Zapytanie o cenę – socjoterapia

Kategorie:
Data publikacji:

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi warsztatami dla uczestników projektu „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” zwracamy się do Państwa o cenę za godzinę warsztatów z zakresu socjoterapii.

Na ofertę cenowa za godzinę prowadzenia warsztatu czekamy do 10 października 2018 r do godz. 12.00 Oferty cenowe prosimy o przesłanie na adres:karolina.weiner@zhp.net.pl

Podając cenę prosimy o wskazanie ceny brutto i informacji o kwocie VAT w cenie (jeśli dotyczy).

 1. Warsztaty odbywają się w podziale na cztery grupy. Każda grupa liczyć będzie ok 15 uczestników i uczestników.
 2. Miejsce prowadzenia warsztatów to Kwidzyn i Gardeja.
 3. Do końca projektu tj. marca 2020 r. przewidujemy 528 godzin warsztatów socjoterapeutycznych. Przewidujemy, że jeden warsztat nie będzie krótszy niż 3 godzin, a dłuższy niż 8 godzin.
 4. Warsztaty mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia, z uwzględnieniem możliwości czasowych uczestników i uczestników. Wstępnie planujemy

27.10.18 – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) -Kwidzyn

27.10.18 – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) – Gardeja

24.11.18 – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) – Kwidzyn

24.11.18 – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) – Gardeja

1.12.18 – – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) -Kwidzyn

1.12.18 – 9-12 (4 h) i 12.30 -16.30 (4h) – Gardeja

 1. Harmonogram realizacji zajęć ustalany będzie na min. 2 tygodnie przed planowanymi warsztatami.
 2. Prowadzący warsztaty będą zobowiązani do przedstawienie konspektu/programu zajęć na tydzień przed planowanymi warsztatami oraz zgłoszenie zapotrzebowania materiałów dydaktycznych na warsztaty.
 3. Warsztaty prowadzone są w formie aktywnej tj. angażujące uczestników i uczestniczki.
 4. Planowanym termin rozpoczęcia zajęć po 10 października 2018 r.

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

 1. Posiadają niezbędną Wiedzę i doświadczenie tj.:
  1. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, posiada co najmniej roczny staż w zakresie pracy z młodzieżą. Przez co najmniej roczny staż rozumie się min. 12 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych lub wolontariackich w zakresie pracy z młodzieżą.
  2. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub psychologia lub pokrewnym
  3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert posiada roczne doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą zagrożoną lub wykluczoną społecznie w formie zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.
 4. Nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 5. Nie zalega z alimentami.
 6. Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

 

 

 

 

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Dzień Myśli Braterskiej

Dziś na całym świecie obchodzone jest wielkie święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. W dniu urodzin naszych założycieli, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl