Zrób to! – zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych​

CEL

Chcemy zwiększyć wpływ młodzieży na polityki publiczne w gminach. Będziemy podnosić kompetencje oraz wypracowywać i upowszechniać formy współpracy grup młodzieżowych w małych gminach i miastach województwa pomorskiego. Chcemy szczególnie, aby młodzi ludzie zrozumieli jak ważną rzeczą jest znaczenie niepodległości Polski i jej samorządności dla rozwoju demokracji w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego, w partnerstwie z Gminą Czarna Woda. Uczestniczyć w nim będzie 180 osób wieku 15-21 lat oraz 30 osób wspomagających aktywność młodzieży.

DLACZEGO?

Projekt powstał aby przeciwdziałać małemu zaangażowaniu młodzieży w procesy podejmowania decyzji oraz małemu wpływowi na polityki publiczne. Przyczyną tego jest:

  • brak wiedzy osób młodych i osób wspierających młodzież na temat funkcjonowania samorządu,
  • brak przygotowanych osób wspierających młodzież w organizacjach pozarządowych i samorządach,
  • brak opisanych i upowszechnionych form angażowania młodzieży w sprawy lokalne (z wyjątkiem rad młodzieżowych)

CO ZROBIMY?

Na projekt złożą się 4 działania:

  1. rekrutacja i opracowanie indywidualnych planów rozwoju uczestnika projektu, przy wsparciu kadry projektu. W jego ramach powstanie 180 Indywidualnych Planów Udziału w Projekcie (1 uczestnik = 1 IPUP) określających zakres udziału oraz zaplanowane rezultaty jakie powinien osiągnąć uczestnik;
  2. Wszechnica, czyli zespół działań podnoszących wiedzę i umiejętności uczestników (warsztaty, wizyty studyjne i debaty, którymi kierować będzie rektor; ich jakość i skuteczność oceniać będzie zespół ewaluacyjny, w składzie którego będą znajdowali się przedstawiciele uczestników)
  3. zidentyfikowanie, opisanie i przetestowanie różnych narzędzi wspierających aktywność młodych w formie 200 inicjatyw młodzieżowych, których formy i zakres młodzież będzie dobierać samodzielnie (w roku 2018 będą one nastawione na uczczenie 100lecia Niepodległości).
  4. efekty projektu w małych gminach będą udostępnione poprzez przygotowanie i upowszechnienie publikacji w formie cyfrowej, na ogólnodostępnej stronie www oraz organizację konferencji upowszechniającej dla przedstawicieli samorządów.

Zgłoś się już dziś!

Aby zgłosić się do projektu należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy i przeczytać zasady rekrutacji!

Aktualności:

Publikacja upowszechniająca

Zorganizuj inicjatywę młodzieżową!

Warsztaty partycypacji społecznej

Projekt dofinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl