horyzonty u lęborskich harcerzy!

 

Nowy Rok 2018 przyniósł harcerzom Hufca ZHP w Lęborku wyjątkowo dobre wiadomości – projekt pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”, złożony przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku do Departamentu EFS UMWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poddziałaniu 6.2.2. Rozwój usług społecznych, otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku i obejmie min. 100 osób.

Zaplanowane w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty!” tzw. zdezinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin), służące tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wspierające ich rodziny (w tym szczególnie – rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z różnych innych powodów, np. miejsca zamieszkania, wielodzietności i rodziny sprawujące pieczę zastępczą czy wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi – zgodnie z kryteriami naboru dzieci z rodzin spełniających którykolwiek z wymienionych kryteriów będą przyjmowane do uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności).

Projekt, poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży w formie nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego (inaczej mówiąc – świetlicy socjoterapeutycznej czy też klubu młodzieżowego), prowadzonej przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Lęborku, obejmujące profilaktykę i animację środowiskową, socjoterapię, rozwój zainteresowań i tzw. kompetencji kluczowych w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zakłada zachętę do włączania się do realizowanych działań integracyjnych innych, zwłaszcza dorosłych członków rodzin (głównie rodziców i opiekunów prawnych pełniących rolę rodziców), a także usługi społeczne realizowane na rzecz rodzin  wspierające ich w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych czy w organizacji czasu wolnego.

Projekt – zgodnie z wymaganiami konkursu – realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej będącej również podmiotem Ekonomii Społecznej – Chorągwi Gdańskiej ZHP reprezentowanej przez Hufiec ZHP w Lęborku (największej i najstarszej organizacji pozarządowej o charakterze wychowawczym w Polsce, obchodzącej w 2018 stulecie swojego formalnego istnienia) i Starostwa Powiatowego w Lęborku, reprezentowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę głównych wniosków z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie lęborskim (w związku z tym projekt – zgodnie ze szczegółowymi kryteriami konkursu obejmuje mieszkańców terenu gmin: Lębork, Cewice i Nowa Wieś), uwzględniając partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo – formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego (np. UM w Lęborku), jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS) i instytucji administracji publicznej z terenu powiatu, Sądu Rejonowego (gł. Sądu Rodzinnego i rodzinnych kuratorów sądowych), KM i KP Policji, lekarzy rodzinnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej, NGO’s i in. instytucji integracji społecznej, przedsiębiorców (w ramach ich społecznej wrażliwości i aktywności CSR) itp.

 

Projekt obejmuje następujące działania realizowane przez Hufiec ZHP w Lęborku:

  • Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku w użytkowanie lokalu po restauracji Resursa na jej potrzeby (kompleksowy remont pod nadzorem Konserwatora Zabytków i opieką architekta, a następnie – wyposażenie placówki) – remont uwzględnia dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami (zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i spełnienia wymagań BHP, sanitarnych, przeciwpożarowych, związanych z przepisami budowlanymi itp.);
  • Zakup na potrzeby nowej placówki wsparcia dziennego samochodu osobowo-ciężarowego, ułatwiającego dotarcie z formami atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i integrujących społeczność lokalną do dzieci i rodzin mieszkających w miejscowościach wiejskich Powiatu Lęborskiego;
  • Zapewnienie uczestnikom projektu – dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje (planowane są m.in. zajęcia pracowni kulinarnej, pracowni DIY – wykorzystujące różne techniki prac ręcznych i rękodzieła, pracowni modelarsko-szkutniczo-stolarskiej, pracowni multimedialnej i artystycznej – np. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne z kamerą, dronem, aparatem cyfrowym i komputerami, pracowni fitness i aktywności prozdrowotnej);
  • Wyjazdowe (Harcerska Akcja Letnia, Harcerska Akcja Zimowa) i stacjonarne (Nieobozowa Akcja Letnia, Wesoła Zima w Mieście) formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego, uwzględniające atrakcyjny program zajęć rozwojowych z elementami socjoterapii, wykorzystujących metodykę zuchową i harcerską;
  • Empowerment – tzn. włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego, w tym m.in. zorganizowane w ramach projektu atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu z rodziną, takie jak wspólne wycieczki do ZOO, Aquaparku, Loopy’s Word, Centrum Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności, a także wyjazdowe spotkania i eventy edukacyjno-integracyjne z atrakcyjnym programem zajęć dla dzieci, młodzieży i rodziców.

 

Projekt obejmuje również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  • Diagnoza dzieci – np. psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna itp. – pozwalająca na opracowanie dla indywidualnego planu wsparcia rozwojowego dziecka w celu redukcji parcjalnych deficytów i poprawy jego funkcjonowania, a przede wszystkim – wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych;
  • Korepetycje przedmiotowe – indywidualne i w małych grupach – z dojazdem nauczycieli do uczniów, uwzględniające pracę nad redukcją indywidualnych deficytów i problemów szkolnych dzieci i młodzieży;
  • Specjalistyczne konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i ich rodzin;
  • Cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. psycholog, prawnik, pediatra, dietetyk itp.) oraz wymiana doświadczeń rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, służące rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu samopomocowego środowiska wsparcia i zapobieganiu izolacji rodzin borykających się różnymi problemami związanymi ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin sprawujących tzw. pieczę zastępczą.

 

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału będą systematycznie udostępniane na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.

Pierwsze poważne wyzwanie związane z realizacją projektu, z którym mierzą się harcerze, stanowi kompleksowa adaptacja historycznego lokalu Resursy, znajdującego się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, na potrzeby nowej siedziby Hufca ZHP w Lęborku, która odtąd funkcjonować będzie formalnie jako tzw. placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego (tj. oferująca cykliczne zajęcia pozalekcyjne zarówno w swej siedzibie, jak i w innych, zwłaszcza wiejskich lokalizacjach, a także zajęcia typu out door).

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, remont przebiegać musi pod nadzorem Konserwatora Zabytków i jest realizowany z kompleksową pomocą architekta – Pana Macieja Szpilewicza.

Zaplanowana całościowa renowacja obiektu Resursy uwzględnia jego historyczny charakter, poprzez pieczołowite odnowienie lub odtworzenie wartościowych detali architektonicznych – podkreśla autorka wniosku o dofinansowanie i koordynatorka projektu, phm. Renata Kaczyńska-Maciejowska – szczególnie zależy nam na pozyskaniu od mieszkańców miasta wszelkich informacji o historii tego miejsca, które jeszcze przed wojną stanowiło ośrodek integrujący lokalną inteligencję, przedsiębiorców i tzw. śmietankę towarzyską Lęborka. Pilnie poszukujemy w związku z tym zdjęć, ewentualnych filmów oraz wszelkich informacji pozwalających nam uwzględnić historię i przedwojenny klimat oraz odtworzyć piękno tego obiektu – można je przekazywać bezpośrednio do Komendy Hufca ZHP w Lęborku, która jeszcze w czasie remontu znajduje się w dotychczasowej siedzibie przy ul. Armii Krajowej 13 lub dzwoniąc pod nr tel. 601 91 05 09.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Gdańska miłuje przyrodę!

Chorągiew Gdańska razem z nowopowstałym Zespołem ds. Etyki Środowiskowej ogłasza konkurs pod tytułem „Gdańska miłuje przyrodę” czyli wielki #TrashTagChallange! 🌱Wyzwanie to polega na posprzątaniu zabrudzonego

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl