sPrawny ekspert pozarządowy

O projekcie

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń poświęconych podnoszeniu kompetencji eksperckich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16 „sPrawny ekspert pozarządowy”

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa, w wyniku czego zwiększy się udział organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa w Polsce.

Uczestnicy projektu:

Do projektu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych to znaczy:

 • osoby pełniące funkcje statutowe w organizacji, między innymi: członkowie zarządów, organów kontrolnych,
 • członków organizacji,
 • wolontariuszy,
 • osoby zatrudnione w organizacji (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

Warunki formalne:

 • wiek uczestników 18-70 lat,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej i posiadanie wiedzy w zakresie skutków wprowadzanych regulacji prawnych na poziomie lokalnym i/lub regionalnym,
 • nie uczestniczenie dotychczas w szkoleniach i innych formach wsparcia w ramach projektów  realizowanych w  16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, PO Wiedza Edukacja Rozwój, w szczególności w projektach realizowanych w ramach konkursu „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”,
 • delegowanie osoby przez organizację pozarządową, potwierdzone w formie pisemnej.

 

Zgłoś się:

>> Wypełnij ankietę zgłoszeniową <<
>> Wypełnij test wiedzy <<

Rekrutacja

Zainteresowane osoby są proszone o wypełnienie następujących dokumentów:

 • wypełnionej on-line ankiety rekrutacyjnej;
 • wypełnienie on-line testu wstępnego;
 • deklaracji przystąpienia do projektu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z zarządzaniem, monitoringiem i ewaluacją projektem.

Zakwalifikowane  do udziału w projekcie zostaną osoby, które zadeklarują udział we wszystkich spotkaniach szkoleniowych i zobowiążą się do udziału w teście sprawdzającym nabyte kompetencje.

O przyjęciu do projektu decydować będzie  kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitów.  

 

Organizacja projektu:

W ramach projektu przedstawicielom organizacji pozarządowych zapewnione jest następujące wsparcie:

 1. Doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie doboru szkoleń dla swoich przedstawicieli – świadczone: osobiście lub na odległość (telefon, mail).
 1. Seminarium wstępne – 16 godzin on-line, obejmujące następujące tematy:
  • proces stanowienia prawa (organy, terminy, źródła wiedzy)
  • przygotowanie do wystąpienia publicznego
  • rola przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa
  • RODO w procesie stanowienia prawa
  • prezentacja programów szkoleń tematycznych.
 1. Szkolenia tematyczne – 32 godziny on-line, zakres tematów do wyboru;
  • Współpraca z administracją publiczną (finansowa: udział organizacji w definiowaniu zadań zlecanych w konkursach, wzór oferty, umowy, sprawozdania, udział w komisjach konkursowych) i niefinansowa (ciała dialogu, konsultacje)
  • Usługi społeczne w zakresie Ustawy Prawo Oświatowe (organizacja wypoczynku letniego i zimowego, współpraca ze szkołami, kuratorium oświaty)
  • Prawo pracy (umowy czasowe, umowa z osobami nieletnimi, urlopy, odpowiedzialność za mienie, rozwiązanie)
  • Usługi turystyczne, organizacja imprez w przestrzeni publicznej, w tym imprezy masowe (odpowiedzialność i obowiązki organizatora, ubezpieczenie, zgody i pozwolenia)
  • Zarządzanie majątkiem, odpowiedzialność za mienie, inwentaryzacja.

Uczestniczki i uczestnicy wskazują w ankiecie tematy szkoleń. Na podstawie tych wskazań ułożone zostaną program szkolenia dla poszczególnych grup.

 1. Szkolenie z zakresu nowe technologie w procesie stanowienia prawa – 16 godzin on-line – obejmie następujące zagadnienia:
  • źródła informacji o prawie, w tym korzystanie ze strony http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
  • poszukiwanie informacji w zasobach serwisów internetowych administracji publicznej,
  • zasady logowania w serwisach, bezpieczeństwo w Internecie
  • załatwianie spraw przez Internert, ePUP, podpis kwalifikowany
  • udział w procesie stanowienia prawa
  • obsługa programów Office 360.
 1. Szkolenia prowadzone przez Pracodawców Pomorza – 16 godzin – obejmie:
  • organy uczestniczące w procesie stanowienia prawa,
  • przebieg procesu legislacyjnego, w tym zapoczątkowany przez inicjatywę obywateli,
  • uwarunkowania prawne udziału w procesie legislacyjnym organizacji pozarządowych i obywateli
  • związki zawodowe
  • prawo upadłościowe i układowe.
 1. Doradztwo dla uczestników szkoleń z zakresu prawa zgodnie z wybranymi tematami prowadzone przez Pracodawców Pomorza, w szczególności związanego z legislacją, i procesem stanowienia prawa, szczególnie w zakresie prawa gospodarczego, funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej i możliwości wypowiadania się organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Szkolenia będą trwały w sobotę i niedzielę, on-line, w godzinach 9:00–17:00.

Terminy szkoleń

Szanowni Państwo, 

W związku z faktem że w szkoleniach Sprawnego Eksperta mamy zrekrutować określoną ilość uczestników, ważna jest kolejność zgłoszeń. Terminy, które Państwo wybrali, tylko w wyjątkowych sytuacjach ulegają zmianie i w takim przypadku staramy się skontaktować indywidualnie z uczestnikiem i ustalić inną datę. Na tydzień przed każdym szkoleniem powinni Państwo dostać informację o szkoleniu z prośbą o potwierdzenie obecności. 

Poniżej lista wszystkich terminów szkoleń:

Seminarium:

06–07 marca
13–14 marca

Szkolenie ogólne:

27–28 marca
24–25 kwietnia

Szkolenie tematyczne:

27–28 marca
10–11 kwietnia
17–18 kwietnia

Szkolenie kompetencje cyfrowe:

20–21 marca
17–18 kwietnia
15–16 marca

Szkolenie Pracodawców Pomorza:

27–28 marca
08–09 maja
29–30 maja

Certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje

Certyfikat zostanie wydany przez partnerów realizujących projekt: Pracodawców Pomorza oraz ZHP Chorągiew Gdańską.

Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie:

 • uczestnictwo w minimum 64 godzinach szkoleń,
 • zaliczenie testu wiedzy potwierdzającego nabyte kompetencje,
 • przygotowaniu stanowiska w konkretnej sprawie dotyczącej potrzeby zmiany przepisów prawa lub zainicjowania nowej regulacji.

Biuro projektu

Gdańsk

ul. Za Murami 2-10
Karolina Radziszowska
karolina.radziszowska@zhp.net.pl
tel. 58 300 21 64, 600 259 430

 

Konsultant dla organizacji pozarządowych

Gdańsk

ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
Karolina Weiner
karolina.weiner@zhp.net.pl
tel. 500 165 355

Olsztyn

ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
Michał Kruszyński
michal.kruszynski@zhp.net.pl

Karolina Pstrągowska
karolina.pstragowska@zhp.net.pl
tel. 721 124 993

Łódź

ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Łukasz Woźniak
lukasz.wozniak@zhp.net.pl
tel. 514 777 945

Karolina Kubis
karolina.kubis@zhp.net.pl
tel. 531 439 572

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl