Unieważnienie postępowania związanego z ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 28/0092/2021 – RPPM.06.02.02-22-0007/17

Kategorie:
Data publikacji:

Postepowanie było prowadzone w ramach projektu RPPM.06.02.02-22-0007/17 „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Zamawiający, zgodnie z Zapytaniem ofertowym 28/0092/2021 – Zakup i dostawa materiałów biurowych, plastycznych do placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej „Stacja Kościerzyna” – powiat kościerski (Kościerzyna), postanowił powołać się na zapis Pozostałe postanowienia, punkt 6:
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej, i unieważnić prowadzone postępowanie.

Unieważnienie postepowania spowodowane jest m.in. błędem w wykazie poszczególnych materiałów i ich ilości, a także koniecznością poszerzenia wcześniejszego zapytania o nowe pozycje.

O unieważnieniu zapytania zostaną poinformowani Oferenci, którzy złożyli swoje oferty.
Zapytanie zostanie poprawione i umieszczone w bazie konkurencyjności ponownie.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl