Strategia Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026

Uchwała nr 1/2018

XII Zjazdu Chorągwi Gdańskiej ZHP

z dnia 25 listopada 2018 r.

 

w sprawie Strategii Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026

 

Na podstawie § 56 ust. 3 pkt 2 Statutu ZHP, Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP postanawia, co następuje:

 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Strategia rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026

 

I. WPROWADZENIE DO STRATEGII

 Mając na uwadze:

 1. zapisy Strategii ZHP 2025 przyjętej przez XL Zjazd ZHP, określające wizję organizacji oraz cele strategiczne;
 2. uchwałę nr 20/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 września 2018 r. w sprawie zmiany sposobu wdrożenia Strategii ZHP 2025;
 3. ewaluację Planu Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2012-2017;
 4. wyniki analizy arkusza analizy hufca i chorągwi;
 5. ewaluację Systemu Pracy z Kadrą w ZHP 2015-2017

Zjazd Chorągwi Gdańskiej ZHP zobowiązuje władze chorągwi, władze hufców oraz wszystkich instruktorów do realizacji działań zawartych w Strategii Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026 oraz Strategii ZHP 2025.

 

II. WIZJA CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP

W 2026 roku Chorągiew Gdańska ZHP jest wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, która dzięki sprawności swojego działania jest skuteczna wychowawczo i odpowiedzialna społecznie.

Chorągiew Gdańska ZHP jest wspólnotą działającą w oparciu o jasno określone wartości, przekładające się na postawy widoczne w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka.

Wszystkie nasze działania cechują się wysoką jakością, a ich nadrzędnym celem jest realizacja Misji ZHP.

 

III. CELE STRATEGICZNE – STRATEGIA ZHP 2025

 A. SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

 1. Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy.
 2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy.
 3. Nasi drużynowi w każdym działaniu stosują harcerski system wychowawczy.
 4. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

B. ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

C. SPRAWNI W DZIAŁANIU

 1. Budujemy wspólnotę, powszechnie stosujemy system pracy z kadrą.
 2. W każdym działaniu kierujemy się wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
 3. Efektywnie gospodarujemy finansami i majątkiem ZHP dla wspierania realizacji Misji ZHP.

 

IV. Cele taktyczne Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026

Niezależnie od celów taktycznych, które zostaną przyjęte przez Radę Naczelną Zjazd Chorągwi Gdańskiej uchwala następujące cele taktyczne:

 

 1. Propagowanie wśród instruktorów hufców i chorągwi wartości wychowawczych płynących z pracy ze specjalnościami w drużynach i klubach. Organizacja warsztatów ukazujących możliwości wykorzystania elementów specjalnościowych oraz współpracy zagranicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą (również kadrą).
 2. Stworzenie propozycji programowej opierającej się na pracy z bohaterem jako źródłem inspiracji do podejmowania działań zarówno w jednostkach harcerskich, jak i poza nimi. Ukazywanie harcerskiego stylu życia jako źródła postaw obywatelskich i wartości moralnych.
 3. Stałe stwarzanie możliwości i propagowanie służby jako zasady harcerskiego wychowania; organizacja spotkań ukazujących różne pola służby, jej rozumienie i możliwości oddziaływania na najbliższe otoczenie.
 4. Stwarzanie przestrzeni do zawiązywania się wspólnoty chorągwianej poprzez organizację przedsięwzięć programowych i spotkań tematycznych. Inspirowanie do dzielenia się doświadczeniami i pomysłami w zakresie pracy programowej, rozumianej jako wsparcie wychowawczej misji ZHP.
 5. Stworzenie propozycji programowej, propagującej zasady etyki środowiskowej oraz wdrożenie standardów organizacji przedsięwzięć kształceniowych i programowych zgodnie z zasadami etyki środowiskowej.
 6. Zwiększenie przygotowania drużynowych do pełnienia funkcji poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe komend hufców w organizacji kształcenia drużynowych.
 7. Coroczne dokonywanie ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą, która pozwoli wyciągnąć wnioski i wprowadzić działania polepszające pracę kadry.
 8. Wsparcie metodycznego działania drużyn poprzez działania Zespołu Wsparcia Metodycznego Chorągwi Gdańskiej ZHP.
 9. Cykliczna organizacja form szkoleniowych opartych o analizę potrzeb kadry.
 10. Badanie potrzeb komend hufców, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i reagowanie na ewentualne trudne sytuacje.
 11. Dokonanie koniecznych zmian w chorągwianym systemie nagród i wyróżnień, tak by stały się one rzeczywistym narzędziem służącym motywowaniu kadry.
 12. Wspieranie rozwoju hufców w zakresie pozyskiwania kadry oraz tworzenia i wzmacniania podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez utworzenie zespołu d.s. szczepów.
 13. Zbudowanie silnej pozycji („MARKI”) Chorągiew Gdańska w świadomości społecznej poprzez szereg działań związanych ze współpracą z instytucjami rządowymi, samorządem lokalnym, mediami, społeczeństwem oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Wykształcenie wśród kadry Chorągwi Gdańskiej potrzeby budowania tych relacji oraz ukazanie, jak te relacje wspierają codzienne działania wychowawcze.
 14. Zbudowanie silnych i trwałych podstaw ekonomicznych do wsparcia rozwoju wychowawczego poprzez rozwój marki GoodInn, budowę i efektywne zarządzanie majątkiem trwałym oraz dalszy rozwój komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków finansowo-rzeczowych do działań statutowych.
 15. Pokazanie wagi ekonomicznej ścieżki rozwoju instruktorskiego poprzez profesjonalne kształcenie i wychowanie do ekonomicznego wsparcia wszelkich innych działań w ZHP.
 16. Zbudowanie spójnej tożsamości Chorągwi Gdańskiej jako jednego ciała, w oparciu o wspólne wartości harcerskie, zbudowanie jeszcze silniejszej więzi i poczucia niezachwianej wspólnoty hufców, drużyn, instruktorów i harcerzy, tak aby chorągiew była faktycznym domem dla jej członków.
 17. Zaangażowanie się i podejmowanie inicjatyw społecznych poprzez większy udział harcerzy w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez społeczność lokalną, samorząd, partnerów, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje.
 18. Rozwijanie oraz modernizowanie elektronicznego systemu HALiZ a także centrum dokumentów przez poszerzenie wachlarza funkcjonalności systemów.
 19. Interaktywne odkrywanie tajemnic związanych z ewidencją, pokonywanie barier w celu ukazania możliwości wykorzystania informacji zawartych w systemie podczas pracy wychowawczej w drużynie i hufcu.
 20. Wsparcie komendantów hufców w przygotowaniu instruktorów do pełnienia funkcji podczas HALiZ aby w świadomy sposób organizowali bezpieczne formy wypoczynku w oparciu o wychowawczą rolę ZHP.
 21. Budowa świadomości instruktorów Chorągwi Gdańskiej na temat możliwości pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków na codzienną działalność drużyn, gromad i klubów. Wsparcie w działalności ekonomicznej jednostek poprzez szereg szkoleń oraz wydanie poradnika dotyczącego prawidłowego zarządzania finansami podstawowych jednostek w hufcach.
 22. Zwiększenie wsparcia przy projektach grantowych Chorągwi Gdańskiej. Praca nad polepszeniem zaangażowania hufców w ich realizację oraz uświadamianie płynących korzyści finansowo-rzeczowych które bezpośrednio mogą przełożyć się na wzrost atrakcyjności programu oraz wyższą jakość kształcenia kadry.
 23. Zwiększanie świadomości na temat dbania i konieczności rozwoju majątku trwałego Chorągwi Gdańskiej m.in. w kwestii inwestycji na bazach obozowych hufców. Dalsze planowanie kolejnych inwestycji w nieruchomościach zarządzanych przez chorągiew w celu podnoszenia ich jakości jak i konkurencyjności, co bezpośrednio będzie miało wpływ na zwiększenie przychodów.
 24. Skuteczne informowanie instruktorów Chorągwi Gdańskiej o bieżących działaniach.
 25. Dbanie o to, aby inicjatywy podejmowane przez Chorągiew Gdańską na rzecz społeczeństwa były dostrzegane na zewnątrz organizacji.
 26. Wspieranie komend hufców w budowaniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

V. Wdrożenie Strategii rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026

 1. Po opracowaniu mierników do Strategii ZHP Rada Chorągwi po konsultacjach z Komendą Chorągwi opracują mierniki dla Strategii rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP na lata 2018-2026, o ile mechanizm wdrożenia Strategii ZHP, który zostanie przyjęty przez RN ZHP, nie będzie stanowić inaczej.
 2. Postanowienia strategii ujmuje się corocznie w planie pracy Chorągwi Gdańskiej oraz planach pracy hufców, w tym w planach kształcenia.